Mødedato: 20.06.2022, kl. 14:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 - offentlig høring

Se alle bilag
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslag til Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende forslag til Handleplan 2022-2025 skal sendes i offentlighøring.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at forslag til Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 (bilag 2) med tilhørende Handleplan 2022-2025 (bilag 3) sendes i offentlig høring.

Problemstilling

I Budget 2021 (BR 1.oktober 2020) (A, B, C, F, O, V, og Kåre Traberg Smidt) blev der bevilliget 2 mio. kr. til at udarbejde en strategi for biodiversitet frem mod 2050 med en bred inddragelse af københavnerne, private grundejere, Danmarks Naturfredningsforening og på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger. Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har i 2020 indgået en partnerskabsaftale om at fremme bynatur og biodiversitet i København, som bl.a. udmøntes i en biodiversitetsstrategi. Med udgangspunkt i bestilling fra Budget 2021 har Københavns Kommune udarbejdet forslag til strategi for biodiversitet med tilhørende handleplan. Teknik- og Miljøudvalget skal nu tage stilling til at udsende strategien i offentlig høring i perioden den 23. juni til den 18. september 2022.

Løsning

Forslag til Biodiversitet i København, strategi 2022 – 2050 (bilag 2) med tilhørende Forslag til handleplan 2022- 2025 (bilag 3) er udarbejdet på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og på baggrund af en bred borgerinddragelsesproces i 2021 med deltagelse af borgere, grønne organisationer, skoleklasser og en række af byens samarbejdspartnere. I forslag til strategi og handleplan tages de første skridt til, hvordan Københavns Kommune i samarbejde med byen, løbende frem mod 2050 kan sikre en by med højere biodiversitet. Dette skal bl.a. ske ved at vende tilbagegangen af arter i København, sikre alle københavnere bedre adgang til natur og naturoplevelser samt sikrer viden, uddannelse, samarbejder og fællesskaber om biodiversitet.

Forslag til Biodiversitet i København sætter en retning for byens arbejde med biodiversitet frem mod 2050 og strategiens handleplan 2022 -2025beskriver konkrete indsatser og initiativer om at styrke Københavns Kommunes arbejde med biodiversitet.

Biodiversitet i København, Strategi 2022-2050

Strategien indeholder en beskrivelse af de overordnede mål, Københavns eksisterende natur og biodiversitet, der er opdelt i en grøn, grå og blå biodiversitet, Københavns 10 udvalgte fokusarter (en hjælp til de udvalgte arterne kan samtidige understøtte andre arter) samt strategiens fire temaer om at:

  • Bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet  
  • Skabe ny biodiversitet i byen
  • Understøtte viden og uddannelse om natur og biodiversitet
  • Skabe frivillige fællesskaber om biodiversitet.

Københavns Kommunes arbejde med strategien skal sikre, at byens eksisterende biodiversitet herunder levesteder, fødekilder og skjul så vidt muligt bevares og plejen af arealer skal justeres for at højne biodiversiteten. Biodiversitet skal integreres i byens planlægning, i bygge- og anlægsprojekter og indgår som aktivitet i tilknytning til kultur- og fritidsinstitutioner, hvor biodiversitet kan understøttes via frivillige fællesskaber og samarbejder med byen. Viden, uddannelse og adgang til natur og biodiversitet skal engagere og motivere især børn og unge. Formidling, leg og læring om biodiversitet skal indgå i undervisningsforløb og være synlig på skoler og daginstitutioner, plejehjem m.m. Private grundejere skal inspireres til at forbedre naturtilstanden på private grønne arealer og i bygge- og anlægsopgaver. Tværgående samarbejder og partnerskaber med byens aktører skal medvirke til vidensdeling, erfaringsudveksling og en løbende udvikling af at biodiversitetsdagsordnen tilpasset til København.

Handleplan 2022 -2025

Handleplanen indeholder en række indsatsområder under hver af strategiens fire temaer, som løbende kan igangsættes og udvælges i sammenhæng med byens øvrige aktiviteter og dagsordner. Den første handleplan indeholder fundamentet og de første byggesten for at fremme biodiversitet i København. Det handler om at sikre organisering og forankring af biodiversitetsdagsordnen på tværs af forvaltninger og i samarbejde med byen. Sikre kortlægning, igangsættelse af monitoreringsprogram, fastsætte en baseline, igangsætte fælles kommunale kursusforløb og puljer til at kickstarte biodiversitet i kommunale bygge- og anlægsprojekter. Nye puljer skal supplere den eksisterende Biodiversitetspulje. Bilag 4 viser et overblik over forvaltningernes fælles prioritering til Budget 2023.

