Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Fornyet dispensation til indretning af Grønlandske Handels Plads, Indre By

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan gives en ny dispensation fra lokalplan ”477 Strandgade Nord”, så der kan gives ny byggetilladelse til midlertidig indretning af Grønlandske Handels Plads til madmarked.

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at der dispenseres fra lokalplan 477 ”Strandgade Nord” til midlertidig indretning af Grønlandske Handels Plads, Strandgade 95, til madmarked, jf. dispensationerne i bilag 7.

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 28. august 2020 modtaget ansøgning om fornyet dispensation til indretning af Grønlandske Handels Plads til madmarked i en ny treårig periode. Området er omfattet af lokalplan, og projektet kræver dispensation fra flere bestemmelser i lokalplanen. Der er modtaget 18 høringssvar i forbindelse med naboorientering og der er tale om anvendelse af en central plads i Indre By, hvor lokalplanen fastlægger, at bebyggelse af pladsen kræver supplerende lokalplan. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 18. december 2017 og den 28. oktober 2019 dispensation for den nuværende midlertidige indretning af Grønlandske Handels Plads med madmarked og skøjtebane. Teknik- og Miljøudvalget skal på den baggrund tage stilling til dispensation fra lokalplan.

 

Løsning

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. december 2017 gav Teknik- og Miljøforvaltningen den 20. marts 2018 tilladelse til indretning af madmarked i skibscontainere for en periode på 3 år til udgangen af 2020. Der søges om samme indretning af markedet som den nuværende, herunder skøjtebane i vinterhalvåret. Skøjtebanen er således det eneste nye i forhold til, da udvalget behandlede sagen i 2017. Ansøger ønsker, at en ny periode for den midlertidige indretning af pladsen er gældende frem til den 1. marts 2024 (3 år og 2 mdr.).

Efter planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan i en periode på maksimum 3 år ad gangen, dog 10 år ad gangen for studieboliger. En dispensation kan gives, selvom den er i strid med lokalplanens principper, og den kan gives flere gange. Der skal dog altid foretages en konkret vurdering i den enkelte sag. På den baggrund kan der i dette tilfælde gives en fornyet dispensation for en tidsperiode på 3 år frem til den 30. december 2023. Dette gælder også for byudviklingsområder. 

Pladsen

Det relevante område på Grønlandske Handels Plads udgør 4.876 m2 og ligger ved Inderhavnsbroen og Nordatlantens Brygge. Pladsen ejes af staten og forvaltes af Slots- og Kulturstyrelsen. På pladsen er skibscontainere opstillet i én etage indrettet med madboder, WC-rum og affaldshåndtering. Det bebyggede areal er på i alt 192 m2. Pladsens eksisterende elementer er bevaret, ligesom cykelparkering og gangarealer og øvrige trafikale forhold forbliver uændrede. Der er indrettet områder med siddepladser samt beplantning i kummer o.lign. Der er desuden etableret cykelparkering og vendeplads for vareaflæsning. Pladsen ligger for enden af Strandgade ud mod Inderhavnen og Trangraven på den nordligste del af Wilders Ø. Pladsen kan nås fra Nyhavn ved at cykle eller gå over Inderhavnsbroen. Der løber en cykel- og gangsti på pladsen fra broen, som ligger i det vestlige hjørne, mod øst. Syd for pladsen ligger Krøyers Plads og nord for pladsen, på den anden side af Trangraven, ligger Christiansholm, hvor Copenhagen Street Food tidligere lå.

Planmæssige rammer

Området er omfattet af lokalplan nr. 477 ”Strandgade Nord” fra 2012. Projektet vil kræve dispensation fra 12 bestemmelser i lokalplanen, jf. bilag 7:

 • Placering af byggefelter
 • Indretning af pladsen uden tilvejebringelse af en supplerende lokalplan
 • Bebyggelsens udformning
 • Farve og overflade på bebyggelsen
 • Bebyggelsens facader og niveau i forhold til tilstødende terræn
 • Udformning af tage
 • Etablering af belysning
 • Etablering af kølekompressor (skøjtebane)
 • Tekniske anlæg og installationer (kølekompressor til skøjtebane)
 • Hegning (skøjtebane)
 • Belægning (skøjtebane)

Forvaltningen er indstillet på at give de nødvendige dispensationer.

Høringer
Projektet har tidligere i forbindelse med godkendelsen af den første treårige periode været i naboorientering i december 2016 og i februar 2018. I forbindelse med den aktuelle sagsbehandling er der foretaget naboorientering i perioden 29. september 2020 til 22. oktober 2020 (bilag 3). Høringskredsen omfatter 319 beboere, virksomheder samt ejerforening og lokaludvalg. I høringsperioden er der indkommet 18 høringssvar (bilag 4) heraf to høringssvar, der er positive, og 16 høringssvar, der forholder sig kritisk til det ansøgte projekt, herunder fra Christianshavns Lokaludvalg. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer, da forvaltningen ikke er bekendt med mange konkrete klager ift. de udfordringer, der adresseres.

Forvaltningens samlede bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag 5. Ansøgers bemærkninger fremgår af bilag 6.

Hovedsynspunkter i høringssvarene er:

 • Toiletfaciliteter: Der er ikke tilstrækkelige toiletfaciliteter, gæster urinerer og efterlader deres nødtørft på private haveanlæg, mellemgange og bygninger i området.

