Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Endelig vedtagelse af lokalplan Skole i Kødbyen, Vesterbro

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan Skole i Kødbyen. Forslaget vil muliggøre opførelse af en ny skole med madskole og idrætshal.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende lokalplan Skole i Kødbyen (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen ønsker at opføre en 3-sporet skole på op til 11.000 m2, da der mangler skolekapacitet på Vesterbro. Skolen forventes ibrugtaget i august 2024. Projektet er udpeget som vinder i en konkurrence om totalentreprise, der blev gennemført i 2020. Området er omfattet af lokalplan Den hvide Kødby, der blev vedtaget i 21. juni 2018. Lokalplanens formål var at udvikle Den Hvide Kødby til et miljø for kreative virksomheder og fødevareproduktion herunder sikre, at eksisterende byggeri af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi blev bevaret, og at området kunne udvikles med nybyggeri på to hjørnegrunde. Lokalplanen fastlægger, at eksisterende byggeri kan nedrives for bl.a. at muliggøre kommende nybyggeri til en skole. Lokalplanen indeholder overordnede bestemmelser for skolen, men disse er ikke er byggeretsgivende, hvorfor skolebyggeriet forudsætter ny lokalplan. Lokalplanforslag til Skole i Kødbyen blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2021. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. september 2021 til den 3. november 2021. Forvaltningen har modtaget ni henvendelser. Henvendelserne har givet anledning til ændringsforslag.

Løsning

Lokalplanen muliggør, at der kan opføres en skole med madskole og idrætshal placeret på hjørnet af Ingerslevsgade og Skelbækgade. Skolen opføres i 1-5 etager, og skolebygningens facader udføres overvejende i hvide tegl. Skolens placering og udformning skal sikre, at trafiksikkerheden er så høj som mulig. Derfor er hovedadgangen placeret ved det trafikregulerede kryds ved Kødboderne. Der er også en indgang ved Dybbølsbro. Friarealer indrettes på terræn og på tagterrasser. Det muliggjorte projekt er yderligere beskrevet i lokalplanen (bilag 2, s. 8-11) og i faktaarket (bilag 3).

For at skabe større trafiksikkerhed langs den fremtidige skolevej blev der i Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) afsat midler til at forbedre forholdene på tre lokaliteter ved Halmtorvet med bl.a. cykelsti og forbedrede krydsningsmuligheder. Derudover er forvaltningen ved at udarbejde et budgetnotat om udarbejdelse af en trafikal helhedsplan for området ved Dybbølsbro, som følge af en hensigtserklæring i Budget 2022. Budgetnotatet forventes fremlagt til forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022.

Forslag til ændringer af lokalplanforslaget

Høringen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår en række ændringer af lokalplanforslagets bestemmelser. Der foreslås bl.a. mindre justeringer af bestemmelser om fordeling af cykelparkering, solafskærmning i stueetager mod veje, placering af bænk i byrum mod Kødboderne, højder på hegn ift. tagterrasse og terræn, højde på træer og muliggørelse af forsænket område til regnvandsopsamling. Forslag til ændringer fremgår af bilag 6 og 7.

Høring

De ni modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 5. I bilag 6 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Hovedsynspunkter er anført nedenfor.

Vesterbro Lokaludvalg har følgende hovedsynspunkter (bilag 6, henvendelse nr. 2):

 1. Lokalplanudvalget er glad for den nye skole og for, at der er stor opfindsomhed ift. udformningen af byrum. Arkitekturen tilpasser sig med den hvide farve, men lokaludvalget er usikker på, om de hvide, glaserede skærmtegl med trekantprofil, de gråsorte skærmtegl i stueetagen og fraværet af den blå farve vil påvirke helhedspræget uheldigt.
 2. Lokaludvalget udtrykker bekymring for trafik til skolen, herunder den øgede cykeltrafik, løsningen i krydset ved Dybbølsbro og efterspørger afsætningspladser i Skelbækgade. Der spørges til om friarealprocenten på 40% og funktionskrav til inde- og uderum er opfyldt. Udvalget finder det positivt, at uderum kan anvendes af beboere og foreningsliv.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Skolebyggeriets udformning er udtryk for en nyfortolkning af Den Hvide Kødbyens arkitektur. Skolen får hvide facader over stueetagen (som i det nuværende Kødbyen), men adskiller sig ved at facadematerialet er tegl med et trekantprofil, hvor Kødbyens facader i dag er pudsede og glatte. Skolens facade i stueetagen bliver opført med grå-sorte tegl og med grå rammer omkring vinduerne, hvor den i resten af Kødbyen er af glas med blå og hvide vinduesrammer. Den blå farve er i dag en markant markør for Kødbyen med blå vinduesrammer og markiser. I den ny skole vil den blå farve kun i mindre omfang være på vinduesrammer ved indgangsdøre. Solafskærmningen udføres ikke som blå markise, men som lodrette grå, solskærme. I skolens facader er vinduer udformet som aflange felter, der er opdelt af lodrette sprosser, som også er typisk for Kødbyen. Nogle af disse vinduesfelter er dog afblændet af hensyn til funktionerne bagved. Skiltning skal, som i det nuværende Kødbyen, være i neon.
 2. Lokaludvalgets synspunkter om trafik og uderum er sammenfaldende med henvendelser fra borgerne og skolebestyrelsen ved Gasværksvejens Skole, og forvaltningen kommenterer derfor samlet nedenfor under henvendelser fra borgerne pkt. 1-2 og henvendelser fra Økonomiforvaltningen og Gasværksvejens skole.

