Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Fjerde anlægsoversigt 2020

Se alle bilag

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

  1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at anlægsbudgetterne i årene 2020-2031 fordeles som beskrevet i bilag 3.
  2. at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen om anlægsprojekter, der er mere end seks måneder forsinkede, til efterretning, jf. bilag 4 og 5.
  3. at Teknik- og Miljøudvalget tager status på forvaltningens overskuds-/underskudsmodeller til efterretning, jf. bilag 6.
  4. at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at udvalget fremover skal tage stilling til Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsoversigt tre gange årligt.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal fire gange årligt godkende ændringer i forvaltningens budget på anlæg i de følgende år. Indstillingen indeholder en status på fremdriften i anlægsporteføljen, og der orienteres om forventet forbrug, forsinkede projekter samt status på overskuds-/underskudsmodellerne.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at der i 2020 eksekveres for i alt 796,0 mio. kr. på anlæg. Forvaltningen opererer med en afvigelse på 3 % mellem forventet forbrug og regnskab på anlæg ved 3. regnskabsprognose, jf. Økonomiforvaltningens Cirkulære for budgetopfølgning 2020. Covid-19-restriktioner medfører yderligere usikkerhed om eksekveringsevnen især på byfornyelsesprojekterne, hvor restriktionerne kan forårsage udskydelser af eksekvering. Det uddybes nedenfor.

Fordelingen af anlægsbudgetterne
Bilag 3 indeholder fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2020-2031. Fordelingen har ikke i sig selv betydning for projekternes samlede økonomi eller projekternes ibrugtagningstidspunkt. Tabel 1 viser ændringerne i udgiftsbudgetterne i 2020 på de fire hovedbevillinger.

Tabel 1 Bevillingsmæssige ændringer som følge af fjerde anlægsoversigt 2020 (mio. kr.)

 

Udgiftsbudget inden fjerde anlægsoversigt

Ændringer af udgiftsbudget 2020, jf. fjerde anlægsoversigt

Udgiftsbudget 2020 efter fjerde anlægsoversigt

Udgiftsbudget 2021

Overbooking 2021
(Byfornyelse anlæg og Ordinær anlæg)

Bevillinger der er underlagt anlægsmåltal

Byfornyelse anlæg

244,0

-39,9

204,1

271,3

-

Ordinær anlæg

526,6

-4,5

522,1

753,3

-

Bevillinger der ikke er underlagt anlægsmåltal

Klima anlæg

123,2

-61,1

62,1

104,8

-

Takstfinansieret anlæg

5,3

2,4

7,7

18,7

-

Anlæg i alt

899,1

-103,1

796,0

1.148,1

204,0

Note 1: Indeholder korrektioner fra sagen Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger (BR 27. august 2020).
Note 2: Afvigelser skyldes afrundinger.

Samlet set nedskrives budgettet for 2020 med 103,1 mio. kr., hvoraf 44,4 mio. kr. er underlagt anlægsmåltal, og 58,7 mio. kr. ikke trækker måltal. I det følgende beskrives de væsentligste ændringer indenfor bevillingerne.

Byfornyelse anlæg
Udgiftsbevillingen Byfornyelse anlæg (underlagt anlægsmåltal) nedskrives med 39,9 mio. kr. i 2020. Det skyldes, at flere projekter vedr. bygningsfornyelse og områdefornyelse er forsinkede som følge af Covid-19. F.eks. afventes beslutninger om igangsættelse, da generalforsamlinger er blevet udskudt. Tabel 2 viser de fem største bevægelser på budgettet på projektniveau fra 2020 til 2021. De projekter, hvor forvaltningen forventer en hurtigere eksekvering, og hvor budgettet dermed fremrykkes fra 2021 til 2020, fremgår af tabel 3.

Tabel 2 De fem største budgetflyt fra 2020 til 2021 på Byfornyelse anlæg (mio. kr.)

Nr.

Projekt

Anlægsbevilling (løbende priser)

Budgetflyt fra

2020 til 2021

1

Støjpulje 2018

38,5

11,9

2

Omøgade 2 - 6 m.fl.

