Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Projekter i Metropolzonen, Indre by

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget skal tage stilling til, under hvilke trafikale vilkår, der skal arbejdes videre med to projektforslag for henholdsvis en bypark i Vesterbro Passage og byggeri omkring Vesterport Banegrav.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkender,

  1. at Vesterbro Passage kan lukkes for bus-, lastbil- og biltrafik mellem Bernstorffsgade og H.C. Andersens Boulevard i forbindelse med et projekt for en bypark i Vesterbro Passage ved Tivoli under forudsætning af, at bustrafikken kan omlægges.
  2. at Hammerichsgade ikke kan lukkes helt i forbindelse med et projekt for Vesterport Banegrav, og at konsekvenser ved at indsnævre Hammerichsgade belyses.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen blev i 2015 præsenteret for projektet Vesterport Banegrav. Tivoli A/S har i 2019 præsenteret et forslag med en bypark i Vesterbro Passage. De politiske behandlinger af de respektive projekter fremgår af bilag 1. Projektforslagene resulterede i en politisk bestilling i Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) af en analyse til at belyse de trafikale effekter ved disse projekter. Projekterne foreslår lukning af henholdsvis Hammerichsgade og Vesterbro Passage (Vesterbrogade) ved Tivoli. Trafikanalysens samlede konklusioner fremgår af bilag 3.

Forvaltningerne anbefaler nu en politisk stillingtagen til, hvordan forvaltningerne skal arbejde videre med projekterne.

Løsning

De to projekter omhandler begge byrum og trafik. Projektforslaget for Vesterport Banegrav rummer desuden byggeri, hvilket er beskrevet nedenfor og uddybet i bilag 2 med forvaltningernes bemærkninger. Der er med denne indstilling ikke taget stilling til flere forhold omkring projekterne, fx arkitektur, højder og konkret udformning af byggeri og byrum, idet de vil blive behandlet i eventuelle senere planfaser. Denne indstilling omhandler alene trafikale forhold.

Bypark i Vesterbro Passage  

Med projektforslaget for en Bypark i Vesterbro Passage foreslås det, at strækningen fra Bernstorffsgade til H.C. Andersens Boulevard lukkes for bil-, lastbil- og bustrafik og omdannes til en park med plads til fodgængere, cyklister og ophold. Det bemærkes, at projektforslaget er i en indledende fase, hvor udformning, organisering og finansiering fortsat er uafklaret.

Forvaltningernes vurdering

Trafikanalysen viser, at de trafikale konsekvenser for biltrafikken ved projektet kan afbødes ved justeringer af kryds og strækninger. Den største udfordring er det store antal busser, der i dag kører i Vesterbro Passage, som vil skulle omlægges til andre vejstrækninger. Det bør i et videre forløb undersøges, hvordan bustrafikken mest hensigtsmæssigt kan omlægges, så busserne betjener området med et fortsat højt serviceniveau. Det bør ligeledes sikres, at buspassagererne ikke får for lang gåafstand, og at løsningen hænger sammen med afviklingen af anden trafik (bil, cykel, gang og varelevering) samt fremtidig kollektiv infrastruktur. En sådan undersøgelse vil også skulle vurdere, hvilke anlægsmæssige løsninger, der vil være nødvendige for, at en omlægning af bustrafikken kan fungere i området.

På denne baggrund foreslår forvaltningerne, at der arbejdes videre med projektet med lukning af Vesterport Passage for bus-, lastbil- og biltrafik.

Vesterport Banegrav

Ved tidligere udvalgsbehandlinger af Vesterport Banegrav har udvikler præsenteret et projektforslag, hvor Paladsgrunden var en del af projektet. Det er ikke aktuelt længere, da Nordisk Film A/S har meddelt, at de ikke længere er en del af projektet, men ønsker at udvikle et eget projektforslag.

Udvikler har derfor udtaget Paladsgrunden af sit projekt, således at der forslås et byggeri på op til 63.300 etagemeter hen over den åbne banegrav ved Vesterport Station og Vandværksviadukten (Alt 01 i bilag 2). Projektet rummer blandt andet en gruppe af tre højhuse på mellem 50 og 100 meter, som vil medføre en kraftig stationsnær fortætning omkring Vesterport Station. Den højeste bygning vil være ca. 30 meter højere end SAS-hotellet, som har været retningsgivende for planlægningen af bl.a. Axel Towers højde på ca. 60 meter (bilag 2).

