Mødedato: 27.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Udpegning af ikoniske træer på kommunale arealer, bydækkende

Se alle bilag

Udpegning af ikoniske træer finder sted hvert tredje år som led i udmøntningen af Københavns Kommunes Træpolitik. Formålet er at synliggøre og bevare særligt værdifulde træer, der ikke i forvejen er omfattet af fredning eller udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan. Borgere har i perioden september 2020 til og med juli 2023 løbende kunnet indmelde ikoniske træer til Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om i alt 168 træer fordelt på et enkeltstående træ og fire grupper af træer, skal udpeges som ikoniske træer.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at liste overikoniske træerindenforTeknik- og Miljøudvalgets ressortgodkendesjf. bilag 3.

Problemstilling

Udpegning af ikoniske træer sker i overensstemmelse med Københavns Træpolitik 2018-2025, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016. Her blev ikoniske træer lanceret som en ny kategori for at beskytte byens særligt værdifulde træer, der ikke er omfattet af fredning eller udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan. 

I 2018 blev de første ca. 3.000 ikoniske træer besluttet (Teknik- og Miljøudvalget den 23. april 2018 og Økonomiudvalget den 8. maj 2018), og i 2020 blev det samlede antal ikoniske træer i København udvidet med 398 træer fordelt på fire enkeltstående og otte grupper træer på opfordring fra borgere (Teknik- og Miljøudvalget den 24. august 2020 og Økonomiudvalget den 8. september 2020). I forbindelse med udpegning af ikoniske træer i 2020 blev det besluttet, at borgere fortsat skal kunne indmelde ikoniske træer og at udpegning af ikoniske træer sker hver tredje år med næste opfølgning i 2023.

Teknik- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til indkomne forslag om et enkeltstående træ og fire grupper af træer (i alt 168 træer) på kommunale arealer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ressort skal udpeges som ikoniske træer.

Løsning

Rammerne for udpegning af ikoniske træer
Ikoniske træer udpeges kun på kommunale matrikler, såsom offentlige gaderum, pladser, parker og naturområder, der er Teknik- og Miljøforvaltningens ressort samt sportsarealer, skoler og institutioner, der er Økonomiforvaltningens ressort. Udpegning af ikoniske træer sker ud fra følgende syv kriterier:

 1. Træet skal være et fuldt udvokset træ
 2. Der skal være et særligt lokalt tilhørsforhold
 3. Træet har en særlig arkitektonisk/rumlig værdi
 4. Træet har en særlig biologisk værdi
 5. Træet har en særlig aktiv betydning for det lokale mikroklima
 6. Træet giver særlige sanselige oplevelser
 7. Træet har en historisk betydning

Fire ud af de syv kriterier skal være opfyldt, for at et træ kan udpeges til at være ikonisk, hvor alderskriteriet altid skal være opfyldt. Ved udvælgelsen lægges borgernes forslag frem for en gruppe træ- og byrumsfaglige medarbejdere i forvaltningen, der vurderer træerne ud fra ovenstående kriterier.

En politisk godkendelse af ikoniske træer giver mulighed for at beskytte træerne og hindre fældning uden politisk godkendelse. Ikoniske træer har dog ingen juridisk beskyttelse og træer, der er beskadiget, syge eller gået ud, er såkaldte risikotræer, som kan være til fare for borgerne, kan fældes uden politisk godkendelse.

Da ikoniske træer som nævnt skal udpeges hvert tredje år som følge af en politisk beslutning i 2020, vil næste udpegning skulle ske i 2026, hvilket er efter træpolitikkens udløb i 2025. Det betyder, at dette er den sidste beslutning om udpegning af ikoniske træer, som Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt. Indsatserne i træpolitikken herunder udpegning af ikoniske træer vil efter 2025 fremgå i det arbejde, forvaltningen har med ny vision for teknik- og miljøområdet, der sigter mod en forenkling, forbedring og samling af indhold i politikker, planer og strategier.

Indkomne forslag til udpegning af ikoniske træer
Borgerne har i perioden september 2020 til og med udgangen af juli 2023 kunne indmelde ikoniske træer i byen. I denne periode har Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget i alt 14 henvendelser med forslag til udpegning af otte enkeltstående træer og seks grupper af træer, jf. bilag 4. Af de 14 forslag er et træ allerede udpeget som ikonisk træ, fem træer står på privat grund, en gruppe træer og et enkeltstående træ er beskyttet via fredninger og en trægruppe er beskyttet i en gældende lokalplan. Teknik- og Miljøforvaltningen har ligeledes modtaget en henvendelse vedr. et træ på Økonomiforvaltningens ressort, som allerede er beskyttet af lokalplan for området, jf. bilag 2.

På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til de resterende fem forslag om at udpege i alt 168 træer, der alle er placerede på kommunale arealer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ressort. Forvaltningen vurderer, at alle fem borgerforslag til træer på kommunalt areal, opfylder mindst fire ud af de syv kriterier og er dermed indstillet.

Træerne der indstilles til at blive udpeget som ikoniske er fordelt på følgende måde:

 • En gruppe af træer i Indre By på Otto Mønsteds Plads (tre stk.), der vurderes til at være fuldt udvoksede, have lokalt tilhørsforhold, have biologisk værdi på grund af frugter og give sanselig oplevelse ved blomstring (kriterier 1, 2, 4, og 6).
 • En gruppe af træer på Østerbro på henholdsvis Nordkrog (27 stk.) og Ehlersvej (35 stk.) vurderes til at opfylde alle syv kriterier.
 • En gruppe af træer på Øst Amager på Lergravsvej (seks stk.), som vurderes til at være fuldt udvoksede, have en særlig arkitektonisk værdi med skulpturel grensætning, som gamle hjemmehørende egetræer, at have en særlig biologisk værdi samt som gruppe med deres særlige skulpturelle udtryk og størrelse give en sanselig oplevelse på gaden (kriterier 1, 3, 4, 5, og 6).
 • En gruppe af birketræer på Øst Amager på Italiensvej (96 stk.), som lever op til alle syv kriterier.
 • Et enkelt træ på Vesterbro på Gråstensgade, der opfylder alle syv kriterier, jf. bilag 3.


Politisk handlerum
 Udvalget kan beslutte, at

 • udpege nogle eller ingen af de indstillede træer som ikoniske.
 • udpege andre træer, der ikke er indstillet. Hvis træerne er placeret på områder som forvaltningen ejer, vender forvaltningen tilbage med en indstilling, som indeholder en vurdering af, om de udpegede træer lever op til de eksisterende kriterier.

Økonomi

Denne indstilling har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Udpegningen af ikoniske træer kan i konkrete bygge- og anlægssager have økonomiske konsekvenser for bygherre, herunder Københavns Kommune, fx hvis et anlægsprojekt skal revurdere projektet for at bevare et givent ikonisk træ. 

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, fremgår de ikoniske træer på Københavns Kommunes hjemmeside og på københavnerkortet (kbhkort.kk.dk).

Søren Wille

/ Rikke Skovbølling Brandt

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. november 2023

Indstillingen blev trukket fra dagsordenen ved mødets start.

Til top