Mødedato: 27.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Udmøntning af Budget 2024

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den videre proces for udvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2024, samt til udmøntningen af udvalgets driftsbudget for 2024. Udvalget har finansieret en række finansieringsbehov med budgetbidraget, og der blev med Budget 2024 afsat finansiering til alle forvaltningens need to. Der resterer dog finansieringsbehov, der skal håndteres med denne indstilling, da der ikke blev bevilget midler til udvalgets specifikke udfordring vedr. p-afgifter. Udvalget blev desuden pålagt en administrativ besparelse i budgetforhandlingerne.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at tiltagene og hensigtserklæringerne i Budget 2024 udmøntes som beskrevet i bilag 2 og 3.

  2. at Teknik- og Miljøudvalgets udestående finansieringsbehov til Budget 2024 håndteres som beskrevet i løsningsafsnittet.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2024 (BR 5. oktober 2023) (A, B, C, F, I, O, V) fastlagt en proces for det videre arbejde med de tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2024, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget, jf. bilag 2 og 3.

Udvalget skal derudover tage stilling til håndtering af udestående finansieringsbehov på baggrund af vedtagelsen af Budget 2024.

Løsning

Med Budget 2024 blev der afsat finansiering til en række nye initiativer til udvikling af byen bl.a. initiativer vedr. parkering, klima, biodiversitet, grøn og mere sikker trafik, infrastruktur og cykelinfrastruktur.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en plan for implementering af tiltagene. Denne er nærmere beskrevet i bilag 2 og alle bagvedliggende budgetnotater fremgår af bilag 3.

På to områder afviger Teknik- og Miljøforvaltningens løsning fra ordlyden i aftaleteksten. Dette vedrører hensigtserklæringen om affaldstakster, hvor det fremgår, at forvaltningen skal udarbejdet et budgetnotat til Overførselssagen 2023-2024. Forvaltningen vil i stedet fremlægge mulighederne for reduktion af affaldstaksten som en del af takstberegningen i høringsudkast til Ressourceplan 2030 i foråret 2024. Her kan tages stilling til de økonomiske konsekvenser af en kommende ressourceplan set i forhold til den samlede økonomi på affaldstakstområdet. Ressourceplan og tilhørende økonomi forelægges Borgerrepræsentationen ultimo 2024. Endvidere vedrører det hensigtserklæringen om kolonihavelicenser (TM184), hvor det af aftalen fremgår, at parterne henviser finansieringen til forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024. Teknik- og Miljøudvalget har den 6. december 2023 godkendt indstilling om indførsel af P-licenser, som kan håndteres indenfor udvalgets budgetramme. Forvaltningen udarbejder på den baggrund ikke et budgetnotat til Overførselssagen. Der blev afsat finansiering til alle forvaltningens need to- og rettidig omhu, som blev fremlagt til forhandlingerne. Forvaltningen fremlagde desuden på baggrund af udvalgets prioritering tre specifikke udfordringer:

  • Genopretning og vedligeholdelse af vandforsyning til søer og åer samt kloakledninger

  • Realisering af toiletprioriteringslisten

  • P-afgifter – øget betaling til Rigspolitiet

Der blev afsat midler til at renovere og omlægge kommunens vandforsyning til søer og åer. Med denne bevilling blev der også afsat midler til at kortlægge kloakledninger. Resultaterne af kortlægningen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget mhp. at indgå i forhandlingerne om Budget 2026.

Der blev ikke afsat midler til realisering af toiletprioriteringslisten. Endvidere blev der ikke afsat finansiering til den specifikke udfordring om P-afgifter, hvilket skaber en udfordring i udvalgets økonomi på 8,3 mio. kr., som udvalget med denne sag skal stilling til håndtering af.

Udvalget havde henvist fire bevillingsudløb til forhandlingerne. Et enkelt bevillingsudløb vedrørende øget biodiversitet – etablering af mere utæmmet bynatur blev ikke forlænget med Budget 2024, hvorfor denne ordning bortfalder fra 2024.

Finansieringsbehov, som håndteres inden for udvalgets ramme

Teknik- og Miljøforvaltningen har med vedtagelsen af budget 2024 arbejdet for at skabe balance i budgetrammerne. Forvaltningen har arbejdet på at sikre løsninger, der skal sikre ro i økonomien, men som samtidig heller ikke medfører behov for gennemførelse af en sparerunde. Forvaltningen har udmøntet beslutningerne om fællesordningerne, der blev vedtaget med budgetindstillingerne. Derudover vil forvaltningen pba. afskaffelsen af store bededag tilpasse lønudgifterne, så der ikke opstår merforbrug på lønbudgetterne. Afskaffelsen af store bededag medfører en stigning i lønudgifterne på 5,0 mio. kr. årligt. Dette som følge af at alle medarbejdere skal arbejde en dag mere, hvormed lønudgiften pr. medarbejder jf. KL stiger med 0,45 %.

Der resterer dog håndtering af to finansieringsbehov, der er opstået som følge af budgetforhandlingerne. De to finansieringsbehov gennemgås nedenfor sammen med håndteringen af dem.

P-afgifter

I forbindelse med at Gældsstyrelsen er ved at få sat gang i inddrivelsen af ubetalte p-afgifter, er Teknik- og Miljøforvaltningen blevet opmærksomme på, at budgetterings- og konteringspraksis for p-afgifter skal ændres. Ændringen medfører en varig budgetudfordring på 8,3 mio. kr. i 2024 og frem. Behovet blev rejst som en specifik udfordring til Budget 2024 (TM100), men der blev ikke bevilget midler. Udvalget skal derfor anvise finansiering inden for rammen.