12,6

3,4

3

Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter

16,8

2,9

4

Områdefornyelse Indre Nørrebro

42,6

2,9

5

Klimakarre-gårdhave

10,2

2,5

Tabel 3 Budgetflyt fra 2021 til 2020 på Byfornyelse anlæg (mio. kr.)

Nr.

Projekt

Anlægsbevilling (løbende priser)

Budgetflyt fra

2020 til 2021

1

Valby Langgade 194-210 / Vigerslevvej 29 mfl.

7,0

5,6

2

K 09/002 BK1416 Cityringen

6,8

2,4


Ordinær anlæg
Udgiftsbevillingen Ordinær anlæg (underlagt anlægsmåltal) nedskrives med 4,5 mio. kr. i 2020. Den relativt lille ændring siden tredje anlægsoversigt 2020 dækker over en række bevægelser på de enkelte budgetter på bevillingen. Ændringer i forventningerne til 86 projekter nedskriver budgettet med 106 mio. kr., hvilket skyldes, at projekterne har mindre forsinkelser i eksekveringen. Samtidig er der 84 projekter, der forventes eksekveret hurtigere end tidligere forventet. Derfor opskrives budgettet med i alt 69 mio. kr. i 2020. Det betyder, at projekternes budgetter nedskrives med netto 37 mio. kr. Nedskrivningen på budgettet for netto 37 mio. kr. skyldes blandt andet forsinkelser på de projekter, der fremgår af tabel 4.

Tabel 4 De 10 største budgetflyt fra 2020 til 2021 på Ordinær anlæg (mio. kr.)

Nr.

Projekt

Anlægsbevilling (løbende priser)

Budgetflyt fra

2020 til 2021

1

Langebro, akut renovering

42,9

14,7

2

Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro

10,2

5,7

3

Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation

21,8

4,8

4

Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade

14,5

3,5

5

Jagtvej, gangtunnel Stevnsgade, genopretning 2020

13,0

3,4

6

Valbyparken, Strand

23,0

2,5

7

Etablering UBM toiletter Amag Str./Basar

2,4

2,4

8

Genopretning af Snaregade

2,5

1,9

9

Nyt lokalbusnet

3,3

1,8

10

Genopretning af Magstræde

2,0

1,7

På en række projekter forventes en hurtigere eksekvering end forudsat, hvorfor budgetterne fremrykkes fra 2021 til 2020, jf. tabel 5.

Tabel 5 De fem største budgetflyt fra 2021 til 2020 på Ordinær anlæg (mio. kr.)

Nr.

Projekt

Anlægsbevilling (løbende priser)

Budgetflyt fra

2020 til 2021

1

Tre cykelstier, genopretning (G22)

33,6

6,9

2

Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning

14,0

2,8

3

Oslo Plads, gangtunnel

2,6

2,5

4

Kastrupvej, genopretning (B20)

57,0

1,3

5

Flytning og genetablering af Dragespringvandet (Rådhuspladsen)

11,5

0,8

 

Herudover gennemføres en budgetudligning på 33 mio. kr. som følge af tidligere bevillingsmæssige ændringer (BR 27. august 2020). De 33 mio. kr. er restbudgetter fra tidligere regnskabsafsluttede projekter, der overføres til kommunekassen, og Borgerrepræsentationen kan disponere disse til nye initiativer.

Klima anlæg

Udgiftsbevillingen Klima anlæg (ikke underlagt anlægsmåltal) nedskrives med 61,1 mio. kr. i 2020. Det skyldes primært, at der er overført 52,0 mio. kr. til bevillingen i 2020 som følge af beslutning vedrørende p/l-regulering af klimaprojekter (BR 27. august 2020). Herudover er en række klimaprojekter forsinkede som følge af koordinering af projekter, der afventer udarbejdelse af masterplaner. Nedskrivningen skyldes herudover, at der på en række projekter forventes senere opstart af anlægsfasen på grund af genudbud og koordinering med andre projekter, som kræver yderligere planlægning.

