Mødedato: 27.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Vedtagelse af endelig Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2023-2034

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig godkendelse af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2023 - 2034. Indsatsplanen, der er den første af sin art i Københavns Kommune, består af 11 indsatser der foreslås igangsat eller videreført i perioden frem til 2026 og fem indsatser der kan igangsættes i perioden 2027 – 2034. Den fulde gennemførelse af indsatsplanen kræver finansiering via budgetforhandlinger. Dog er nogle af indsatserne allerede i gang eller kan igangsættes inden for den eksisterende økonomiske ramme.          

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende den endelige Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2023 - 2034 (bilag 2), med forbehold for at fuld realisering af planen kræver, at der findes finansiering i kommende budgetforhandlinger.

Problemstilling

Der skal med denne indstilling tages stilling til, om den endelige Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (bilag 2) kan blive godkendt. Planen har været i 12 ugers offentlig høring, og der er indkommet 14 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt (bilag 4) og forvaltningens svar på høringerne er samlet i en hvidbog (bilag 5).

Kommunen er iht. vandforsyningsloven forpligtet til at udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse da Miljøstyrelsen har udpeget indsatsområder i kommunen. Indsatsområder er særligt sårbare områder, hvor der indvindes grundvand til drikkevand. I indsatsplanen er oplistet de indsatser, som kommunen vurderer, bør iværksættes for at beskytte indsatsområderne. Nogle af indsatserne er afhængig af bevillinger i forbindelse med budgetforhandlingerne 2025/26 og fremefter.

Det drejer sig om Indsats 3 og 4 om øget tilsyn med hhv. boringer på byggepladser og på servicestationer, Indsats 5 og 7 om kortlægning af hhv. større dræn og byggematerialers påvirkning af grundvandskvaliteten, Indsats 8 om informationskampagner til borgerne og Indsats 11 om sløjfning af boringer. De øvrige 5 indsatser er i gang eller forventes at kunne igangsættes med det samme. Udgifterne hermed forventes at kunne afholdes inden for det eksisterende budget.

Borgerrepræsentationen er ikke forpligtet til at finde den nødvendige finansiering til indsatserne i de efterfølgende budgetforhandlinger.

Løsning

I dele af Københavns Kommune dannes det grundvand, der anvendes til drikkevand i andre kommuner. Det er primært til Frederiksberg Kommune, men også til Hvidovre- og Rødovre kommuner. Grundvandet har også stor betydning for vandmængden og vandkvaliteten i søer og åer, fx Harrestrup Å.

For at målrette indsatsen overfor grundvandet har Miljøstyrelsen udpeget geografisk afgrænsede indsatsområder, hvor de vurderer, at der er særlige behov for grundvandsbeskyttelse. I København er områderne primært beliggende i den nordvestlige del af kommunen (for kort, se bilag 2, side 16). Indsatsområderne ligger indenfor de områder, hvorfra der indvindes grundvand til drikkevandsformål.

Indsatsplanen angiver en retning og et niveau for grundvandsbeskyttelsen i Københavns Kommune.  

Målsætningerne i indsatsplanen er hængt op på målsætningerne vedtaget i planen ”Den Blå By”, vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2015. Målsætningerne er, at:

  • grundvandet skal beskyttes mod forringelser både i forhold til kvalitet og kvantitet
  • forankre indsatsen for beskyttelse af grundvandet hos borgere og virksomheder i Københavns Kommune
  • bruge grundvandsressourcen under hensyntagen til det samlede vandkredsløb
  • påvirkning af grundvandsressourcen ikke må føre til unødige gener i byen.

Indsatserne er opdelt i fire kategorier ud fra deres formål. Kategorierne er:

  1. Forebyggende: Tilsyn, udveksling af data og erfaring
  2. Overvågende: Følge udvikling af vandkvaliteten og indhentning af data
  3. Oplysende: Kampagner og workshops
  4. Afhjælpende: Lukning af boringer og samarbejde med Region Hovedstaden om oprensning af forureninger.

I alt er der formuleret 11 indsatser, der foreslås igangsat eller videreført frem til 2026. Derudover er der udpeget fem indsatser, som kan iværksættes i perioden fra 2027 – 2034, men som kan tages op til fornyet overvejelse, når planen skal revideres efter fire år.