Københavns Museum og Bolig og Planstyrelsen (bilag 6, henvendelse nr. 6 og 9) har følgende hovedsynspunkter:

 1. Museet har ikke bemærkninger til det aktuelle planforslag, men beklager nedrivningen af de bevaringsværdige bygninger, som muliggjordes med Lokalplan Den Hvide Kødby. Bolig- og Planstyrelsen efterspørger en redegørelse for, at planlægningen ikke medfører skærpede miljøkrav ift. DSB Produktion Tankanlæg og DSB Vedligehold.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Forvaltningen kan oplyse, at det blev politisk vedtaget (BR 21. juni 2018), at de eksisterende bygninger på grunden kunne nedrives for at muliggøre en skole i Kødbyen. Forvaltningen har oplyst styrelsen om, at det ikke vil blive aktuelt med skærpede krav til en ny miljøgodkendelse, da DSB forventes at fraflytte Godsbaneterrænets område i 2024, og da skolen i Kødbyen tidligst forventes at være færdigbygget i august 2024. Lokalplanens redegørelsesdel opdateres fsv. dette.

 Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

 1. Tre henvendelser har bemærkninger til den trafikale afvikling. To henvendelse er bekymrede for erhvervenes muligheder for ind og ud af Kødbyen (varelevering og kunder), herunder adgang til varegård og udformningen af helleanlæg i Kødboderne. Én henvendelse vedrører om skolevejen er sikker ved Skelbækgade og Kødboderne. Der ønskes flere afsætningspladser, og at indgange til skolen er tydeligt markerede. To henvendelser handler om nedlæggelsen af p-pladser i Kødboderne.
 2. Én henvendelser mener, at udearealer skal kunne anvendes døgnet rundt, og at friarealerer for kompakte og begrænsede.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Forvaltningen foreslår, at der etableres en højresvingsbane i Skelbækgade for at skabe bedre sikkerhed for fodgængere og cyklister og bedre fremkommelighed. Afsætningspladserne i Skelbækgade nedlægges som foreslået i lokalplanforslaget, da afsætning her vil skabe konflikter mellem krydsende fodgængere og cyklister og trafikophobning i Skelbækgade. Det foreslås også, at helleanlægget i Kødboderne justeres, så ind- og udkørsel fra INCO’s varegård sikres samtidig med, at der stadig er høj sikkerhed for skolebørnene. Forvaltningen følger udviklingen i området og om det vil give anledning til justering af tidsrummet, hvor der er beboerparkering i de tidlige morgentimer med henblik på at forbedre adgangen til kundeparkering (bilag 6, s. 4-6)
 2. Friarealprocenten på 46% er højere end lokalplanens krav om 40%. Ifølge kommunens vision indenfor teknik- og miljøområdet Fællesskab København skal byrum kunne bruges til flere af hverdagens gøremål på den samme plads, der også skal udnyttes kreativt. Derfor ønskes der adgang for offentligheden til skolens udearealer, så de kan anvendes uden for skolens åbningstid af områdets beboere. Af hensyn til skolens muligheder for at drifte arealerne, set i lyset af den særlige beliggenhed i Kødbyen med bl.a. restaurations- og natteliv, muliggøres det dog at aflukke arealerne i døgnets ydertimer. Derfor muliggøre lokalplanforslaget at friarealerne kan aflukkes i tidsrummet kl. 22.00-7.00 fra den 1. april til den 31. oktober og fra kl. 19.00-7.00 i fra den 1. november til den 31. marts.

