Mødedato: 27.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Erstatningsparkeringspladser ifm. sorteringspunkter, Østerbro og Amager

Se alle bilag

I forbindelse med Københavns Kommunes udrulning af Cirkulær København, Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP 24) skal kommunen anlægge op til 750 sorteringspunkter i hele København til indsamling af affald fra husholdningerne. Med Budget 2023 blev det vedtaget, at København skulle screenes for, hvor der kan anlægges parkeringspladser som erstatning for de pladser, der nedlægges i forbindelse med anlæg af sorteringspunkter. Denne indstilling omhandler etableringen af de fundne erstatningspladser på Østerbro og Amager Øst, da de er de første bydele, hvor der nedlægges p-pladser til brug for sorteringspunkter.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at screeningen af erstatningsparkeringspladser i forbindelse med etablering af sorteringspunkter på Østerbro og Amager Øst danner grundlag for færdigprojektering og anlæg af i alt 107 erstatningspladser på Østerbro (53 p-pladser) og Amager Øst (54 p-pladser), jf. bilag 3-4.
    
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
   
 2. at der frigives en anlægsbevilling på 27,7 mio. kr. til projektering og anlæg af erstatningsparkeringspladser i forbindelse med etablering af sorteringspunkter på Østerbro og Amager Øst, på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.
 3. at bevillingen ”Erstatningsparkeringspladser” sammenlægges med bevillingen ”Erstatningsparkeringspladser, pulje B23” under bevillingen ”Erstatningsparkeringspladser, pulje B23”, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

I Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev der afsat 29,8 mio. kr. dels til at gennemføre en bydækkende screening af, hvor der er mulighed for at etablere erstatningspladser for de p-pladser, der nedlægges under anlægget af sorteringspunkter, dels til projektering og anlæg af 100 erstatningspladser. Det er i ”Udmøntning af Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2023” (TMU 28. november 2022) præciseret, at puljen skal anvendes specifikt til erstatning af parkeringspladser ved oprettelse af sorteringspunkterne i de to bydele Østerbro og Amager Øst, jf. bilag 2. Antallet af erstatningspladser i bydele skal modsvare antallet af nedlagte p-pladser i de indstillede bydelsplaner. Eftersom der reelt nedlægges 107 p-pladser samlet på Østerbro og Amager Øst, indstilles det at etablere tilsvarende antal erstatningspladser.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forvaltningens anbefalede placeringer af de i alt 107 erstatningsparkeringspladser på Østerbro og Amager Øst. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler og sammenlægning af bevillinger.

Løsning

Udrulning af Cirkulær København, Ressource- og Affaldsplan 2024 skal med anlæg af op til 750 sorteringspunkter i hele København til indsamling af affald fra husholdningerne bidrage til, at 70% af husholdningsaffaldet i København genanvendes. Sorteringspunkterne etableres på Københavns gader og vil medføre, at flere hundrede parkeringspladser nedlægges.

I Budget 2023 indgik at screene byens vejarealer for at kortlægge mulige placeringer for erstatningspladser både som parkering på terræn eller ved leje i private parkeringsanlæg. Der blev derfor samtidig afsat midler til at finansiere etablering af ca. 200 erstatningsparkeringspladser i de tre bydele Østerbro, Amager Øst og Nørrebro. Midlerne omfatter en pulje for etablering af 100 erstatningsparkeringspladser på terræn på Østerbro og Amager Øst, samt leje af ca. 100 parkeringspladser i private parkeringsanlæg på Nørrebro. Hvad angår leje af de 100 p-pladser på Nørrebro, indgår forvaltningen i dialog med relevante ejendomsejere, og det forventes, at Borgerrepræsentationen vil blive forelagt den konkrete lokation af de lejede pladser i anden kvartal 2024. Estimatet på antallet af nedlagte parkeringspladser ifm. sorteringspunkterne var baseret på det på bedst mulige faglige skøn på daværende tidspunkt.

I forbindelse med projekteringen har det vist sig, at der er behov for i alt 107 erstatningsparkeringspladser for at erstatte de nedlagte parkeringspladser på Østerbro og Amager Øst 1:1. På Østerbro skal der derved etableres 53 erstatningsparkeringspladser og på Amager Øst 54 erstatningspladser. Screeningen for erstatningspladser på terræn har samlet set fundet 134 mulige erstatningsparkeringspladser på Østerbro og 86 pladser på Amager Øst. Det vil sige, at ikke alle de kortlagte erstatningspladser skal etableres, da det er vedtaget, at de nedlagte pladser erstattes 1:1. De tilbageværende kortlagte erstatningspladser kan i stedet indgå som erstatningsparkering i forbindelse med andre anlægsprojekter i kommunen, såfremt der afsættes midler hertil.

Etableringen af de syv yderligere erstatningspladser end puljen til anlæg af 100 erstatningspladser på terræn kan holdes inden for projektets økonomiske ramme, da flere af de foreslåede pladser kan etableres ved brug af afmærkning frem for fysiske indgreb. Med etablering af de 107 erstatningsparkeringspladser på Østerbro og Amager Øst genetableres det antal pladser, der nedlægges i forbindelse med sorteringspunkter. 

De næste bydele, der screenes, er Vanløse og Brønshøj-Husum, hvor der i Budget 2024 (BR 5. oktober 2023) (A, B, C, F, I, O, V) blev afsat midler til anlæg af 108 erstatningsparkeringspladser i forbindelse med etablering af sorteringspunkter. I resten af bydelene lejes erstatningspladserne hos private aktører. Antal af erstatningspladser fordelt på de resterende bydele ses i bilag 3, tabel 3. Ibrugtagning af erstatningspladserne i Vanløse og Brønshøj-Husum er i 2027. Nørrebro tages med i den bydækkende screening for at få det fulde resultat for alle bydele. Nørrebro er på nuværende tidspunkt kun screenet for leje af parkeringspladser. Screeningerne for alle bydele er færdig ultimo 2024.

