Mødedato: 27.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Tilsagn til afholdelse af Distortion 2024, Nørrebro og Indre By

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udvalget vil give Nus/Nus Aps., arrangør af Distortion, tilsagn til at afholde gadefest på Nørrebro samt Distortion X-arrangementer (lukkede musikzoner mod betaling) på Nørrebro og i Indre By i 2024. Forvaltningen har i tidligere år indstillet en rammetilladelse til godkendelse, men har for 2024 valgt at indstille et tilsagn til godkendelse. Distortion X-arrangementerne fordeler sig på Rådhuspladsen, Den Røde Plads og Øster Voldgade. Distortion 2024 finder sted fra 29. maj 2024 til 2. juni 2024. Indstillingen omhandler udelukkende de geografiske områder af arrangementet, der administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at arrangøren af Distortion (Nus/Nus ApS) får principielt tilsagn om at kunne gennemføre gadefesten på Nørrebro samt Distortion X-arrangementerne på Nørrebro og i Indre By i 2024, dog således, at forvaltningen giver konkret arrangementstilladelse på baggrund af hoved- og detailansøgninger fra arrangøren, samt rammerne beskrevet i denne indstilling.

Problemstilling

Forvaltningen har modtaget hovedansøgning om Distortion 2024 fra Nus/Nus ApS (bilag 2).

Tilsagnet til arrangementet dækker overordnede placeringer og datoer samt tidsrammer for arrangementerne. Forvaltningen udarbejder en konkret tilladelse til arrangementet på baggrund af hoved- og delansøgning fra arrangøren, evaluering og erfaringer fra tidligere år, samt de rammer, der er beskrevet i Løsningsafsnittet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives tilsagn til arrangementet. Førhen har Teknik- og Miljøudvalget godkendt en rammetilladelse i forbindelse med Distortion. Forvaltningen vurderer dog, at det er mest hensigtsmæssigt at give tilsagn fremfor rammetilladelse, blandt andet fordi Distortion på de områder, der administreres af forvaltningen, igennem årene har ændret karakter, således, at arrangementet nu er anderledes struktureret og organiseret. Dette er blandt andet sket pga. de lukkede Distortion X-arrangementer, rotationsprincippet og den kendsgerning, at gadefesten kun er én dag i én bydel. På den baggrund – og for at imødekomme udvalgets bemærkninger om at forenkle ansøgningsprocessen for festivalarrangører- lægger forvaltningen op til at der gives et tilsagn, hvori rammerne for Distortion 2024 udstikkes, men uden at der laves en egentlig rammetilladelse.

Løsning

Arrangøren søger om at afholde gadefest på Nørrebro torsdag den 30. maj 2024. I 2022 og 2023 har gadefesten været på Vesterbro, men som et led i Distortions rotationsprincip, vil der ikke være Distortion-aktiviteter på Vesterbro i 2024.

Udover gadefesten søger arrangøren om tilladelse til igen i år at afholde Distortion X- og ActionHygge-arrangementer. Ligesom i 2023 er Distortion X-arrangementerne lukkede musikzoner mod betaling, mens ActionHygge-arrangementerne er mindre aktiviteter uden festmusik. Der søges om Distortion X-arrangementer på Rådhuspladsen, Den Røde Plads og ved Øster Voldgade. Distortion X-arrangementer er indhegnede musikzoner og vil bl.a. have et højere sikkerhedsberedskab med crowd safety og vagtkontrol ved indgangspartiet. Billetsalget vil sikre, at der ikke sælges flere billetter end den maksimale kapacitet i den enkelte musikzone. Forvaltningens vurdering ved tilsyn under Distortion 2023 er, at Distortion X-arrangementernes koncept har mindsket det publikumsmæssige pres på den åbne gadefest og de mere rolige aktiviteter.

Derudover forventer forvaltningen, at Distortion vil afholde aktiviteter på Refshaleøen Øst og Vest fredag den 31. maj til søndag den 2. juni 2024, men der er forvaltningen ikke grundejer. Områderne er dog omfattet af byggesagsbehandling ved arrangementer og miljøregulering ved bl.a. ’Forskrift for udendørs musikarrangementer’.

