Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Overblik over delegationer fra Teknik- og Miljøudvalget til Teknik- og Miljøforvaltningen og til teknik- og miljøborgmesteren

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte gennemgangen af delegation af beslutningskompetence og godkende udvalgets aktuelle delegation til forvaltningen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

 1. at Teknik- og Miljøudvalget drøfter gennemgangen af delegation af beslutningskompetence, jf. Løsningsafsnittet.
 2. at Teknik- og Miljøudvalget godkender den aktuelle delegation af beslutningskompetence til Teknik- og Miljøforvaltningen og teknik- og miljøborgmesteren, jf. Løsningsafsnittet.
 3. at der hermed er gjort op med medlemsforslag fremsat af Dansk Folkeparti og Enhedslisten om gennemgang af delegation af beslutningskompetence fra Teknik- og Miljøudvalget.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. juni 2020 et medlemsforslag om, at ”Teknik- og Miljøforvaltningen inden udgangen af 2020 foretager en gennemgang af de delegationer, som Teknik- og Miljøforvaltningen samt teknik- og miljøborgmesteren har fået af det politiske udvalg herunder at det kommer til drøftelse og evt. fornyet afgørelse i udvalget senest i første kvartal 2021” (bilag 5). Medlemsforslaget var motiveret med et ønske om, at udvalgets skulle drøfte delegationer på baggrund af sagen om HOFORs ansøgning om udledning af spildevand i Øresund.

Løsning

Om delegation af beslutningskompetence

Indenfor lov om kommunernes styrelse kan Borgerrepræsentationen som øverste kommunale myndighed delegere kompetence til et udvalg i det omfang, at det ikke følger af lovgivningen eller af en sags karakter, at Borgerrepræsentationen selv skal træffe beslutning.

En beslutning om delegation til et udvalg kan omfatte:

 • en enkeltstående konkret sag,
 • enkelte eller alle beføjelser i en sagstype,
 • generel administration af visse spørgsmål.

På samme måde kan Teknik- og Miljøudvalget delegere beslutningskompetence til forvaltningen eller til borgmesteren.

Styrelsesvedtægten for Københavns Kommune fordeler de stående udvalgs ressortområde i kapitel 6. § 19 i Styrelsesvedtægten fastlægger Teknik- og Miljøudvalgets kompetence og oplister de områder, hvor udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver.

Teknik- og Miljøudvalget kan i enighed delegere sin kompetence til teknik- og miljøborgmesteren jf. styrelsesloven § 22, stk. 2, 1 pkt. og med almindeligt flertal delegere sin kompetence til Teknik- og Miljøforvaltningen jf. styrelsesloven § 11, stk. 3. Der henvises til bilag 3 for en nærmere beskrivelse af de juridiske rammer for delegation i en kommune.

I starten af hver valgperiode delegerer Teknik- og Miljøudvalget, i forlængelse af Borgerrepræsentationen, varetagelse af opgaver og områder indenfor eget ressort til borgmester og til forvaltningen, i form af en beskrivelse af varetagelse af sager mellem borgmester, udvalg og forvaltning. Dette sker på første møde i valgperioden, hvor Teknik- og Miljøudvalget konstituerer sig.

På mødet den 8. januar 2018 blev udvalget forelagt beskrivelse af delegation til udvalg og borgmester. Heri fremgår det, at forvaltningen efter delegationen i overensstemmelse med kommunens styrelsesvedtægt varetager den umiddelbare forvaltning på teknik- og miljøområdet, herunder træffer konkrete afgørelser over for borgere, virksomheder m.v. på udvalgets kompetenceområde på grundlag af gældende lovgivning, i overensstemmelse med beslutninger truffet i Borgerrepræsentationen og inden for de rammer og retningslinjer, som udvalget udstikker.

Delegationerne re-delegeres ved hver ny samling, typisk på det første møde i Borgerrepræsentationen og det efterfølgende første møde i udvalgets nye funktionsperiode. Der er ikke et krav om, at udvalget skal forelægges den samlede delegationsfortegnelse til godkendelse efter hver ny valgperiode – der er tale om en historisk betinget praksis. På denne måde har det nye udvalg mulighed for at vurdere, om de ønsker, at delegationsfortegnelsen fortsat skal se ud som den foreliggende.

Om delegation fra Teknik- og Miljøudvalget til teknik- og miljøborgmesteren og til Teknik- og Miljøforvaltningen

Det fremgår af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om delegation af den 8. januar 2018, at Teknik- og Miljøudvalget behandler følgende sager:

 • Sager, hvor udvalget anbefaler en beslutning, men hvor kompetencen ligger i Borgerrepræsentationen. Væsentlige eksempler på dette under udvalgets område er budget og regnskab, anlægsbevillinger og endelig godkendelse af lokalplaner.
 • Fastlæggelse af og ændringer i rammer og retningslinjer for forvaltningens skønsmæssige afgørelser. Eksempelvis retningslinjer for tilladelser til råden over vejareal og retningslinjer for dispensationer fra lokalplanbestemmelser.
 • Fastlæggelse af rammer for udførelsen af forvaltningens driftsopgaver inden for de af Borgerrepræsentationen afstukne beslutninger, eksempelvis i forbindelse med vedtagelse af budget.
 • Sager i øvrigt, som udvalget ønsker behandlet i udvalget på grund af særlig politisk interesse.