Takstfinansieret anlæg

Udgiftsbevillingen Takstfinansieret anlæg (ikke underlagt anlægsmåltal) opskrives med 2,4 mio. kr. i 2020 pga. aktivitetsforskydelser på flere projekter fra 2021 til 2020.

Konsekvenser for budget 2021
Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2021 er1.024,6 mio. kr., og forvaltningen forventer at eksekvere anlæg i 2021 svarende til det beløb. Udvalget besluttede, i forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter (TMU 20. april 2020), at indarbejde en overbooking i 2021 på 14 pct. af anlægsmåltallet. Forsinkelserne på en række projekter siden tredje anlægsoversigt medfører, at der flyttes budget fra 2020 til 2021. Hermed hæves overbookingen i 2021 til 204,0 mio. kr. svarende til 20 pct. af måltallet. Overbooking uddybes i bilag 7.

Formålet med overbooking er at sikre, at hele måltallet udnyttes. Overbooking på 204,0 mio. kr. betyder, at forvaltningen forventer at eksekvere for 1.024,6 mio. kr. i 2021, men at forvaltningen arbejder på at eksekvere for i alt 1.228,6 mio. kr. i 2021. Baggrunden for overbookingen er, at der erfaringsmæssigt eksekveres mindre end planlagt, da der på enkelte projekter opstår uforudselige udfordringer, koordinering med andre projekter, annulleringer etc. Historisk set har udvalget opereret med en overbooking på 10-15 pct. Forvaltningen vurderer, at en overbooking på 20 pct. i 2021 er hensigtsmæssig, da anlægsporteføljen i 2021 er stor, og da der er usikkerheder forbundet med eksekvering af byfornyelsesprojekter som følge af Covid-19-restriktioner. Udvalget orienteres om status på eksekvering og overbooking med anlægsoversigterne, og overbookingen justeres i løbet af året, hvis der opstår behov herfor.

Forsinkede projekter (røde projekter)
Teknik- og Miljøforvaltningen har i øjeblikket 569 aktive projekter. Heraf er der 123 røde projekter, det vil sige projekter, der er mere end seks måneder forsinkede. Antallet af røde projekter er ikke direkte udtryk for forvaltningens eksekveringsevne i 2020. Mange af projekterne var forsinkede allerede før 2020, hvormed der var taget højde for disse forsinkelser ved planlægning af portefølje og eksekvering i 2020.

Udviklingen i antallet af røde projekter siden tredje anlægsoversigt (TMU 14. september 2020) fremgår af tabel 2.

Tabel 6 Udvikling i antal røde projekter siden tredje anlægsoversigt 2020

 

Antal

Røde projekter ved tredje anlægsoversigt

95

Projekter, hvor forsinkelsen siden anden anlægsoversigt er reduceret til under 6 måneder

0

Afsluttede røde projekter siden tredje anlægsoversigt 2020

4

Nye røde projekter siden tredje anlægsoversigt 2020

32

Røde projekter ved fjerde anlægsoversigt 2020

123

Bilag 4 indeholder en oversigt over alle forvaltningens igangværende projekter samt deres ibrugtagningstidspunkt.

Forvaltningen har i forbindelse med anlægsoversigten indmeldt til Økonomiforvaltningen, hvilke projekter forvaltningen vurderer, er de to vigtigste forsinkede projekter på nuværende tidspunkt. Disse er:

  • Masterplan Åboulevarden (ikke underlagt anlægsmåltal) – masterplanen er en forudsætning for eksekvering af fem anlægsprojekter. Udarbejdelse af planen kræver koordinering med Frederiksberg Kommune. Masterplanen forventes at foreligge i 2021, hvorefter de fem anlægsprojekter påbegyndes. Forvaltningen vil optimere anlægsfasen for projekterne.
  • Masterplan Amager Vest (ikke underlagt anlægsmåltal) – masterplanen er sammensat af planer for skybrudsgrenene Grønjordsvej, Stadsgraven, Sundholm, Vejlands Allé, Islands Brygge og Floridavej, der har projektmæssige sammenhænge. Det er hensigtsmæssigt at koordinere projekterne i en masterplan med et samlet projektforløb. Forsinkelserne skyldes, at forvaltningen afventer en kloakstrategi fra HOFOR, der er rammesættende for projekterne. Forvaltningen vil optimere de efterfølgende projektfaser.

