Mødedato: 27.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Endelig godkendelse af miljøkonsekvensvurdering og hvidbog for Harrestrup Å i Vigerslevparken, Valby

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. juni 2023 at sende miljøkonsekvensrapport for etablering og drift af kapacitets- og naturgenopretningsprojekt Harrestrup Å i Vigerslevparken i offentlig høring. Miljøkonsekvensrapport med tilhørende udkast til VVM-tilladelse har været i offentlig høring i 12 uger. På baggrund af høringssvar indkommet i den offentlige høring har forvaltningen udarbejdet en hvidbog. Teknik- og Miljøudvalget skal nu tage stilling til, om den endelige VVM-tilladelse skal meddeles til bygherre, så projektet kan igangsættes. Udover denne indstilling, som alene er myndighedsbehandlingen af det konkrete projekt (VVM), skal udvalget den 18. december 2023 behandle selve økonomien i projektet, der blev fundet den nødvendige finansiering til i Buget 2024.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at konklusionerne i den fremlagte hvidbog (bilag 2) danner grundlaget for det videre projekt.
  2. at der meddeles endelig VVM-tilladelse for etablering og drift af kapacitets- og naturgenopretningsprojekt Harrestrup Å i Vigerslevparken (bilag 3).

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. juni 2023, at miljøkonsekvensrapporten for Harrestrup Å i Vigerslevparken (bilag 5) med tilhørende udkast til VVM-tilladelse kunne udsendes i offentlig høring.

Miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse har været i offentlig høring i 12 uger på kommunernes høringsportal ”Blivhørt” i København og Hvidovre kommune, idet projektet geografisk går på tværs af de to kommunegrænser. Der er i høringsperioden indkommet 23 høringssvar (bilag 6).

Miljøvurderingsmyndigheden i forvaltningerne fra de to kommuner har gennemgået og besvaret de indkomne høringssvar i en fælles hvidbog (bilag 2).

Teknik- og Miljøudvalget skal nu tage stilling til, om hvidbog og endelig VVM-tilladelse til etablering og drift af kapacitets- og naturgenopretningsprojekt Harrestrup Å i Vigerslevparken kan godkendes på baggrund af forvaltningens besvarelse af de høringssvar, der er indkommet i den offentlige høring.

Udover denne indstilling, som alene er myndighedsbehandlingen af det konkrete projekt (VVM), skal udvalget den 18. december 2023 behandle selve økonomien i projektet, der blev fundet den nødvendige finansiering til i Buget 2024.

Løsning

Med det ansøgte projekt er der et ønske om, at skybrudssikre vandløb og omgivelser mod oversvømmelser fra kraftige regnhændelser. Projektet omhandler desuden forbedringer af de landskabelige, rekreative og naturmæssige værdier. Se projektområde i oversigtskort bilag 4.

Skybrudsprojektet er en del af Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet, som 10 kommuner i hovedstadsområdet og deres forsyningsselskaber er gået sammen om. Kapacitetsplanen har til formål at reducere oversvømmelser omkring Harrestrup Å-systemet i forbindelse med skybrud.

Projektet tager udgangspunkt i en restaureret Harrestrup Å, som kombineres med, at der bliver gjort plads i parken til at håndtere fremtidige skybrudshændelser. Projektet består af en bearbejdning af Harrestrup Ås eksisterende profil, hvor fliserne fjernes og der etableres en slynget strømrende inden for det eksisterende vandløbsprofil (se figur 3-6 i bilag 5). Et enkelt sted bredes vandløbet ud i parken og får et nyt forløb med større slyng på vandløbet. Derudover etableres der trampestier og flere nye gangbroer og trædæk ved åen.

Ved større vandføringer vil vandstanden i åens strømrende stige og brede sig ud i den næste del af å-profilet. Når vandmængden overstiger åens kapacitet, vil udvalgte dele af parken blive oversvømmet. Det forventes, at kapaciteten overskrides i gennemsnit en gang hvert 10. år (se figur 3-14 i bilag 5). De etablerede oversvømmelsesarealer er lavninger i parken, der omkranses af diger, som gør, at vandet kan tilbageholdes for at undgå oversvømmelser af infrastruktur og boliger.

Høringssvar og forvaltningernes bemærkninger

Miljøkonsekvensrapport og udkast til VVM-tilladelse har været i offentlig høring i perioden fra den 21. juni til den 13. september 2023. Der har i høringsperioden været afholdt informationsmøde om projektet i Vigerslevparken, hvor ca. 150 interesserede deltog.  

