Mødedato: 26.02.2024, kl. 15:00
Mødested: Hotel Bymose Hegn, Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge

Implementering af kommunale tryghedsvagter, Vesterbro og Nørrebro

Se alle bilag
I forbindelse med Budget 2024, blev det besluttet at afsætte midler til en midlertidig 3-årig tryghedsvagtordning, der skal bidrage med at reducere støjgener fra offentlige arealer samt styrke trygheden i visse områder med støj- og gener fra nattelivsgæster. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til implementeringen af en tryghedsvagtsordning på baggrund af forvaltningens foreslåede principper og opgavebeskrivelse. Som led i udmøntningen af tryghedsvagtsordningen, behandles også medlemsforslag af 12. oktober 2023 om at skabe mere ro på Sønder Boulevard.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at tryghedsvagtordningen implementeres jf. opgavebeskrivelsen i bilag 2.

  2. at medlemsforslag om at skabe mere ro på Sønder Boulevard stillet af Dansk Folkeparti, jf. Borgerrepræsentationens møde den 12. oktober 2023, hermed er håndteret (bilag 4).

Problemstilling

Borgere oplever støj- og ædruelighedsgener fra offentlige arealer, som forvaltningen ikke har mulighed for at regulere med hjemmel i miljølovgivningen. Med Budget 2024 (BR 5. oktober 2023) (A, B, C, F, I, O, V) (bilag 7) blev det besluttet at afsætte midler til en midlertidig tryghedsvagtordning, hvis formål er at reducere støj- og gener fra nattelivsgæster i det offentlige rum, samt skabe tryghed i de områder, hvor der er behov for flere myndighedspersoner i gadebilledet. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til implementeringen af en tryghedsvagtordning med den opgavebeskrivelse, som fremgår af bilag 2. Implementeringen af tryghedsvagterne forventes, også at kunne afhjælpe problemstillingen beskrevet i ”Medlemsforslag om at skabe mere ro på Sønder Boulevard” (Stillet af Dansk Folkeparti på BR-møde 12. oktober 2023.

Løsning

Lov om kommunale tryghedsvagter

I juni 2023 vedtog Folketinget en lovændring, der gav kommunerne hjemmel til at anvende kommunalt ansatte tryghedsvagter, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden på offentlige arealer. Lovændringen er en treårig forsøgsordning, og det vil være frivilligt for kommunerne, om de ønsker at anvende kommunale tryghedsvagter. Forsøgsordningen vil forventeligt blive sat i kraft den 1. maj 2024 af en bekendtgørelse fra Justitsministeriet.

Bekendtgørelsen fastsætter de nærmere regler om tryghedsvagter, herunder krav til tryghedsvagternes uddannelse, uniformering, legitimation og krav til tryghedsvagters anvendelse af hunde, transportmidler og lignende. Tryghedsvagternes lovmæssige beføjelser kan læses i bilag 2.

Tryghedsvagtens opgavebeskrivelse under Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen har i sin beskrivelse af tryghedsvagtens opgaver lagt vægt på, at tryghedsvagtordningen skal være et supplerende element i den eksisterende nattelivsindsats i byen, hvor andre aktørers roller allerede er etableret. Derudover lægges der også vægt på, at opgaverne skal udføres med en dialogbaseret og konfliktnedtrappende tilgang.

Overordnet kan tryghedsvagternes opgaver inddeles i tre hovedkategorier; synlighed, tryghed og støtte af andre nattelivsaktører. Opgavebeskrivelsen kan læses i sin helhed i bilag 2.

Forvaltningen forventer at rekruttere otte deltidsstillinger, som kan dække to geografiske områder i hold af to og to i nattetimerne, alle weekender samt onsdage og torsdage i sommermånederne. Selvom forvaltningen har påbegyndt rekrutteringsproces, vil stillingerne ikke blive besat før Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen.

Lokaliteter

Områder, hvor tryghedsvagten skal indsættes, skal fastlægges efter nærmere forhandling med politiet og andre relevante aktører i nattelivet. Forvaltningen er løbende i konstruktiv dialog med politiet, og efter en indledende dialog med politiet foreslår forvaltningen at indsætte tryghedsvagter på Indre Nørrebro (Blågårdsgade, Fælledvej, Ravnsborggade samt dele af Nørrebrogade), samt visse områder på Vesterbro (Sønder Boulevard, Istedgade, Kødbyen). Politiet har ikke umiddelbart indvendinger til dette.

At områderne ligger udenfor Indre By skyldes, at Indre By efter forvaltningens vurdering allerede er tilstrækkeligt dækket af andre kommunale nattelivsaktører, fx Natteværterne

I udvælgelsen af lokaliteter, har forvaltningen derfor lagt vægt på områder udenfor Indre By, hvor forvaltningen modtager henvendelser og klager fra borgere der tilkendegiver, at de oplever væsentlige nattelivsgener i forbindelse med ikke-regulerbare aktiviteter fra offentlige arealer, og som ikke ellers er dækket af andre kommunale nattelivsaktører.

Kommunens instruktion og ansvar

Det fremgår af loven, at tryghedsvagtens vagtvirksomhed sker under kommunens instruktion og ansvar. Dette indebærer, at kommunen er ansvarlig for tryghedsvagternes adfærd under tjenesten, og at kommunen er ansvarlig for skader mv. som tryghedsvagterne måtte forvolde som led i deres virksomhed.

