Mødedato: 22.04.2024, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Høring af forslag til Handlingsplan for vejstøj 2024-2029

Se alle bilag

Handlingsplanen er lovpligtig og udarbejdet i henhold til støjbekendtgørelsen, som er den nationale implementering af EU’s støjdirektiv. Med handlingsplanen foreslås otte indsatser, som sammen med de allerede planlagte hastighedsnedsættelser i ”København ned i fart” kan reducere andelen af stærkt støjbelastede boliger i København med ca. 38 % i perioden 2024-2029. Handlingsplanen indeholder desuden en evaluering af Handlingsplan for vejstøj 2018-2023. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til Handlingsplan for Vejstøj 2024-2029 i offentlig høring.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at forslag til Handlingsplan for vejstøj 2024-2029 (bilag 3) sendes i offentlig høring i otte uger.

Problemstilling

Støj fra vejtrafik er et væsentligt miljøproblem, der kan have helbredsmæssige konsekvenser for de mennesker, som udsættes for den. Københavns Kommune er ifølge Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (BEK nr. 2092af 18/11/2021) forpligtiget til at udarbejde en handlingsplan for vejstøj hvert femte år. Den seneste Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. oktober 2019 og udløb med udgangen af 2023. Handlingsplan for vejstøj 2024-2029 skal, jf. bekendtgørelsen, vedtages senest den 18. juli 2024. Inden da skal planen sendes i otte ugers offentlig høring. Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til at sende forslag til Handlingsplan for vejstøj 2024-2029 i offentlig høring. Det er forventet, at planen kan godkendes endeligt af Borgerrepræsentationen i 3. kvartal, og at den ovennævnte tidsfrist dermed ikke kan overholdes. Forsinkelsen skyldes særligt, at der er foretaget en række ændringer i metode og datagrundlag for den støjkortlægning, som ligger til grund for handlingsplanen. Der har derfor været behov for en yderligere kvalitetssikring af resultaterne af støjkortlægningen, som har forsinket evalueringen af den seneste handlingsplan og effektvurderingen af indsatserne i den nye handlingsplan. Miljøministeriet er orienteret herom.

Løsning

Resultat af kortlægning af støj fra veje 2022
Forud for udarbejdelsen af Handlingsplan for vejstøj 2024-2029 har Miljøstyrelsen gennemført en kortlægning af støj fra veje i Københavns Kommune i 2022. Kortlægningens resultater ligger til grund for udpegningen af nye mål og indsatser i handlingsplanen. Kortlægningen viser, at 48 % af boligerne i København, svarende til 174.000 boliger, er støjbelastede med støjniveauer over den vejledende grænseværdi på 58 dB på facaden. Heraf er 37.800 boliger, hvilket svarer til 10 % af boligerne i København, stærkt støjbelastede med støjniveauer over 68 dB på facaden.

Evaluering af Handlingsplan for vejstøj 2018-2023
Evalueringen af Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 viser, at antallet af stærkt støjbelastede boliger er reduceret med minimum 2.500 som følge af handlingsplanens indsatser. Målet i Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 var hentet i Fællesskab København og gik på, at antallet af stærkt støjbelastede boliger skulle være halveret inden udgangen af 2025. Set i forhold til 2012, som var basisåret for målingen med 35.000 stærkt støjbelastede boliger, skulle antallet reduceres til 17.500 boliger inden udgangen af 2025. Kortlægningen fra 2017 viste, at der dengang var 22.800 stærkt støjbelastede boliger i København. Med indsatserne skulle antallet af stærkt støjbelastede boliger dermed være reduceret til omkring 20.000.

Grundet ændrede forudsætninger i beregningsmodellen viser kortlægningen dog ikke et fald ift. 2017, men derimod at der er kommet ca. 15.000 flere stærkt støjbelastede boliger til. Det skyldes særligt ændrede forudsætninger for asfalttyper og deres støjegenskaber, herunder at effekten af støjreducerende belægninger (SRS-belægninger) er blevet nedjusteret, hvilket uddybes nedenfor. Yderligere forklaring af støjkortlægningens resultater fremgår af Evaluering af handlingsplan for vejstøj 2018-2023 (bilag 3 og bilag 4). Det er forvaltningens vurdering, at det med de forudsætninger, der fra 2022 og fremadrettet vil ligge til grund for kortlægning af støj fra veje, ikke er muligt at nå målet om maksimalt 17.500 stærkt støjbelastede boliger i 2025.

Ny viden om SRS-belægningers støjegenskaber
Vejdirektoratet har i 2019 konkluderet, at effekten af støjreducerende belægninger (SRS-belægninger) er mindre end hidtil antaget. Samtidig viser erfaringer, at belægningen ikke er tilstrækkelig robust og ofte skal have foretaget lokale reparationer. Den nye viden, om at SRS-belægninger har dårligere holdbarhed og en mindre støjreducerende effekt over belægningens levetid, betyder, at SRS-belægninger i den seneste kortlægning af støj fra veje har en lavere støjreducerende effekt end ved tidligere kortlægninger. Det har medført flere stærkt støjbelastede boliger i kortlægningen. Som følge af den nye viden om SRS-belægningers dårligere støjreducerende egenskaber er kommunen siden foråret 2022 ophørt med at udlægge SRS-belægninger. Det har indtil 2022 været praksis at udlægge SRS-belægninger ved vejgenopretning på strækninger, hvor den skiltede hastighed er højere end 40 km/t, og hvor der samtidig kører over 2.000 køretøjer i døgnet. I stedet anvendes i dag SMA 8 STD på disse strækninger. SMA 8 STD har med den nyeste viden et marginalt højere støjbidrag end SRS-belægninger, men er mere robust og har derfor en længere levetid, en lavere klimabelastning og lavere driftsomkostninger.