Forvaltningen har gennemgået budgetterne med henblik på at søge en løsning der sikrer håndtering uden gennemførelse af besparelser med serviceforringelser til følge. Dette som følge af, at udvalget har et økonomisk råderum fra tidligere vedtagne effektiviseringer, der kan håndtere udfordringen fra 2026 og frem, og der derfor er tale om en to-årig udfordring.

Forvaltningens foreslår, at udfordringen delvist håndteres med de forventede merrefusioner som følge af omlægningen af barselsfonden (BR 1. juni 2023). Derudover vurderer forvaltningen, at budgettet til ydelsesstøtte kan reduceres med 5,0 mio. kr. i 2024 og 2025 på bevillingen byfornyelse, ydelsesstøtte. Dette som følge af, at forvaltningen vurderer, at budgettet på ydelsesstøtte kan håndtere det omfang af almene boliger der forventes opført i 2024 og 2025. Forvaltningen foreslår derfor, at der med fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer omdisponeres 5,0 mio. kr. i 2024 og 2025 fra bevillingen ydelsesstøtte til ordinær drift, hvis denne indstilling godkendes. Den resterende del af behovet er fundet inden for rammen. I 2026 og frem anvendes der råderum fra tidligere vedtagne effektiviseringer til at håndtere det. En anvendelse af det økonomiske råderum i 2026 og frem øger udvalgets effektiviseringskrav i budgetoverslagsårene, da der hermed anvendes stigende profiler til at finansiere afregningen med Rigspolitiet.

Administrativ besparelse

Kommunerne er blevet pålagt en besparelse på administration af regeringen ifm. økonomiaftalen for 2024. Det blev med Budget 2024 besluttet, at fagforvaltningerne skal spare 5,0 mio. kr. hver, mens Økonomiforvaltningen skal spare 8,0 mio. kr. i 2024 og frem.

Forvaltningen håndterer den administrative besparelse via en rammekorrektion af fagafdelingernes budget til ordinær drift, og der er derfor tale om en reel besparelse. Forvaltningen søger at udmønte besparelsen på administrative funktioner, og dermed undgå besparelser på driften. Besparelsen udmøntes dog ikke udelukkende på hovedkonto 6, som er den autoriserede opgørelse af kommunale administrationsudgifter, men forventer at kunne håndtere de administrative besparelser via løbende tilpasning som følge af, at vakante stillinger ikke nødvendigvis genopslås.

Politisk handlerum

  • Udvalget kan vælge ikke at godkende udmøntningen af tiltag og hensigtserklæringer, som beskrevet i indstilling og bilag.
  • Udvalget kan også vælge ikke at godkende håndtering af finansieringsbehovene. I stedet for at håndtere udfordringen i 2024 og 2025 med en omdisponering fra bevillingen byfornyelse, ydelsesstøtte kan udvalget beslutte at optage interne lån i hhv. 2024 og 2025.
  • Alternativt bede forvaltningen om at fremlægge forslag til konkrete besparelser på bevillingen ordinær drift.
  • Udvalget kan vælge ikke at godkende en generel rammekorrektion af fagafdelingernes budgetter, men i stedet bede forvaltningen om at vende retur med sparekatalog over konkrete administrative besparelser.

Økonomi

I Budget 2024 fik Teknik- og Miljøudvalget tilført 92 mio. kr. i driftsbevillinger i 2024-2027 og -179 mio. kr. i justering af indtægtsbudgettet til betalingsparkering i 2024-2027.

Håndtering af udvalgets udestående finansieringsbehov er beskrevet i løsningsafsnittet. Der vil med fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer blive flyttet 5,0 mio. kr. i 2024 og 2025 fra bevillingen byfornyelse, ydelsesstøtte til ordinær drift.

I Budget 2024 fik Teknik- og Miljøudvalget tilført 518 mio. kr. i anlægsbevillinger. 58 mio. kr. anlægsbevillinger i 2024, herunder 6 mio. kr. til need to initiativer. Økonomiudvalget besluttede med sagen Styringsmodel for anlæg i 2024 (ØU 24. oktober 2024), at der alene afsættes måltal til need to anlæg i budgetaftalen, så Teknik- og Miljøudvalget tildeles 6 mio. til udvalgets nye anlægsprojekter i Budget 2024. De resterende 52 mio. kr. skal gennemføres inden for udvalgets egen anlægsramme, der med samme sag blev fastsat til 868 mio. kr.

I fjerde anlægsoversigt, som behandles af TMU den 20. november 2023, udgør udvalgets måltalsstyrede anlægsportefølje i 2024 1.283 mio. kr., hvormed anlægsbudgettet overbookes med 415 mio. kr. svarende til 48% af måltallet. Forvaltningen vurderer, at der på den baggrund ikke er behov for en opbremsning på nuværende tidspunkt. Forvaltningen vil primo 2024 vurdere, om der er behov for at bremse eksekveringen i 2024 for at undgå en måltalsoverskridelse. I dette tilfælde vil udvalget få forelagt en indstilling om udskydelse af anlægsudgifter i forbindelse med første anlægsoversigt (TMU 4. marts 2024).

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt udmøntningen af udvalgets budget for 2024, vil Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætte udmøntning af tiltag og hensigtserklæringer, som beskrevet i bilag 2 og 3. Der vil desuden blive flyttet 5,0 mio. kr. i 2024 og 2025 fra byfornyelse, ydelsesstøtte til ordinær drift i forbindelse med fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer, der behandles i udvalget den 4. december.

Søren Wille

                             / Michel Schilling

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top