Kommuner, som har ansat tryghedsvagter, er forpligtet til at behandle klager om tryghedsvagternes adfærd som fx ukorrekt fremgangsmåde under udførelsen af tjenesten, herunder i forbindelse med brug af beføjelser, eller klager over uhøflig tiltale eller anden ukorrekt personlig optræden. Derfor vil forvaltningen, på kommunens hjemmeside, sikre let klageadgang og vejledning for borgerne.

Forvaltningen vil, som led i rekrutteringen, tilbyde den påkrævede vagtuddannelse, oplæring hos eksisterende aktører og uddannelse i antidiskriminering. Generelt sættes der fokus på konfliktnedtrappende dialogføring og professionel optræden i forbindelse med interaktioner med borgere.

Medlemsforslag om Mere ro på Sønder Boulevard

Borgerrepræsentationen besluttede den 12. oktober 2023 at henvise et medlemsforslag om mere ro på Sønder Boulevard til Teknik- og Miljøudvalget. Medlemsforslaget pålagde Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget om at skabe mere ro, særligt om natten, på Sønder Boulevard mod Sommerstedgade. Det er forvaltningens vurdering, at problemstillingen i medlemsforslaget kan imødekommes med udrulningen af tryghedsvagtsordningen.

Dette er ikke til hinder for, at kommunen i fremtiden kan iværksætte yderligere støjreducerende tiltag, fx implementering af skærpede ordensregler ved Sønder Boulevard, hvis tryghedsvagtsordningen skulle vise sig ikke at have en tilstrækkelig støjreducerende effekt i området. Dette er dog forudsat af, at politiet godkender en udvidelse af skærpede ordensregler i området.

Politisk handlerum

Hvis Teknik- og Miljøudvalget beslutter at vedtage tryghedsvagtsordningen, vil det være i henhold til de principper og opgavebeskrivelser, som fremgår af bilag 2.

Tryghedsvagtens anvendelse af beføjelser

Teknik- og Miljøudvalget har mulighed for at beslutte, at dele ved bilag 2 ændres, således at

  • kommunens tryghedsvagter skal forsynes med kropsbårne kameraer. Det forudsætter ændringsforslag om at henvise finansiering af kropsbårne kameraer Budget 2025, såfremt der ønskes udarbejdet budgetnotat, da Teknik- og Miljøforvaltningen ikke af sig selv udarbejder dette på baggrund af indstillingen.

  • kommunens tryghedsvagter, efter aftale med politiet, skal have mulighed for at anvende hunde som led i vagtvirksomheden. Det forudsætter ændringsforslag om at henvise finansiering af hunde til vagterne til Budget 2025, såfremt der ønskes udarbejdet budgetnotat, da Teknik- og Miljøforvaltningen ikke af sig selv udarbejder dette på baggrund af indstillingen

  • kommunen indgår aftale med ekstern vagtvirksomhed med henblik på at varetage tryghedsvagtordningen. Dette kræver, at der indhentes tilbud fra eksterne vagtvirksomheder. Udgiften til denne model er usikker, men vil skulle dækkes af midlerne afsat i forsøgsordningen.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Der er afsat midler i forbindelse med Budget 2024 for årene 2024-2026. I 2025 vil der inden budgetforhandlingerne blive udarbejdet en evaluering som evt. kan bruges ved budgetforhandlingerne for 2026.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen gå videre med rekrutteringen og træningen af tryghedsvagterne og forberede tryghedsvagtsordningen jf. bilag 5.

Tryghedsvagterne forventes at blive indsat i gaderne i juni 2024.

Forvaltningen vil udarbejde en årlig status på tryghedsvagtordningen, når denne træder i kraft.

Søren Wille

/Lena Kongsbach

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 26. februar 2024

Et samlet udvalg stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

”dog således at geografiske afgrænsning af tryghedsvagter besluttes med en senere indstilling.”

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev forkastet af et enigt udvalg.

 

Den således ændrede indstilling blev godkendt med 6 stemmer mod 4. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F og V

Imod stemte: Ø og Å

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti ønsker det geografiske område for de kommunale tryghedsvagter udvidet til også at omfatte Christianshavns Torv, Christianshavns Kanal, Islands Brygge, Nordhavnen samt Middelalderbyen.”

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

"Partierne mener, at indsatsen for mere tryghed i nattelivet bedst løses i et tæt samarbejde mellem politiet og den kommunale indsats i form af natteværter, støjvagter, kontrol med udeservering, m.v. Vi mener ikke, det burde være nødvendigt med en ny type kommunalt ansatte med særlig uniform til at vare- og overtage politiets opgaver. Vi opfordrer Folketinget til at sikre politiet de nødvendige midler for, at de kan løse deres opgaver, da vi hellere ser, at kommunale midler blev anvendt til at øge den eksisterende kommunale indsats."

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”For Venstre er det vigtigt, at tryghedsvagterne også skal færdes i Indre By og på Islands Brygge, samt at det er problemer i nattelivet, der er tryghedsvagterne fokus. Derfor ønsker vi yderligere drøftelser om den geografiske placering. Samtidig er det vigtigt for Venstre, at processen ikke stoppes, men at forvaltningen kan gå videre med at ansætte tryghedsvagter, selvom den konkrete geografiske placering endnu ikke er besluttet, så de kan komme på gaden til sommer.”

Til top