Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

11 anlægsregnskaber for 95 bevillinger (Bygningsfornyelser)

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til 11 anlægsregnskaber for 96 anlægsbevillinger, herunder de bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at 11 anlægsregnskaber for 96 anlægsbevillinger omhandlende ”Bygningsfornyelsergodkendes jf. bilag 5.
  2. at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bilag 6.

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at regnskaber for afsluttede anlægsprojekter skal forelægges fagudvalgene. I overensstemmelse hermed forelægger Teknik- og Miljøforvaltningen 11 anlægsregnskaber for 96 anlægsbevillinger omhandlende ”Bygningsfornyelserfor Teknik- og Miljøudvalget. Herefter forelægges anlægsregnskaberne Økonomiudvalget og efterfølgende Borgerrepræsentationen til godkendelse jf. ny forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber.

Forvaltningen arbejder på at nedbringe et større efterslæb på aflæggelse af anlægsregnskaber for allerede afsluttede anlægsprojekter. De 11 anlægsregnskaber er en del af nedbringelsen af dette efterslæb. Anlægsprojekterne er alle ibrugtaget i perioden fra 2012 til 2020.

Forklaringer på ord og begreber i anlægsregnskaberne fremgår af bilag 2, retningslinjer for mer- og mindreforbrug fremgår af bilag 3, og et overblik over rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse i anlægsregnskaberne fremgår af bilag 4.

Løsning

Forvaltningen har udarbejdet 11 anlægsregnskaber for samlet 96 bevillinger, da flere bevillinger regnskabsaflægges samlet. De 11 anlægsregnskaber omfatter 11 afsluttede bygningsfornyelsesprojekter med samlet 96 ejendomme og ligger på hovedbevillingen Byfornyelse anlæg.  Byfornyelsen omhandler bygningsfornyelser, gårdhaver og områdefornyelser, hvoraf bygningsfornyelserne består af renovering af nedslidte beboelsesejendomme. Anlægsprojekterne er alle ibrugtaget i perioden fra 2012 til 2020 Da der er tale om gamle anlægsprojekter med posteringer i kommunens tidligere økonomisystemer KØR og Navision, er der enkelte meget gamle posteringer, som forvaltningen i samarbejde med Koncern Service (ØKF) forsat arbejder på at fremfinde dokumentation for.

Anlægsregnskaberne har en samlet udgiftsbevilling på 442,3 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 221,2 mio. kr. i statsrefusion, dvs. en samlet nettobevilling på 221,2 mio. kr. De 96 bevillinger udviser et samlet mindreforbrug på 29,1 mio. kr., som tilgår Byfornyelsesrammen jf. tabel 1.

Tabel 1. Byfornyelsesrammen, afvigelse (1.000 kr.)

Anlægsprojekt

Afvigelse, udgifter*

Afvigelse, indtægter**

Afvigelse, netto

Afvigelse overføres til/ tages fra

11 anlægsregnskaber (96 bevillinger)

 58.115

-29.058

 29.057

Byfornyelsesrammen

I alt

 58.115

  -29.058

 29.057

Byfornyelsesrammen

   *  Udgifter: Intet fortegn angiver færre udgifter end bevillingen, negativt fortegn flere udgifter.

   ** Indtægter: Intet fortegn angiver flere indtægter end bevillingen, negativt fortegn færre indtægter.

De 11 anlægsregnskaber udviser samlet mindreudgifter for 58,1 mio. kr. og mindreindtægter for 29,1 mio. kr., da der som følge af færre udgifter er modtaget mindre i statsrefusion.

De konkrete anlægsregnskaber fremgår af bilag 5.

Politisk handlerum

Da anlægsregnskaber skal forelægges Borgerrepræsentationen og alle 11 anlægsprojekter i indstillingen er ibrugtaget og blot mangler aflæggelse af anlægsregnskab, så indstiller forvaltningen, at Teknik- og Miljøudvalget oversender indstillingen til behandling i Økonomiudvalget og efterfølgende Borgerrepræsentationen. 

Økonomi

De 11 anlægsregnskaber har en samlet nettobevilling på 221,2 mio. kr. (løbende priser) og viser et samlet mindreforbrug på 29,1 mio. kr., som tilgår Byfornyelsesrammen. 

Forvaltningen redegør årligt for midler Byfornyelsesrammen over for Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen jf. byfornyelsesredegørelsen. Af byfornyelsesredegørelsen redegøres for de samlede disponeringer for det kommende år, herunder medfinansiering fra staten.  

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 6.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil de regnskabsaflagte anlægsprojekter blive taget ud af Teknik- og Miljøudvalgets samlede anlægsportefølje.

Forvaltningen arbejder på at nedbringe et efterslæb på aflæggelse af anlægsregnskaber og forventer at forelægge yderligere anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøudvalget i løbet af 2022.

 

Søren Wille

/Thomas Højlt

 

 

 


Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top