Ny handlingsplan for vejstøj 2024-2029
Handlingsplanen for vejstøj 2024-2029 sætter rammen for, hvordan der i den kommende planperiode vil blive arbejdet med at reducere støj fra vejtrafikken. Planen bidrager til visionen i Kommuneplanstrategi 2023 om at nedbringe andelen af støjbelastede områder og forbedre borgernes sundhed med støjreducerende tiltag der, hvor behovet er størst. Handlingsplanens mål og indsatsområder vil blive afspejlet i det videre arbejde med at udmønte visionen ’Vores København’.

Da planperioden for Handlingsplan for vejstøj løber til 2029, har forvaltningen vurderet, at det er hensigtsmæssigt med et nyt mål, der lægger sig op ad formuleringerne i Kommuneplanstrategi 2023. Samtidig bør det afspejles i målet, at der løbende bygges flere boliger i København - også i støjbelastede områder. Nye boliger i støjbelastede områder tæller som støjbelastede boliger i kortlægningen af støj fra veje, selvom der er indført støjforanstaltninger i byggeriet. Derfor foreslår forvaltningen et nyt mål, der forholder sig til, hvor stor en andel af boligerne i København, der er stærkt støjbelastede frem for antallet af boliger.

Handlingsplanens overordnede mål er, at andelen af stærkt støjbelastede boliger i København i 2029 maksimalt må udgøre syv procent af den samlede boligmasse, hvilket i 2024 svarer til ca. 25.000 stærkt støjbelastede boliger.

Med forslag til Handlingsplan for vejstøj 2024-2029 foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen otte indsatsområder, som vil sætte rammerne for kommunens indsatser for at reducere trafikstøj i den kommende planperiode. De udpegede indsatser er, sammen med effekterne af de planlagte hastighedsnedsættelser i regi af projektet ’København ned i fart’, beregnet til at kunne reducere andelen af stærkt støjbelastede boliger til under syv % i planperioden. ’København ned i fart’ står for størstedelen af reduktionen og forventes at medføre knap 11.000 færre stærkt støjbelastede boliger, hvilket er en markant effekt. Handlingsplanens øvrige indsatser er listet nedenfor og uddybet i bilag 2. Økonomiforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen har været inddraget i udarbejdelsen af enkelte af handlingsplanens indsatser og har haft udkast til handlingsplanen i intern høring i januar 2024.

Indsatsområder

 1. Støj fra veje:
  • 1.1.Effektvurdering af trafiksaneringsprojekter
  • 1.2.Støjdæmpende vejbelægning
  • 1.3.Støjsvage dæk til kommunale køretøjer
  • 1.4.Støjsvag varelevering
 2. Støj i boliger
  • 2.1.Byudvikling i støjbelastede områder
  • 2.2.Støjreduktion i byfornyelsesprojekter i støjbelastede områder *
  • 2.3.Vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner i støjbelastede områder
 3. Udendørs lydmiljøer
  • 3.1.Lydmiljøer (de lyde, som er i et givent område, og sompåvirker den samlede oplevelse af et sted) i den eksisterende by*

Indsatser markeret med * forudsætter, at der afsættes finansiering ved kommende budgetforhandlinger. Indsatser uden stjernemarkering kan håndteres indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Forventet samlet effekt af handlingsplanens indsatser og allerede planlagte tiltag
Indsatserne vil sammen med de allerede planlagte hastighedsnedsættelser i ’København ned i fart’ medføre, at andelen af stærkt støjbelastede boliger i København kan reduceres med ca. 38 procent i planperioden, svarende til omkring 14.000 færre stærkt støjbelastede boliger.

Jf. Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner skal der med denne handlingsplan gennemføres en vurdering af effekten på udvalgte helbredseffekter, som trafikstøjen kan give anledning til. Indsatserne er beregnet til at kunne reducere antallet af stærkt støjgenerede personer med otte procent, søvnforstyrrelser med otte procent og iskæmiske hjertesygdomme som følge af trafikstøj med 11 procent. Beregningerne er foretaget i en beregningsmodel, som Miljøstyrelsen har fremsendt til formålet og er foretaget på baggrund af resultater fra støjkortlægningen

Politisk handlerum
Handlingsplanen er lovpligtig. Teknik- og Miljøudvalget kan ændre eller prioritere i handlingsplanen og dens indsatsområder. Det vil dog forsinke den videre proces, hvis en revideret handlingsplan skal behandles på et senere udvalgsmøde

Økonomi

Københavns Kommune har pligt til at udarbejde en handlingsplan, men er ikke forpligtet til at finansiere og igangsætte indsatserne. Denne indstilling har derfor ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. For at igangsætte de indsatser, der forudsætter yderligere finansiering, skal der afsættes midler ved kommende budgetforhandlinger.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planen i høring. Efter høringsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne høringssvar og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af Handlingsplan for Vejstøj 2024-2029. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen i tredje kvartal af 2024.

Søren Wille

                             /Peter Højer

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. april 2024

 

Den med teknisk ændringsforslag ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Fra Det Konservative Folkepartis side tilslutter vi os intensionerne om reduceret vejstøj og støtter mange af virkemidlerne. Vi er dog ikke enige i alle virkemidler, f.eks. frygter vi ringere fremkommelighed ved generelt lavere hastigheder, og vi er imod nedlæggelse af parkeringspladser. Desuden mener vi også helt generelt, at i arbejdet med støj i byen skal der også fokuseres på menneskelig støj fra f.eks. udeservering og events i gadebilledet.”

Til top