Anvendelsen for det reviderede projektforslag for Vesterport Banegrav er fortsat serviceerhverv og en mindre andel boliger. Med projektet foreslås en pladsdannelse ved Vesterport Station samt begrønning af byrummet langs banelegemet, der hvor Hammerichsgade løber i dag. Projektforslaget indebærer lukning af Hammerichsgade. Konsekvenserne af dette er undersøgt med trafikanalysen.

Initiativtagerne har derudover vist et alternativ (Alt 02 i bilag 2), hvor Hammerichsgade holdes åben, men indsnævres for at skabe mulighed for at byggeriet hen over banegraven kan lande på den syd-østlige side af banegraven mod Hammerichsgade. Ved at holde Hammerichsgade åben vil der blive plads til mindre beplantning. Initiativtagerne foreslår desuden, at Vandværksviadukten og strækningen over Axeltorv mod Studiestræde lukkes for biltrafik, samt at Ved Vesterport mellem Vester Farimagsgade og Hammerichsgade lukkes for biltrafik undtagen bustrafik. De trafikale konsekvenser af disse indsnævringer og vejlukninger indgår ikke i trafikanalysen.

Forvaltningernes vurdering

Hvis Hammerichsgade lukkes, vil området ifølge trafikanalyse opleve trængsel og langsom trafikafvikling i et niveau, der er svært at afvikle i myldretiden. Trafikale tiltag i kryds og på strækninger kan afbøde en del af de trafikale konsekvenser af projektet. Der vil være udfordringer med at afvikle trafikken på Vesterbrogade og H.C. Andersens Boulevard, der ikke alene kan løses med lokale tiltag i kryds og på strækninger. Dertil kommer, at en samtidig lukning af både Vesterbro Passage (ved bypark-projektet) og Hammerichsgade vil skabe ændringer i biltrafikken på enkelte vejstrækninger, der vil blive vanskelige at afvikle. Biltrafikken bliver mere intensiv, og der må forventes forringet fremkommelighed for biler og busser – særligt i myldretiden. Der er to kryds i området, hvor det umiddelbart vurderes ikke at være muligt at gennemføre afbødende tiltag.

På baggrund af trafikanalysen vurderer forvaltningerne således, at en lukning af Hammerichsgade ikke er hensigtsmæssig, når de trafikale konsekvenser tages i betragtning. Muligheden for at bygge over og omkring banegraven bør således forudsætte, at biltrafik og tung trafik, inkl. busser, fortsat kan afvikles ad Hammerichsgade i begge køreretninger. De trafikale konsekvenser af en eventuel indsnævring af Hammerichsgade vil skulle undersøges i en ny trafikanalyse udført af udvikleren for Vesterport Banegrav, før der kan arbejdes videre med et sådant projekt. Forvaltningerne forudsætter desuden, at udvikleren belyser de trafikale konsekvenser af de øvrige foreslåede vejlukninger, før der kan arbejdes videre med projektet.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Hvis det besluttes at gå videre med lukningen af Vesterbro Passage, vil Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde budgetnotat til overførselssagen i foråret 2021 omhandlende den beskrevne undersøgelse af, hvordan busserne mest hensigtsmæssigt kan omlægges fra Vesterbro Passage. En sådan undersøgelse vil blive udarbejdet i samarbejde med Movia og rådgivere, hvorfor der skal afsættes midler til at undersøge muligheder for tilpasning af busnettet. Hvis dette ikke undersøges, udestår et fagligt grundlag ift. at sikre en hensigtsmæssig løsning i forhold til busbetjening af området og den generelle trafikafvikling. Eventuelt salg af kommunale grunde i de to projekter behandles i kommende, separate sager i forbindelse med den videre planlægning.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningerne fortsætte dialogen med forslagsstillerne bag de to projektforslag om udviklingen af områderne.