Erstatningspladser: kriterier for placering

Forvaltningen anbefaler, at erstatningspladserne placeres omkostningseffektivt og ud fra følgende kriterier:

 • Afstand til sorteringspunkt og den nedlagte p-plads, hvor forvaltningen så vidt muligt anlægger erstatningspladser inden for bydelskvarteret, jf. bilag 4C og 4D.
 • Vejstatus, hvor offentlig vej er prioriteret over privat fællesvej for at sikre, at parkeringspladser forbliver en del af kommunens parkeringsmuligheder.
 • Belægningsgrad. Placeringer er prioriteret i områder med højest p-belægning, jf. bilag 4A og 4B.
 • Synergi med andre projekter, herunder vejgenopretning.
 • At placeringerne ikke medfører fældning af træer.

Placeringer af erstatningspladserne på Østerbro og Amager Øst

På nuværende tidspunkt er der allerede etableret 16 erstatningsparkeringspladser i forbindelse med to genopretningsprojekter på hhv. Østerbro og Amager Øst, jf. TMU 22. maj 2023 og TMU-portalen 18. september 2023 (bilag 6).

Forvaltningen har placeret erstatningspladserne ud fra ovenstående kriterier. I tabel 1 og 2 i bilag 3 findes et overblik over fordelingen af de udvalgte erstatningspladser i de to bydele, samt antallet af nedlagte p-pladser, fundne erstatningspladser i alt og parkeringsbelægningen. Antal og placering af erstatningspladserne og bydelenes belægningsgrad findes også på kort i bilag 4.

Politiet har givet samtykke til alle de fundne erstatningspladser på Østerbro og Amager Øst.

Sammenlægning af bevillinger
I forbindelse med godkendelse af anlægsregnskab af Erstatningsparkeringspladser (BR 15. december 2022) besluttede Borgerrepræsentationen, at mindreforbruget på 1,2 mio. kr. (2023 p/l) skulle tilbageføres til forvaltningen.

For at opnå en mere effektiv og overskuelig økonomi- og tidsstyring omkring etableringen af de vedtagne erstatningsparkeringspladser i byen, anbefaler forvaltningen, at bevillingen ”Erstatningsparkeringspladser” nævnt ovenfor sammenlægges med bevillingen ”Erstatningsparkeringspladser, pulje B23” under bevillingen ”Erstatningsparkeringspladser, pulje B23” med samlet ibrugtagning december 2025.

Træer
Løsningsforslaget har ingen konsekvenser for træer. Forvaltningen sørger så vidt muligt at plante træer, hvor etableringen af erstatningsparkering giver mulighed for det (jf. Københavns Kommunes Træpolitik). Merudgiften kan holdes inden for projektets økonomi.


Politisk handlerum
Der kan alternativt til den anbefalede løsning vælges følgende:

 1. At flytte de fundne pladser mellem bydelskvarterne, hvis der ønskes en anden prioritering. Bemærk at ændrede placeringer kan have betydning for økonomien afhængigt af, hvordan fordelingen af pladser sættes sammen.
 2. På Østerbro vil det være muligt at etablere 41 erstatningsparkeringspladser på den nordlige del af Strandboulevarden ved at nedlægge en kørebane og oprette de 41 erstatningsparkeringspladser på arealet i stedet. Ved at nedlægge kørebanen vil projektet have synergi med projektet om hastighedsnedsættelser (BR 24. juni 2022), da p-sporet bidrager til, at udformningen af Strandboulevarden vil tilpasses den nye hastighedsgrænse (40 km/t) uden større fysiske indgreb. Der er i hastighedsprojektet ikke afsat midler til at oprette nye parkeringspladser.

Økonomi

I Budget 2023 blev der afsat 29,8 mio. kr. (2023 p/l) til projektering og anlæg af erstatningsparkerings-pladser i forbindelse med etablering af sorteringspunkter på Amager Øst og Østerbro. Heraf blev 3,0 mio. kr. (2023 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende 26,8 mio. kr. (2023 p/l) frigives, jf. bilag 5. Det svarer til 27,7 mio. kr. i 2024 p/l.

Med indstillingen sammenlægges bevillingen ”Erstatningsparkeringspladser” med bevillingen ”Erstatningsparkeringspladser, pulje B23” under bevillingen ”Erstatningsparkeringspladser, pulje B23”, jf. bilag 5.

Videre proces

Når Borgerrepræsentation har godkendt indstillingen, igangsætter forvaltningen færdigprojektering og anlæg af erstatningspladserne, som ibrugtages løbende frem til december 2025. Lokaludvalgene er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af bydelsplanerne for placering af sorteringspunkter, og vil blive inddraget i næste fase af projektet, når forvaltningen kender pladsernes nøjagtige placering.

Søren Wille

/ Peter Højer

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. november 2023

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med 7 stemmer mod 0. 3 undlod at stemme.

For stemte: B, C, V og Ø

Undlod at stemme: A og F

 

Indstillingens 2.-3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 0. 3 undlod at stemme.

For stemte: B, C, V og Ø

Undlod at stemme: A og F

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne finder det problematisk, at erstatningsparkeringspladser først genetableres længe efter nedlæggelse af de oprindelige parkeringspladser; for partierne er det væsentligt med samtidighed, som aftalt i Budget 2023, i forhold til nedlæggelse af parkeringspladser og oprettelse af erstatningsparkeringspladser.”

Til top