I forbindelse hermed har Teknik- og Miljøudvalget delegeret følgende til teknik- og miljøborgmesteren:

 • Borgmesteren bemyndiges til som formand for udvalget at besvare henvendelser til udvalget fra borgere, virksomheder m.v. Besvarelserne lægges til orientering for udvalgets medlemmer på TMU-portalen.
 • Borgmesteren forestår modtagelser på Rådhuset. Borgmesteren kan anmode andre udvalgsmedlemmer eller forvaltningen om at forestå modtagelserne.

Herudover har Teknik- og Miljøudvalget delegeret en række konkrete områder under udvalgets ressort til Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor forvaltningen administrerer områdernes lovgivning. Der er i denne forbindelse tale om, at:

 • Forvaltningen træffer konkrete afgørelser over for borgere, virksomheder m.v. på udvalgets kompetenceområde. Afgørelserne skal træffes på grundlag af gældende lovgivning, i overensstemmelse med beslutninger truffet i Borgerrepræsentationen og inden for de rammer og retningslinjer, som udvalget har udstukket. Som eksempler kan nævnes byggesager, afgørelser på vejområdet, afgørelser i miljøsager m.v.
 • Forvaltningen varetager almindelig drift og vedligeholdelse samt tilsyn på udvalgets kompetenceområde, i overensstemmelse med beslutninger truffet i Borgerrepræsentationen og inden for de rammer og retningslinjer, som udvalget har udstukket. Ved almindelig drift og vedligeholdelse forstås aktiviteter, der ikke på nogen væsentlig måde ændrer på eksempelvis byens fysiske indretning og den trafikale fremkommelighed i byen. Som eksempler kan nævnes ren - og vedligehold af veje og parker, parkeringskontrol, kirkegårdsdrift m.v.
 • Forvaltningen afgiver høringssvar til ministerier, Kommunernes Landsforening, Region Hovedstaden, andre forvaltninger i kommunen m.fl., hvis høringssvaret sker på et grundlag, der er fastlagt ved politisk beslutning, eller høringssvaret er af teknisk karakter.
 • Forvaltningen dispenserer fra lokalplaner i overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets tidligere beslutninger.

Hvor Teknik- og Miljøforvaltningen i medfør af ovenstående delegationsbeskrivelse generelt varetager sagsbehandlingen og træffer afgørelser indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ressort,  er der to områder på naturbeskyttelsesområdet, som konkret ikke er delegeret til forvaltningen, idet udvalget selv har ønsket at håndtere sagsbehandlingen og dermed afgørelsesvirksomhed i relation til  dels ansøgninger om dispensation i medfør af lov om naturbeskyttelse § 3, dels ansøgninger om kystbeskyttelsesforanstaltninger i medfør af lov om kystbeskyttelse § 1a. Til sammenligning hermed er f.eks.  kompetencen til at træffe afgørelser om tilladelse til udledning af spildevand en del af denne generelle delegationsbeskrivelse, idet der er tale om øvrig afgørelsesvirksomhed overfor ansøgere, som søger om tilladelser indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ressort.

Den generelle delegation indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ressort er uddybende beskrevet i bilag 2, som giver også et overblik over nogle af de hovedlove, som forvaltningen administrerer i medfør af de specifikke delegationer, samt eksempler på afgørelser, som forvaltningen træffer under disse hovedlove. Bilag 3 indeholder en uddybende beskrivelse af de specifikke delegationer, som Teknik- og Miljøudvalget har foretaget til Teknik- og Miljøforvaltningen, herunder et estimat af administrationen forbundet hermed. Bilag 4 beskriver de juridiske rammer for dels delegation af kompetence fra det politiske niveau til forvaltningen og dels rammerne for at trække en delegation tilbage fra forvaltningen til det politiske niveau.

Det er sædvanligt i kommuner, at den forvaltningsretlige afgørelsesvirksomhed på et område, såvel som administration i øvrigt, er delegeret fra det politiske niveau til forvaltningen for at sikre en smidig administration. I Teknik- og Miljøforvaltningen er der tale om en praksisbestemt tilgang til delegation fra det politiske niveau i form af henholdsvis en beskrivelse af generel delegation og singulære specifikke delegationer på en række konkrete områder. Der er ikke tale om en klar og entydigt delegationsramme, hvorfor forvaltningen vil frem mod næste valgperiode kigge på, hvordan delegationsrammen fra udvalget til forvaltningen fremadrettet kan re-designes med henblik på at tydeliggøre, hvor udvalget har delegeret beslutningskompetence til forvaltningen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

I overensstemmelse med principperne for potentielle kritiske sager vil forvaltningen sikre, at udvalget i tide modtager orientering om relevante sager med henblik på, at udvalget kan vælge at rejse en sag til politisk behandling. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i begyndelsen af det nye kommunalvalgår på sædvanlig vis foreligge indstilling om delegation, herunder også med et re-design af delegationsrammen fra udvalget til forvaltningen for Teknik- og Miljøudvalget, hvormed udvalget får mulighed for at tage stilling hertil.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top