Det er den første indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Københavns Kommune og derfor handler flere af indsatserne om koordinering med nabokommunerne, ved at indsamle erfaring og viden, og styrkelse af indsatsen, så Københavns Kommune og nabokommunerne kommer med et fælles budskab om grundvandsbeskyttelse, da grundvand krydser kommunegrænser. De fælles indsatser er bl.a.  samarbejde med kommunerne og forsyningsselskaberne og fælles kampagner. Indsatserne er valgt ud fra de eksisterende trusler mod grundvandet, som er identificeret i forbindelse med kortlægningen af grundvandsressourcen.

Indsatserne for 2023-26 er som følger:

Indsats

Status

Indsats 1 – Glatførebekæmpelse

I gang

Indsats 2 – Data fælles med andre kommuner

I gang

Indsats 3 – Boringer – tilsyn

Ikke i gang

Indsats 4 – Håndtering og oplag af kemikalier

Ikke i gang

Indsats 5 – Dræn

Ikke i gang

Indsats 6 – Klimaovervågning

I gang

Indsats 7 – Anlægsarbejder og materialer

Ikke i gang

Indsats 8 – Fælleskampagner

Ikke i gang

Indsats 9 – Workshops med ansøger

I gang

Indsats 10 - Jordforurening

I gang

Indsats 11 – Boringer

Ikke i gang

Det samlede finansieringsbehov 2023-2026 er på cirka 3 årsværk (Service) og 400.000 kr. (Anlæg). For uddybning på indsatser, se bilag 3.

Høring

Planforslaget har været i 12 ugers offentlig høring fra den 16. juni til den 8. september 2023. Der er indkommet 14 høringssvar fra lokaludvalg (Valby, Amager Vest, Nørrebro, Bispebjerg, Kgs. Enghave, Brønshøj-Husum og Vanløse), miljøpunkter (Nørrebro og Amager), borgerinitiativet Åben Åen, Miljøforvaltningen Thors Riddere (2 svar), HOFOR og Region Hovedstaden. Forvaltningens bemærkninger fremgår af hvidbogen (bilag 5).

Fælles for alle lokaludvalgene, miljøpunkterne og borgerorganisationer er, at de ser positivt på planen og de foreslåede indsatser. De udtrykker, at de gerne stiller op med viden og hjælp ved indsatser, f.eks. ved kampagner om brug om pesticider. Generelt er fokus dog på grønne og blå elementer i byen, optimering af overfladevandsløsninger (såsom søer og åer) samt hvordan man kan undgå at belaste klimatilpasningsprojekter, kloakker og renseanlæg med unødvendigt vand. Mange af ideerne og forslagene har ikke direkte med den aktuelle plan at gøre, men det er emner der håndteres i nogle af kommunens andre planer eller generelle indsatsområder. Samlet set har bemærkningerne i disse høringssvar ikke givet anledning til ændringer i indsatsplanen.

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget har mulighed for at udskyde eller fremrykke indsatserne i indsatsplanen. Indsatsplanen kan efterfølgende også til enhver tid ændres, men det vil kræve en politisk beslutning og fornyet høring.

Økonomi

Gennemførelse af alle indsatserne for 2023-2026 afhænger af, at Borgerrepræsentationen afsætter finansiering i kommende budgetforhandlinger.

Nogle af indsatserne er i gang eller kan sættes i gang uden ekstra bevilling, da de kan holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Vedtages hele indsatsplanen som foreslået, vil det anslået koste cirka 3 årsværk (Service) og 400.000 kr. (Anlæg) i perioden 2024-2026.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen gå i gang med/fortsætte med de indsatser der ikke kræver ekstra bevilling. For de indsatser der kræver ekstra bevilling, afhænger gennemførelse af henvisning og finansiering ved forhandlingerne om budget [2025-2026].

Søren Wille

/ Lena Kongsbach

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. november 2023

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag som nyt 2. at-punkt:

 

”Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

at finansiering af de indsatser, der kræver yderligere midler, henvises til Budget 2025.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top