Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Endelig vedtagelse af tillæg 5 til lokalplan Grønttorvsområdet, Valby

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg 5 til lokalplan Grønttorvsområdet i Valby. Planforslaget muliggør, at boligandelen på Grønttorvet øges, og justerer afgrænsningen mellem to delområder.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende tillæg 5 til lokalplan Grønttorvsområdet (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

Problemstilling

Grundejer ønsker at udnytte den nye mulighed i Kommuneplan 2019 for at øge boligandelen på Grønttorvet fra 90 % til 95 %. Det svarer til et etageareal på 10.000 m2, som ønskes opført som ungdomsboliger. Derudover er der ønske om at foretage en række mindre ændringer i forhold til et byggefelt, et byrum og afgrænsning mellem to delområder. De ønskede ændringer forudsætter et tillæg til lokalplan. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg til lokalplan, der har været i høring i perioden fra den 24. august til den 19. oktober 2020. Forvaltningen har modtaget 12 henvendelser. Høringen har givet anledning til tre ændringsforslag, jf. Løsning samt bilag 5 og 6. Teknik- og Miljøudvalget delegerede den 24. februar 2020 kompetencen til at sende forslag til enkle lokalplaner (kategori 1) og ukomplekse lokalplaner (kategori 2) i offentlig høring til Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslaget til lokalplantillæg har derfor ikke tidligere været politisk behandlet.

Løsning

Dette lokalplantillæg indgår i Grønttorvsområdet, som i Kommuneplan 2019 er udlagt til byudviklingsområde. Grønttorvsområdet i Valby afgrænses af Gammel Køge Landevej, Folehaven, Retortvej og jernbanen. Den oprindelige lokalplan er fra 2012, og der er løbende lavet lokalplantillæg for delområder, herunder er seneste lokalplantillæg for Grønttorvet fra 2017. Bygherre ønsker nu at justere et byggefelt langs Torveporten, som endnu ikke har fået byggetilladelse. De resterende byggefelter er enten opført eller under opførelse i henhold til det gældende plangrundlag. På baggrund af ønsker fra bygherre har forvaltningen udarbejdet forslag til tillæg 5 til lokalplan Grønttorvsområdet. Tillægget muliggør følgende ændringer:

 1. Der opføres 10.000 m2 som bolig i stedet for erhverv i byggefeltet (BF7 – se bilag 2, tegning 2 på side 24) ved Torveporten. Der stilles krav om, at 25 % af boligerne etableres som almene boliger.
 2. Samme byggefelt justeres i forhold til placering af tilkørsel til parkeringskælder, og højden på den vestlige del af byggefeltet øges fra 25 til 28 m for at give mulighed til at etablere en evt. tagfarm. Endelig justeres udformning af opgange, så facaden i bygningens fulde højde skal være min. 60 % transparent, hvis der kun etableres adgang til opgangen fra den ene side af bygningen ved ungdomsboliger, i stedet for adgang fra både gaden og gården. Se bilag 2, side 7 øverst.
 3. Afgrænsningen mellem to delområder længst mod nord ud mod banen (se bilag 2, side 7 nederst), som er udlagt til henholdsvis boliger og tekniske anlæg, er justeret, fordi grænsen mellem rammeområderne er ændret med Kommuneplan 2019. Justeringen af det tekniske anlægs (jernbaneterrænet) afgrænsning muliggør, at det frigivne areal kan medregnes i friarealet til boligerne.

Det muliggjorte projekt er yderligere beskrevet i lokalplanforslag (bilag 2) og i faktaarket (bilag 3).

Forslag til ændringer af tillæg til lokalplanforslaget

Høringen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår en ændring i tillæg til lokalplanforslagets redegørelse om miljø, hvor der tilføjes et afsnit om miljømæssige gener fra omkringliggende virksomheder. Derudover foreslår forvaltningen at justere højden på dele af byggefelt 7 og justere udstrækningen af facadebeplantningen. De præcise forslag til ændringer fremgår af bilag 5 og 6.

Høring

Hovedsynspunkter fremkommet i høringsperioden
De 12 modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 4. I bilag 5 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger.