Arrangementsplanen for Distortion 2024 på arealer hvor Teknik- og Miljøforvaltningen er grundejer:

Bydel

Onsdag 29/5

Torsdag 30/5

Nørrebro

 

Distortion X Den Røde Plads

Nørrebro

 

Gadefest på Nørrebro med musikaktiviteter og ActionHygge (langbordsmiddag, børne-Distortion, dansekonkurrencer mm)

Indre By

Distortion X Rådhuspladsen

Distortion X Rådhuspladsen

Indre by

 

Distortion X Øster Voldgade

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de kulturelle og oplevelsesmæssige værdier, som Distortion 2024 bidrager med, konkret må tillægges mere vægt end de nabo-, miljø- og støjgener samt renholdelsesproblematikker, arrangementet afstedkommer. Forvaltningen vil stille vilkår til arrangøren, så afholdelsen af Distortion ikke giver unødvendige og urimelige gener.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget beslutter at give tilsagn til Distortion i 2024, vil forvaltningen fortsætte myndighedsbehandlingen af hoved- og detailansøgningerne, og udstede konkrete vilkår og rammer for de forskellige dele af arrangementet.

Forvaltningens evaluering for 2023 viser, at Distortion samlet set har overholdt vilkårene i rammetilladelsen i en tilfredsstillende grad. Herunder er der konstateret en forbedring i forhold til sidste år på nogle af de stillede vilkår, som fx renhold (bilag 3).

Depositum

Erfaringerne fra afholdelsen af Distortion i tidligere år har vist, at arrangementet medfører en særlig belastning og risiko på de vejarealer, hvor Distortion afholdes. Derfor afkræves arrangør et depositum til dækning af evt. skader eller manglende rengøring.

Støjbelastning

Forvaltningen vil, af miljøhensyn og hensyn til naboer, stille vilkår relateret til musikafspilning, for at sikre størst mulig reduktion af støjgener. I forhold til støjgrænser vil forvaltningen stille vilkår om, at på ansøgte pladser omfattet af bilagslisten i ’Forskrift for udendørs musikarrangementer’, skal forskriftens bestemmelser overholdes. På gader mv. som ikke er omfattet af bilagslisten skal arrangøren sikre, at støjbelastningen fra scener ikke overskrider Leq 80 dB (A) på nærmeste facade. Leq-tallet er forenklet sagt et "gennemsnit" af støjen over 8 timer i perioden fra kl. 07.00 - 18.00 og i en time i perioden kl. 18.00 - 22.00, samt i en ½ time i natperioden fra kl. 22.00 - 07.00.

Dvs. hvis der spilles musik i aftenperioden med en støjgrænse på Leq 80 dB(A) må "gennemsnittet" af støjen ikke overstige 80 dB(A) i den mest støjende time.

Forvaltningen vil som i tidligere år meddele dispensation til at afvige sluttidspunkt på hverdage samt varighed på ansøgte placeringer omfattet af forskriftens bilagsliste.

For at sikre, at det tilladte musikniveau overholdes, vil forvaltningen stille vilkår om, at der efter arrangementet skal fremsendes en egenkontrol. Derudover skal alle større musikanlæg indreguleres og blokeres af et godkendt støjmålefirma.

Sanitære foranstaltninger og renhold

Forvaltningen vil stille vilkår om, at der af renholdelseshensyn og af hensyn til naboerne, skal sikres adgang til et passende antal toiletter/urinaler/sanitære foranstaltninger. Det inkluderer ikke toiletter på restauranter, cafeer og lignende, som eventuelt bliver stillet til rådighed for arrangøren.

Arrangørens handleplan til gennemførelse af ovenstående skal godkendes af forvaltningen.

Trafikal afvikling

Forvaltningen vil stille vilkår om, at arrangøren skal indsende en plan for opsætning og fjernelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger, eller lignende sikring, der eventuelt bliver stillet vilkår om fra sikkerhedsmyndighederne.