Der er indkommet i alt 23 høringssvar. De indkomne høringssvar kommer fra henholdsvis Valby Lokaludvalg, Københavns Museum, Banedanmark, to grundejerforeninger (beliggende i Hvidovre kommune) og 18 borgere. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i bilag 6. Forvaltningernes besvarelse af høringssvarene fremgår af hvidbogen (bilag 2).

Høringssvar fra lokaludvalg

Valby Lokaludvalg ønsker, at planerne tænkes sammen med udviklingen af Valbyparken og opfordrer til fortsat løbende dialog med HOFOR og Hvidovre Kommune om planerne, og støtter op om en fortsat god dialog.

Høringssvar fra borgere

Fem borgere hilser projektet velkommen og ser projektet som et positivt bidrag til parken. 10 borgere udtrykker bekymringer for projektets påvirkninger særligt i forhold til fældning af træer og påvirkning af dyrelivet, herunder flagermus. Der er en generel bekymring for tab af biodiversitet og tab af den generelle natur og herlighedsværdi ved fældning af ældre større træer i parken tæt på vandløbet. Tre borgere udtrykker bekymring for vandkvaliteten og muligheden for at opnå et godt fysisk vandmiljø med projektet.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vurderer, at projektet, miljøkonsekvensrapporten (bilag 5), hvidbogen (bilag 2) og VVM-tilladelsen (bilag 3) med yderligere vilkår tilsammen imødekommer de bekymringer, borgerne har til projektet i forhold til træfældning, flagermus, biodiversitet og vandkvalitet i åen. Forvaltningen har særligt fokus på at sikre relevante afværgetiltag i forhold til bilag IV-arter.

Samlet set har bemærkningerne givet anledning til ændringer i VVM-tilladelsens vilkår særligt i forhold til træfældning, flagermus og biodiversitet (bilag 3). Vilkårene indeholder blandt andet krav om nye hulheder i 10 eksisterende blivende ældre træer i Vigerslevparken, som erstatning for de fem flagermustræer, som fældes. Hulheder etableres i forholdet 1:2.

Desuden stilles krav om, at der skal genplantes træer i Vigerslevparken i forholdet 1:2 set i forhold til det antal træer, der fældes. Plantning af nye træer, der sikrer træer som levested for flagermus på lang sigt samt indførsel af et mere varieret træartsvalg med fokus på arter, der tiltrækker insekter, fugle og andet dyreliv. Træer, der plantes, skal være naturligt hjemmehørende danske arter. Der skal plantes minimum 100 tidligt blomstrende træer f.eks. arter af pil og arter af prunus, minimum 125 større løvtræer som f.eks. stilk-eg, bøg eller spids-løn.

Derudover stilles krav om, at der skal placeres mindst 50 fældede stammer i parken fordelt på mellem 10-20 lokaliteter, hvor stammerne får lov at blive nedbrudt naturligt og blive levested for svampe og insekter.

Det er forvaltningernes vurdering, at der på baggrund af den gennemførte VVM-proces og de supplerende vilkår kan meddeles endelig VVM-tilladelse til etablering og drift af kapacitets- og naturgenopretningsprojekt Harrestrup Å i Vigerslevparken jf. bilag 2 og 3.

Træer

Der er registreret 2.611 træer i Vigerslevparken med en højde på minimum fem meter. I anlægsfasen er det nødvendigt at fælde 332 træer. Projektet er tilpasset de eksisterende træer, og der er taget særligt hensyn til større og værdifulde træer.

Træerne fældes, hvor det er nødvendigt at foretage terrænregulering i vandløbet og hvor der etableres diger. Af de 332 træer, der fældes, er fem udpeget som flagermustræer. Påvirkningen afværges som beskrevet i miljøkonsekvensrapportens kapitel 11.5 og i henhold til de fastsatte vilkår i VVM-tilladelsen. Der skal blandt andet genplantes nye træer i forholdet 1:2 som erstatning for de træer, der fældes. De nye træer skal være danske hjemmehørende træer og bidrage til at bevare Vigerslevparkens udtryk og styrke biodiversiteten. 

Politisk handlerum

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens anbefaling, at der gives en VVM-tilladelse til projektet.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget ønsker at give afslag på at meddele tilladelse til projektet, kræver det en særlig faglig begrundelse. En uddybning om politisk handlerum kan findes i materialet intro til VVM vedlagt i bilag 7.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen meddele VVM-tilladelse til etablering og drift af kapacitets- og naturgenopretningsprojekt Harrestrup Å i Vigerslevparken. VVM-tilladelsen offentliggøres samme dag på kommunes annonceringsportal med en klagefrist på fire uger.

Søren Wille                                 

/Lena Kongsbach

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top