                                 Søren Hartmann Hede            Søren Wille

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) som nyt 3. at-punkt:

”at begge forslag, såfremt de vedtages, sendes i offentlig høring i otte uger med inddragelse af relevante parter, herunder Cyklistforbundet, KKC, lokaludvalg, FDM, Movia, m.fl.”

 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke vedtaget med 1 stemme mod 9. 1 undlod at stemme:

 

For stemte: C.

Imod stemte: A, B, F, O, Ø og Å.

Undlod: V.

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) som erstatning for 1. at-punkt:

”at parken foran Tivoli i stedet anlægges fra Tivolis hovedindgang henover Axeltorv mod Vandværksgrunden med respekt for de gennemkørende veje.”

 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev ikke vedtaget med 1 stemme mod 10.

Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C.

Imod stemte: A, B, F, O, V, Ø og Å.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3) som erstatning for 1. at-punkt:

”at etableringen af en park på Vesterbro Passage først etableres, når der er anlagt en trafikforbindelse under jorden på strækningen.”

 

Ændringsforslaget (ÆF3) blev ikke vedtaget med 1 stemme mod 10.

Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C.

Imod stemte: A, B, F, O, V, Ø og Å.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4) som erstatning af 1. at-punkt:

”dog således, at lukningen af Vesterbro Passage først gennemføres, når parken og de trafikale afværgeforanstaltninger er finansieret.”

 

Ændringsforslaget (ÆF4) blev ikke vedtaget med 1 stemme mod 10. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C.

Imod stemte: A, B, F, O, V, Ø og Å.

 

Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF5) som erstatning for 2. at-punkt:

“at Hammerichsgade lukkes helt i forbindelse med et projekt for Vesterport Banegrav”.

 

Ændringsforslaget (ÆF5) blev ikke vedtaget med 5 stemmer mod 6. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: B, F, V, O og Å.

Imod stemte: A, C og Ø.

 

Indstillingens 1. at punkt blev godkendt med 9 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, O, Ø og Å.

Imod stemte: C og V.

Indstillingens 2. at punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Jakob Næsager (C) tilkendegav, at han i medfør af standsningsretten, jf. kommunestyrelseslovens § 23, ønsker at indbringe sagen til afgørelse i Borgerrepræsentationen, og indstillingen indbringes dermed i sin helhed til afgørelse i Borgerrepræsentationen.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi er bekymrede for trafiksikkerheden i Jernbanegade, hvis der ledes 64 busser i timen igennem denne snævre gade, hvor der ikke i dag er cykelstier.”

 

Radikale Venstre og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

“Partierne ønsker, at projektet omkring Vesterport bliver med fokus på de grønne byrum, således at det bliver en del af strategien med fredeliggørelse af Indre By. Byggeriet bør tilpasse til de omkring liggende tårne. Eftersom en overdækning af Vesterport vil være stationsnært, skal der arbejdes med mulighederne for et byggeri uden p-pladser. Partierne noterer sig, at man i budget 2016 vedtog at arbejdere med overdækningen og at udvalget den 6. februar 2017 pålagde forvaltningen at komme tilbage med en indstilling til politisk godkendelse om det videre forløb”.

 

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

“SF stemmer for mere grønt i byen og vi ønsker helt eller delvis bilfrie bydele, men vores stemme for at lukke og omdanne Hammerichgade til et grønt byrum er ikke en stemme for et byggeri med meget høj bebyggelsesprocent over banegraven. Vores holdning til et banegravsprojekt, vil vi afklare konkret, når det kommer”.

 

Dansk Folkeparti og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker lukning og begrønning af Hammerichsgade samt overdækning af Vesterport Banegrav, men uden det enorme byggeri til finansiering af overdækningen.”

 

Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ser frem til, at projektet Bypark Vesterbro Passage sendes i høring så snart der foreligger et plangrundlag.”

 

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

“En fremtidig indstilling for projekter - herunder Vesterbro Passage - bør anvise, hvordan de kan gennemføres, uden at busfremkommmeligheden begrænses. Planprocessen bør tillige indeholde en analyse af, hvordan projektet spiller sammen med Indre By og Vesterbro som trafik-øer.”

Til top