Valby Lokaludvalg har følgende hovedsynspunkter (bilag 4, henvendelse nr. 1):

 1. Lokaludvalget gør opmærksom på, at en løbende forøgelse af boligandelen på Grønttorvet er problematisk, fordi det øger presset på bl.a. daginstitutioner og grønne områder i området.
 2. Der opfordres til at betinge ibrugtagningen af det nordligste delområde af, at byrummet langs jernbanen er etableret.
 3. Lokaludvalget ønsker ikke flere ungdomsboliger i området omkring Ny Ellebjerg St., med mindre det kan garanteres, at det er egentlige kollegieboliger, der udlejes til studerende.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Kommuneplan 2019 muliggør en ændring af boligandelen fra 90 % til 95 % svarende til 10.000 m2. Set i forhold til den samlede boligbebyggelse på Grønttorvet er det en beskeden forøgelse, som ikke vil presse servicefunktionerne i særlig grad.
 2. Der er givet byggetilladelse til det byggefelt, som ligger i delområde IF. Det betyder, at forvaltningen ikke har mulighed for at betinge ibrugtagningen, når først byggetilladelsen er givet.
 3. Forvaltningen er opmærksom på udviklingen på ungdomsboligområdet. En placering af ungdomsboliger på Grønttorvet understøtter kommuneplanens vision om at etablere 12.000 nye ungdomsboliger frem mod 2031 i stationsnære og byudviklingsområder. Kommunen kan kun ved almene ungdomsboliger stille krav om, at det er studerende, de udlejes til. Det er ikke muligt at stille samme krav ved private ungdomsboliger.

Erhvervsstyrelsen har følgende hovedsynspunkter (bilag 4, henvendelse nr. 10):

 1. Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at lokalplanområdet ligger inden for en afstand af ca. 600 m fra virksomheden Lundbeck A/S, som er en produktionsvirksomhed af national interesse. Erhvervsstyrelsen har anmodet forvaltningen om en redegørelse, der beskriver, at planlægningen ikke påvirker virksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Forvaltningen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen og har på baggrund heraf udarbejdet et afsnit om miljømæssige gener fra virksomheder, som forvaltningen forslår tilføjet i redegørelsen i forslag til lokalplantillæg.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

 1. Bygherre ønsker at øge bygningshøjden fra 27 m til 28 m på den vestlige del af byggefeltet ved Torveporten, fordi rumhøjden i erhvervslokalerne øges med 20 cm pr. etage, og fordi der fortsat ønskes mulighed for at etablere en tagfarm på taget af bygningen. Desuden ønsker bygherre at justere udstrækningen af en grøn facade for at give plads til en udvendig trappe til bl.a. tagterrasse og tagfarm.
 1. En borger er bekymret for de trafikale forhold, som følge af byudviklingen af Grønttorvsområdet, herunder trafiksikkerhed og parkeringsforhold på og omkring Retortvej.
 2. En borger ønsker ikke, at der opføres flere ungdomsboliger i området. Der er i forvejen mange ungdomsboliger, og mange lejeboliger bliver brugt som deleboliger for flere unge. Borgeren foreslår i stedet, at der etableres ældreboliger.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Forvaltningen ser positivt på at øge rumhøjden i erhvervslokalerne samt at fastholde muligheden for en tagfarm på taget. Desuden er forvaltningen positiv overfor at justere udstrækningen af en grøn facade, hvis der samtidig tilføjes en grøn facade på den vestlige gavl mod Summerredvej, så det grønne udtryk fastholdes.
 2. De ændringer, der er foretaget med dette tillæg til lokalplan, omhandler alene området mod banen og Gammel Køge Landevej.
 3. Se forvaltningens bemærkning til lokaludvalgets henvendelse nr. 1. Derudover giver forslag til tillæg til lokalplanen allerede mulighed for at etablere plejeboliger.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget tillæg til lokalplan, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen dette i henhold til reglerne i planloven.

             Søren Wille
                                /Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020

 

Sagen blev udsat.

Til top