Løbende udvikling og opfølgning af strategi og handleplan

Strategi og handleplan vil løbende blive revideret i takt med ændringer af lovgivning, udvikling af faglig viden og ikke mindst i takt med at Københavns Kommunes egen viden om Københavns biodiversitet udvikles. En løbende udvikling, herunder vurdering af om strategien skal opdateres, sikres ved at Borgerrepræsentationen årligt får fremlagt en statusredegørelse og hvert fjerde år får en revideret og opdateret handleplan til godkendelse. Strategien vil trods det lange tidsperspektiv, derved kunne holdes aktuel både i forhold viden på området og i sammenhæng med byens øvrige dagsordner.

Opsamling fra borgerinvolveringsprocessen i 2021

Ca. 13.000 københavnere og samarbejdspartner har givet input til Københavns biodiversitet via dialoger, workshops, spørgeundersøgelser m.m. Borgerinvolveringsprocessen beskrives i tre selvstændige dokumenter vedlagt til orientering:

”Vildt nok? Det mener københavnerne om biodiversitet” (bilag 5). Københavns Kommune har opsamlet borgerinddragelsesprocessen med oversigt over aktiviteter og københavneres konkrete input til biodiversitet.

”Inputs til Københavns Kommunes Biodiversitetsstrategi” (bilag 6). Danmarks Naturfredningsforenings opsamling af dialog med en række grønne organisationer i København bl.a. lokaludvalg, miljøpunkter og DOF-København.

”Børn- og unges anbefalinger til biodiversitetsstrategi 2050” (bilag 7)

8. klasses elever har på tværs af en række københavnske skoler faciliteret af Københavns Naturskole, Øresundsmiljøskolen og Hørt Ungdom, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune udarbejdet visioner, mål og projektideer.

På tværs af undersøgelser, dialoger og aktiviteter er der bred enighed om at bevare den eksisterende natur og at give mere plads til biodiversitet. Både strategiens fire temaer og inddeling i en grøn, grå og blå biodiversitet samt mange af handleplanens indsatser tager afsæt i input fra borgerinvolveringsprocessen.

Orientering om miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering har en miljøscreening af strategien været sendt i høring fra den 1. april til den 2. maj 2022 hos berørte myndigheder. Høringen har ikke givet anledning til, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Strategien forventes at have en positiv påvirkning på dyre og plantelivet uden nogen negativ påvirke af miljøet i øvrigt. Afgørelsen vil blive offentliggjort samtidig med at strategien sendes i offentlig høring.

Politisk handlerum

Det er Teknik- og Miljøudvalget der beslutter, om strategi og handleplan skal sendes i offentlig høring i den foreslåede høringsperiode. Ønsker udvalget at sende materialet tilbage til forvaltning med forslag til ændringer, skal et nyt forslag til strategi og handleplan på ny sendes i intern høring i kommunens forvaltninger og evt. genfremsendelse af miljøvurdering i ny høring. Udsendelse af strategi i offentlig høring eller ønsker om ændringer af strategi eller handleplan sker administrativt og udløser i sig selv ikke yderligere økonomi.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Strategi og Handleplan vil blive fremlagt til endelig godkendelse efter den offentlige høring og her vil der blive vedlagt et økonomisk bilag til Handleplan 2022 -2025. Gennemførsel af en række af handleplanens indsatser vil afhænge af, at Borgerrepræsentationen afsætter finansiering i kommende budgetaftaler. Der er allerede bestilt budgetnotater til Budget 2023 (bilag 4) om kortlægning af biodiversitet på kommunale arealer og i byudviklingsområder, fremme af biodiversitet i kommunale bygge- og anlægsopgaver samt midler til biodiversitetskoordinatorer til udvikling, samarbejde, formidling og koordinering på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og i samarbejde med kommunens aktører.

Videre proces

De andre udvalg i Københavns Kommune orienteres om udsendelse af strategien i offentlig høring. Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil strategi og handleplan blive udsendt i offentlig høring frem til den 18. september 2022. Høringsmaterialet vil blive lagt på kommunens høringsportal ”Blive Hørt” og involverede i borgerinvolveringsprocessen vil modtage en orientering om at strategi og handleplan er sendt i offentlig høring med links til materialet.

Når offentlighedsfasen er afsluttet, opsamles høringssvar og forslag til ændringer, hvorefter strategi og handleplan fremlægges til politisk godkendelse i Borgerrepræsentation i slutningen af 2022 via Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Materiale om borgerinddragelsesprocessen vil blive lagt på https://www.kk.dk/biodiversite Københavns Kommune forventer i løbet af høringsperioden at tilbyde lokale arrangementer og et offentligt debatmøde om biodiversitet.

                                      Søren Wille

                                                           / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 20. juni 2022

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top