Hovedsynspunkter i Økonomiforvaltningens og Gasværksvejens Skoles henvendelser

 1. Økonomiforvaltningen (bygherre) ønsker mindre justeringer af bestemmelser om fordeling af cykelparkering, solafskærmning i stueetager mod veje, placering af bænk i byrum mod Kødboderne, højder på hegn ift. tagterrasse og terræn, højde på træer og muliggørelse af forsænket område til regnvandsopsamling.
 2. Skolebestyrelsen ved Gasværksvejens Skole (kommende bruger) er bekymrede for, om der en skabes sikker skolevej for de mindste og ”blødeste” trafikanter omkring Skelbækgade og Kødboderne. De efterlyser en sikker og holdbar løsning for krydset ved Skelbækgade/Ingerslevsgade/Dybbølsbro. Bestyrelsen mener også, at øverste tagplan skal kunne aflukkes separat med låger i hver ende, når KFO’en lukker kl. 17.00.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Forvaltningen foreslår, at planen præciseres og justeres, så bygherres ønsker imødekommes, da de vil medføre et bedre og mere realiserbart skolebyggeri.
 2. Forvaltningen medgiver, at der kan være en del trafik ind og ud af Kødbyen. Netop derfor har der været stor fokus på at skabe en sikker skolevej, se også pkt. 1 under borgernes henvendelser. Ift. til den samlede trafikale løsning i krydset mellem Ingerslevsgade, Skelbækgade og Dybbølsbro kan det oplyses, at krydset og Yrsa Plads ombygges med cykelsti for at fremme fremkommeligheden for cyklister. Se også bemærkninger om trafikal helhedsplan under Løsning. Der vil være offentlig adgang til den øverste tagterrasse efter KFO’en lukker, idet der først vil være mulighed for at aflukke terrassen på et senere tidspunkt end ønsket, se også pkt. 2 under borgernes henvendelser.

Politisk handlerum

Borgerrepræsentationen kan beslutte ikke at vedtage lokalplanen eller endeligt at vedtage planforslaget med ændringer. Forvaltningens forslag til ændringer af lokalplanforslaget forudsætter ikke ny høring. Borgerrepræsentationen kan vedtage forslaget med supplerende ændringer. Udvalget kan beslutte at ændre specifikke bestemmelser i lokalplanen fx ændre tidsrummet for den offentlig adgang til skolens udearealer herunder øverste tagterrasse, så det bliver muligt at aflukke tagterrassen efter KFO’ens lukketid kl. 17:00. Det kan også besluttes, at alle vinduesrammer skal være blå og ikke kun indgangspartier. Større ændringer fx om bebyggelsens mulige størrelse, højde, placering og arkitektur vil forudsætte ny supplerende høring og evt. revision af tegninger mv. Endelig vedtagelse af planen kan først ske efter den supplerende høring. Det forventede ibrugtagningstidspunkt af skolen kan blive påvirket, hvis der skal foretages større ændringer af lokalplanen.  

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Udnyttelse af lokalplanens byggemulighed vil betyde, at der skal nedlægges 44 parkeringspladser på offentlig vej i (30 pladser i Kødboderne, ni pladser i Ingerslevsgade og fem pladser i Skelbækgade). Det vil medføre et årligt provenutab på ca. 179.000 kr. Der er ikke et provenutab ved nedlæggelse af parkeringspladser i Kødboderne, da de er omfattet af en tidsbegrænset zone, hvor der ikke er betaling. Provenutabet vil blive korrigeret med augustindstillingen til Budget 2023, såfremt Økonomiudvalget godkender den justering af budgetmodellen for betalingsparkering, som foreslås med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2023 (ØU 26.01.22). I modsat fald vil provenutabet indgå i beregningen af årets samlede provenuændring, og en eventuel manko søges kompenseret i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Provenutabet har ingen finansiel betydning for Københavns Kommune, men påvirker servicemåltallet 1:1.

Som følge af forvaltningens overtagelse af et mindre areal mod Dybbølsbro og langs Ingerslevsgade med nye træer samt nyt helleanlæg i Kødboderne, forventes en øget driftsudgift på ca. 30.000 kr. der forventes dækket indenfor rammen.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

           Søren Wille
                                            /Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

 

Indstillingen anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Konservative så gerne, at de 44 tabte parkeringspladser bliver reetableret i nærområdet og inden for projektets økonomi.”

Til top