Mødedato: 27.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Bevaring af bygninger beliggende Jernbane Allé 70, Vanløse

Se alle bilag

En grundejer har i forbindelse med en forhåndsdialog med Teknik- og Miljøforvaltningen i april 2023 tilkendegivet, at de ønsker at nedrive to eksisterende bygninger beliggende på Jernbane Allé 70 for at opføre boliger. De to bygninger, der ønskes nedrevet, har henholdsvis lav og middel bevaringsværdi, og forvaltningen vurderer ikke, at de bør bevares. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke bør nedlægges et § 14-forbud.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at bygninger beliggende Jernbane Allé 70, Vanløse ikke bevares, da bygningerne ikke er bevaringsværdige.

Problemstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. august 2023 anmodede Enhedslisten med henvisning til liste over nedrivningssager til Teknik- og Miljøudvalget om, at forvaltningen forelægger en indstilling om muligheden for at nedlægge et § 14-forbud med henblik på at udarbejde en bevarende lokalplan for bygninger beliggende Jernbane Allé 70, Vanløse (bilag 3). I vurderingen af muligheden for at nedlægge et § 14-forbud har forvaltningen foretaget en vurdering af bygningernes bevaringsværdi (bilag 2) samt en vurdering af den procesrisiko, der vil være forbundet med at nedlægge et § 14-forbud.

Løsning

På grunden ligger der en barakbygning med to erhvervslejemål ud med Jernbane Allé og bagved ligger en villa med to boliger.

Forvaltningen har indledt proces for nedlæggelse af et § 14-forbud og varslet forbuddet overfor berørte parter. Varsling om eventuel nedlæggelse af et § 14-forbud har været i partshøring i perioden den 1. september til den 22. september 2023. Partshøringen har til formål at sikre, at ejere af ejendommen samt andre, som forbuddet retter sig imod (fx lejere), har mulighed for at udtale sig. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra henholdsvis ejer af ejendommen og lejer af et erhvervslejemål på ejendommen. Høringssvarene er beskrevet nærmere nedenfor under løsningafsnittet.

Historik og procesrisiko
Teknik- og Miljøforvaltningen modtog ansøgning om forhåndsdialog den 2. februar 2023 om nedrivning og etablering af ny bebyggelse på ejendommen. Herefter blev der den 12. april 2023 afholdt et forhåndsdialogmøde med ansøger og bygherrerepræsentant, hvor forvaltningen oplyste om, at sagen ville komme på listen over nedrivningssager til Teknik- og Miljøudvalget. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er udvis passivitet i sagen, da der alene er indledt en forhåndsdialog i februar 2023. Dertil kommer, at forvaltningen på mødet den 12. april 2023 har oplyst om, at en eventuel nedrivning af bygningerne på ejendommen vil skulle forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt bygningerne skal bevares.

Det senest fremsendte volumenstudie skitserer en videreførelse af den eksisterende karrébebyggelse i fem etager. Bebyggelsen vil rumme ni boliger og have et samlet etageareal på ca. 1.150 m2. Der er ikke ansøgt om nedrivnings- eller byggetilladelse. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, hvorfor der tages udgangspunkt i kommuneplanens rammebestemmelser, som giver mulighed for karrebebyggelse, hvis der skal opføres ny bebyggelse.

Vurdering af bygningernes bevaringsværdi
Begge bygninger er beliggende på Jernbane Allé 70. Forrest på grunden ligger en barakbygning, der i 1994 blev registreret med bevaringsværdi 7 (lav bevaringsværdi). Bygningen er opført i 1921, og arkitektonisk må den betegnes som jævn, under middel og uden noget særligt arkitektonisk udtryk. Derudover er der ikke forhold, der gør bygningen interessant i en kulturhistorisk eller miljømæssig kontekst. Det er på denne baggrund forvaltningens vurdering, at bygningen ikke er bevaringsværdig.

Villabygning beliggende bagved barakbygningen på Jernbane Allé 70 er i 1994 registreret med bevaringsværdi 6 (middel bevaringsværdi). Bygningen er opført i 1903. Arkitektonisk er bygningen præget af ombygning og tilbygninger og kan derfor alene karakteriseres som palæ-stil af middel karakter. Kulturhistorisk er der tale om rester af ældre villabebyggelse. Villabygningen er således et brud i forhold til de 3-4 etagers randbebyggelse, der ellers er dominerende i gadebilledet. Det bemærkes i denne forbindelse, at der på naboejendommen (Jernbane Allé 68) også er en 1 etages bygning ud mod Jernbane Allé, der i tilfælde af at barakbygning på Jernbane Allé 70 nedrives, fortsat vil udgøre et brud i forhold til den dominerende 3-4 etagers randbebyggelse i området. Det er forvaltningens vurdering, at villabygningen ikke er bevaringsværdig.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at der ikke bør nedlægges et § 14-forbud mod nedrivning, da bygningerne ikke er bevaringsværdige. Det bemærkes, at der ikke umiddelbart er noget processuelt til hinder for at nedlægge et § 14-forbud, da forvaltningen vurderer, at der ikke er udvist passivitet i sagen.

Partshøring
Forvaltningen har modtaget to høringssvar fra henholdsvis ejer af ejendommen (bilag 4) og lejer af et erhvervslejemål beliggende på ejendommen (bilag 5).

I høringssvaret fra lejer gives der udtryk for, at en nedrivning ikke vil være bæredygtig og samtidig ødelægge bybilledet og den sammenhæng, bygningen indgår i. I høringssvaret fra ejer fremgår det, at nedlæggelse af et § 14-forbud vil være usagligt og i strid med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, fordi der ikke ses at være belæg for, at bygningerne på ejendommen er bevaringsværdige. Derudover fremgår det, at parthøringen har været mangelfuld, da den ikke angiver, hvilke konkrete faktiske oplysninger, kommunen planlægger at lægge til grund for et evt. § 14-forbud. Endelig gøres det i høringssvaret gældende, at kommunens sagsbehandlingstid vil ende med at overstige, hvad der må betragtes som rimelig undersøgelses- og overvejelsestid, hvis der skulle blive nedlagt et § 14-forbud. Der henvises i denne forbindelse til, at der allerede den 2. februar 2023 blev rettet henvendelse til kommunen, og blev gjort bekendt med, at ejer havde ønske om nedrivning og opførelse af etageboliger. Der gøres afslutningsvist opmærksom på, at et evt. kommende § 14-forbud vil blive påklaget til Planklagenævnet.

Det bemærkes, at forvaltningen fremadrettet vil justere processen for partshøring i de sager, hvor forvaltningen vurderer, at bygningerne ikke er bevaringsværdige. Forvaltningen vil i disse sager således alene partshøre i tilfælde at, at Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med den politiske behandling af forvaltningens indstilling skulle træffe beslutning om, at de pågældende bygninger skal bevares ved nedlæggelse af et § 14-forbud.

Politisk handlerum
Det kan besluttes, at:

  • bygningerne skal bevares.
  • alene villaen skal bevares. Det bemærkes, at forvaltningen ikke anbefaler denne løsning, da bevaring kun af villaen vil betyde, at der ikke vil være plads nok på grunden til at udvikle det ønskede projekt.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen ikke foretage sig yderligere i sagen i forhold til at sikre, at bygningen bevares. Forvaltningen vil således meddele tilladelse til nedrivning, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Forvaltningen vil derudover orientere berørte parter om, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet ikke et nedlægge et § 14-forbud, og at sagen derfor afsluttes.

                                             Søren Wille

                                                               / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top