Forvaltningens bemærkninger: Der er etableret i alt 10 toiletter inkl. et handicaptoilet samt en pissoirrække og der søges om det samme ifm. den nye ansøgning. Byggeloven giver ikke hjemmel til at kræve flere toiletter, men forvaltningen går i dialog med ansøger vedrørende toiletforholdene. Ansøger skal dokumentere, at projektet opfylder bygningsreglementets krav, herunder at de etablerede toiletforhold er tilstrækkelige.

 

 • Trafikale forhold og cykelparkering: Området belastes trafikalt, herunder med varelevering før kl. 7 om morgenen samt tung og støjende lastvognstrafik. Øget bådtrafik. Cykelparkeringen kan til tider være kaotisk.

Forvaltningens bemærkninger: Ift. cykelparkering er normen i lokalplanen 4 cykelparkeringspladser per 100 m2 til butikker/restauration. Ansøger kan således få lov til at etablere 8 pladser i henhold til lokalplanen. Ansøger oplyser, at de gerne etablerer flere (150) cykelparkeringspladser bag de opstillede containere. Det forudsætter en dispensation fra lokalplanen, som forvaltningen er indstillet på at give. 

 

 • Intentioner for området: Gadekøkkenet opfylder ikke intentionerne i lokalplanen, idet det kræver for mange dispensationer. Gadekøkkenet medfører, at der ikke skabes det lokalmiljø og den stemning for området, som Krøyers Plads lægger op til.

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen har vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med intentionerne i lokalplanen. Forvaltningen vil i den fremtidige planlægning inddrage erfaringerne med områdets midlertidige anvendelse og områdets øvrige potentialer.

 

 • Støj: Støj fra gadekøkkenets gæster samt høj musik. Gadekøkkenets gæster holder sig ikke til madmarkedets areal, men spreder sig over hele området og andre ejendomme.

Forvaltningens bemærkninger: Det er miljølovgivningen, der varetager de modstridende interesser, der kan være i et levende byområde, hvor der også er boliger. Københavns Politi og Københavns Kommunes støjvagtordning tager hånd om, at miljøkravene overholdes. Teknik- og Miljøudvalget har i foråret 2018 vedtaget en skiltning, der gør det nemmere for politiet at opretholde ro og orden og begrænse larm fra forstærket musik. I forbindelse med madmarkedets alkoholbevilling i 2017 har forvaltningen udtalt, at der kun må spilles baggrundsmusik. Københavns Kommunes forskrift for indretning og drift af restaurationer angiver, at restaurationer i boligområder, der ikke har mulighed for at etablere luftsluser, udelukkende må afspille dæmpet baggrundsmusik. Ligeledes må støjende oprydning, herunder rengøring og affaldshåndtering ikke finde sted i tids rummet kl. 22.00-07.00.

 • Affald: Der efterlades affald på andre ejendomme i området. Oprydning og rengøring belaster beboere og foreninger økonomisk.

Forvaltningens bemærkninger: Problemet er umiddelbart de gener, der opstår af uhensigtsmæssig adfærd og dermed et forhold, der ikke reguleres af den lovgivning, forvaltningen som byggemyndighed administrerer. Broens Gadekøkken er en privat virksomhed, der selv skal lave aftaler om affaldshåndtering. Kommunen kan ikke varetage renholdelsesdriften, da arealet er privatejet, men forvaltningen indgår dialog med ansøger om problematikken. Forvaltningen er desuden bekendt med, at madmarkedet er i dialog med grundejerne i området omkring affaldsproblematikken. Forvaltningen undersøger beholderantal og -placering.

 • Rotter: Flere rotter i området.

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen kan gribe ind, hvis affald tiltrækker skadedyr. Hvis borgere ser en rotte, kan de melde det elektronisk via kommunens hjemmeside. Forvaltningen bemærker hertil, at der ikke har været sager om rotter på adressen i de sidste par år.

 • Kloakker: Kloakkerne overbelastes med en ophobning af fedt i systemet, der ikke kan klare det.

Forvaltningens bemærkninger: Ansøger skal dokumentere, at de ikke overbelaster kloakken, og at de har etableret tilstrækkelige fedtudskillere og forvaltningen kan udstede påbud, hvis det ikke er tilfældet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler at give en fornyet midlertidig dispensation fra lokalplanen, da der er tale om en tidsbegrænset anvendelse af en ellers tom plads med en central beliggenhed, og da den fremtidige planlægning for pladsen stadig ikke er afklaret. På trods af udfordringer med affald, vurderer forvaltningen, at madmarkedet har været en succes, og at området har været udnyttet på en måde, der understøtter københavnernes muligheder for at bruge byen. Projektet understøtter også de politiske visioner for udviklingen af København, herunder målsætningen i Kommuneplan 2019 om at udvikle varierede byrum, der indbyder til ophold, aktivitet og oplevelser for alle grupper af borgere. Det skal fremgå tydeligt af afgørelsen, at den midlertidige dispensation udløber 3 år fra afgørelsesdatoen.

Alternativer

Hvis Teknik- og Miljøudvalget ikke ønsker, at forvaltningen skal give en fornyet midlertidig dispensation fra lokalplanen til det ansøgte projekt, skal forvaltningens efterfølgende afgørelse indeholde en planmæssig begrundelse. En planmæssig begrundelse for et afslag kunne være, at det på baggrund af høringssvar mod projektet vurderes, at projektet medfører en uhensigtsmæssig påvirkning af beboere og erhvervsdrivende i området.

 

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

 

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen meddele dispensation fra lokalplanen og give byggetilladelse til det ansøgte projekt.

 

                                     Søren Wille

                                                        /Hans Christian Karsten

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020

 

Sagen blev udsat.

Til top