Lokal forankring og naboinformation

Forvaltningen vil stille vilkår om, at arrangøren med henblik på at mindske nabogenerne skal sikre en lokal forankring af arrangementet. Lokal forankring skal bl.a. ske via rettidig, grundig og relevant information til berørte naboer, erhverv mv. Arrangøren skal udvise initiativ til at indgå i møder med relevante lokaludvalg og erhvervsforeninger med henblik på en høj grad af inddragelse og høring af erhvervslivets synspunkter. Arrangørens handleplan til gennemførelse af ovenstående skal godkendes af forvaltningen.

Forvaltningen har desuden orienteret de relevante Lokaludvalg om ansøgningen og forvaltningens indstilling, med henblik på at få kvalificerende kommentarer mv.

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget kan vælge, ikke at give tilsagn til de dele af Distortion, som der er søgt om tilladelse til. Hvis Teknik- og Miljøudvalget ikke ønsker at tillade de dele af Distortion, som ansøgningen omhandler, eller delelementer heraf, vil forvaltningen meddele det til arrangøren. Arrangøren kan herefter vælge at genansøge med konceptuelle ændringer til arrangementet, hvilket udvalget igen vil skulle tage stilling til. Arrangementer på private arealer såsom Refshaleøen, er ikke en del af arrangørens hovedansøgning til forvaltningen og er derfor ikke en del af denne indstilling.

Teknik- og Miljøudvalget kan bede Teknik- og Miljøforvaltningen om at undersøge muligheden for at give et længevarende tilsagn til afholdelse af Distortion, fx et 3-årigt tilsagn koordineret med udmøntningen af Kultur- og Fritidsudvalgets 3-årige Festivalspulje fra 2025.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Ansøgeren har i Kultur- og Fritidsudvalget fået tildelt 1.500.000 til 2024 fra Festivalpuljen i en treårig aftale (2022 – 2024).

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen meddele arrangøren, at der er givet et tilsagn til afholdelse af Distortion i 2024. Forvaltningen vil sagsbehandle ansøgningerne fra arrangøren og herefter udarbejde vilkårene for hoved- og detailtilladelserne til arrangementet indenfor de rammer, der er skitseret i indstillingen.

Søren Wille

/ Lena Kongsbach

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. november 2023

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag (ÆF1) som tilføjelse til 1. at-punkt:

“dog således, at der ikke gives tilladelse til betalingszoner.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev forkastet med 3 stemmer mod 7. Ingen undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, B, C, F og V

 

Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF2) som tilføjelse til 1. at-punkt:

“dog således, at Den Røde Plads fjernes som betalingszone.”

Ændringsforslaget (ÆF2) blev forkastet med 4 stemmer mod 6. Ingen undlod at stemme.

For stemte: F og Ø

Imod stemte: A, B, C og V

 

Indstillingen blev godkendt med 7 stemmer mod 0. 3 undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F og V

Undlod at stemme: Ø

 

Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Forvaltningen skriver i sin sagsfremstilling og vurdering, at 'de kulturelle og oplevelsesmæssige værdier, som Distortion 2024 bidrager med, konkret må tillægges mere vægt end de nabo-, miljø- og støjgener samt renholdelsesproblematikker, arrangementet afstedkommer'. Denne vurdering er vi ikke enige i - der må og skal tages et større hensyn til byens beboere end hvad sagen og denne vurdering lægger op til. Vi støtter, at der gives en ét årlig tilladelse til afholdelse af begivenheden, men ser gerne, at der kommer et større fokus på de gener den medfører, og at rotationen mellem bydele bredes mere ud - herunder også at flere dele af festen flyttes væk fra de tætte beboelsesområder.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti ønsker fremadrettet, at Distortion placeres så det gener byens borger mindst muligt, dette betyder, at arrangementet i så vidt muligt omfang skal placeres, så det ikke foregår foran folks soveværelsesvindue. Endvidere er det væsentligt, at arrangørerne sikrer indsamling af skrald, renhold og efterfølgende oprydning.”

 

Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet afgav følgende protokolbemærkning:

”Parterne ønsker at få tilsagnet til behandling tidligere næste år, og forventer at se Distortion placeret i en anden bydel end Nørrebro og Vesterbro.”

Til top