Bilag 5 redegør for de 32 nye røde projekter i anlægsporteføljen. 10 af disse er klimaprojekter relateret til masterplanen for Amager Vest. En stor del af de øvrige projekter er forsinkede pga. andre projekters forsinkelse, da man afventer disse projekters planlægning eller udførelse. Forsinkelser i porteføljen har således en selvforstærkende effekt. Det forventes, at 12 røde projekter ibrugtages inden udgangen af 2020.

Overskuds-/underskudsmodeller
Ved tredje anlægsoversigt 2020 (TMU 14. september 2020) indeholdt overskuds-/underskudsmodellerne henholdsvis 3,4 mio. kr. (Ordinær anlæg), 8,0 mio. kr. (Genopretning) og -20,0 mio. kr. (Parkering).

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt seks anlægsregnskaber (TMU 26. oktober 2020), heriblandt en række parkeringsprojekter med mindreforbrug på i alt 15,1 mio. kr., som overføres til overskuds-/underskudsmodellen (Parkering) med sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 10. december 2020). Saldo på overskuds-/underskudsmodellen (Parkering) er herefter -4,9 mio. kr.

Forvaltningen er i henhold til bevillingsreglerne forpligtet til at bringe modellen i balance snarest muligt. Forvaltningen overfører derfor 10,0 mio. kr. fra projektet ”Ny betalingszone giver bedre forhold for beboerne” til overskuds-/underskudsmodellen (Parkering) med sag om bevillingsmæssige ændringer. Projektet afsluttes medio 2021 med et forventet mindreforbrug på mindst 10 mio. kr. Løsningen vil således ikke påvirke eksekvering af projektet eller opfyldelse af projektets formål. Projektet uddybes i bilag 6.

Det forventes, at overskuds-/underskudsmodellerne efter bevillingsmæssige ændringer vil indeholde henholdsvis 16,5 mio. kr. (Ordinær anlæg), 8,0 mio. kr. (Genopretning) og 5,1 mio. kr. (Parkering).

Opfølgning på anlægsporteføljen
Teknik- og Miljøudvalget tog den 26. november 2008 til efterretning, at udvalget fremover orienteres om anlægsporteføljen kvartalsvist. Første anlægsoversigt har dog lille styringsmæssig værdi. Det skyldes, at forbruget er relativt lavt i årets begyndelse, så grundlaget for at ændre de enkelte anlægsprojekters budgetter er ikke til stede så tidligt på året. Forvaltningen anbefaler derfor, at årets første anlægsoversigt bortfalder, hvormed udvalget fremover får forelagt anlægsoversigten tre gange årligt. Ændringen vil frigøre ressourcer til en mere omfattende opfølgning på anlægsprojekter i løbet af året. Herudover vil der fra 2021, når der rapporteres på forsinkelser, alene blive rapporteret på de anlægsprojekter, der har budget på min. 20 mio. kr. eller projektperiode på min. 36 måneder. Rapportering til Økonomiudvalget sker efter samme praksis. For Teknik- og Miljøudvalget betyder ændringen, at anlægsoversigtens bilag 4 og 5 fremover alene vil indeholde de projekter, der enten har budget på min. 20 mio. kr. eller projektperiode på min. 36 måneder. Anlægsoversigten vil fortsat rapportere økonomien på alle projekter i porteføljen. Formålet med ændringen er at gøre opfølgningen mere fokuseret og at ensrette rapporteringen til de politiske udvalg.

Økonomi

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Forvaltningens anlægsoversigt vil indgå i Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget den 1. december 2020 og af Borgerrepræsentationen den10. december 2020, jf. Cirkulære for budgetopfølgning 2020.

Forvaltningens anlægsoversigt vil indgå i Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget den 1. december 2020 og af Borgerrepræsentationen den10. december 2020, jf. Cirkulære for budgetopfølgning 2020.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top