Mødedato: 27.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Klarlæggelse af om HOFOR og Københavns Kommune dobbeltregistrerer CO2 reduktioner

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 13. oktober 2022 et medlemsforslag stillet af Socialistisk Folkeparti om klarlæggelse af, om HOFOR og Københavns Kommune dobbeltregistrerer CO2-reduktioner. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer i sin redegørelse (bilag 2), at der ikke optræder dobbeltregistreringer af CO2-gevinster mellem HOFOR og Københavns Kommune.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningens redegørelse af dobbelt bogføring af CO2 reduktioner i HOFOR og Københavns Kommune tages til efterretning (bilag 2)

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  2. at medlemsforslag om klarlæggelse af hvorvidt HOFOR og Københavns Kommune dobbeltregistrerer CO2-reduktioner stillet af Socialistisk Folkeparti, jf. Borgerrepræsentationen den 13. oktober 2022 hermed er håndteret (bilag 3).

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til redegørelsen om kontering af CO2 gevinster og vedvarende energiproduktion på baggrund af medlemsforslag stillet af Socialistisk Folkeparti den 13. oktober 2022, der foreslår, at Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges at komme med en redegørelse for problemet med dobbelt bogføring af CO2-reduktioner i HOFOR og Københavns Kommune, og at det klarlægges, hvordan Københavns Kommune i fremtiden undgår dobbelt bogføring af CO2-reduktioner. Teknik- og Miljøforvaltningen forstår medlemsforslaget sådan, at det omhandler dobbeltkontering af CO2-reduktioner mellem HOFOR og Københavns Kommune.

HOFOR har som en del af KBH2025 Klimaplanen etableret vindmølle- og solenergi-projekter primært omkring Øresund, men også andre steder i Danmark. HOFOR sælger oprindelsescertifikater (også kaldt VE-certifikater eller grønne certifikater), som er relaterede til energiproduktion fra deres projekter.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der ikke optræder dobbeltregistrering af CO2-gevinster mellem HOFOR og Københavns Kommune. Den samme handling – produktion af vedvarende energi – kan dog optræde på forskellige måder i Københavns Kommune og HOFOR.

Københavns Kommune tæller CO2-reduktioner fra energiproduktion fra HOFORs vedvarende energianlæg i kommunens CO2-regnskab, uanset den geografiske placering, i forhold til den nuværende klimaplan. Det sker igennem VE-godskrivning. Denne opgørelsesmetode følger metode og praksis fra KL’s CO2-beregner fra 2008.

HOFOR tæller ikke CO2-reduktioner fra deres projekter som Københavns Kommune gør, men sælger oprindelsescertifikater, som er relaterede til energiproduktion fra deres projekter. Disse kan ikke sammenlignes med Københavns Kommunes CO2-regnskab.

Alt VE-godskrevet energi i Københavns Kommunes CO2-regnskab kan tilknyttes oprindelsesgarantier, som kan sælges videre. På den måde kan ”den grønne værdi” af energien tælle to steder; 1) i et CO2-regnskab (fx Københavns Kommunes) og 2) i en oprindelsesgaranti (som dokumenterer energiproduktion og som producenten af vedvarende energi kan sælge til en ekstern aktør, der vil dokumentere anvendelse af grøn energi).

Kommunen har ikke mulighed for at bestemme, om HOFOR eller andre selskaber kan sælge oprindelsesgarantier på deres producerede grønne strøm, da det er en kommerciel beslutning, som ligger hos selskabernes ledelse. Kommunen har ikke instruksbeføjelse over for HOFOR og kan hverken instruere bestyrelsen eller den administrative ledelse i kapitalselskaber.

Dobbeltkontering foregår, når den samme CO2 reduktion tælles flere gange i samme regnskab og/eller flere steder. Det vil sige i forskellige regnskaber, fx hvis et selskab, en kommune eller staten tæller udledningsreduktioner fra det samme projekt i hver deres regnskaber. CO2-regnskaber kan formes på mange måder og bliver ikke kontrolleret på tværs i forhold til dobbeltkontering. Det er derfor ikke muligt at undgå dobbeltkontering helt, men man skal naturligvis undgå dobbeltkonteringer i det samme klimaregnskab eller på samme niveau fx mellem kommuner hvis muligt.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer det nødvendigt at fastholde nuværende regnskabsmæssige praksis for hele KBH2025 Klimaplanens planperiode med VE-godskrivning til og med 2025. I den kommende klimaplan for 2035 vil Københavns bidrag til den grønne omstilling gennem investeringer i fx vindmøller og solceller blive opgjort som en indsats, der ligger ved siden af de samlede CO2-regsnskaber for kommunen jf.  sagen om Drøftelse af afgrænsning af klimaplan 2035 (TMU 27.03.2023) samt kommende orienteringssag om Opgørelsesmetoder for udledninger i Københavns Kommunes Klimaplan 2035, der forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2023. Dette metodiske valg understøtter pointen i medlemsforslaget om, at det er vigtigt, at et fremtidigt system er forståeligt og gennemsigtigt for alle, hvorfor Klimaplan 2035 desuden vil opgøre territoriale udledninger samt forbrugsbaserede udledninger i hvert deres regnskab.

Se bilag 2 for en mere detaljeret redegørelse for dobbeltkontering af CO2-gevinster og vedvarende energiproduktion.

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget kan vælge ikke at følge forvaltningens anbefaling til at fortsætte den regnskabsmæssige praksis for KBH2025 Klimaplanen.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen arbejde videre med, hvordan oprindelsesgarantier og certifikater bruges som en del af den kommende Energistrategi samt opgørelsesmetoden i Klimaplan 2035, herunder at undgå dobbeltkontering af CO2-gevinster i samme CO2-regnskab.

 

                                     Søren Wille

                                                                   / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. november 2023

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”SF er ikke betrygget af redegørelsen, som kun understreger behovet for gennemsigtighed og en ny praksis i HOFORs salg af oprindelsesgarantier. SF vil arbejde for, at Københavns Kommune får sat en stopper for, at HOFOR sælger oprindelsesgarantier for de samme CO2-reduktioner, som København baserer sit CO2-regnskab på, eller at København ændrer regnskabspraksis.”

Til top