Mødedato: 18.09.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Projektforslag for skybrudsprojekt i Lersøparken, Bispebjerg

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen besluttede i 2016, at der skal gennemføres et skybrudsprojekt i Lersøparken, og Teknik- og Miljøudvalget skal nu tage stilling til projektforslaget for skybrudsprojektet i Lersøparken. Som en del af realiseringen af Skybrudsmasterplan Lersøparken foreslås at omdanne Lersøparken, så der kan håndteres hverdagsregn og tilbageholdes skybrudsvand fra HOFORs rørløsninger i Bispebjerg Bakke og Lygten Kanal. Formålet med projektet er at forebygge oversvømmelser syd og øst for Bispebjerg Bakke. Da Lersøparken er fredet, har forvaltningen fået dispensation fra Fredningsnævnet. 

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslaget danner grundlag for den videre detailprojektering samt anlæg af projektet i Lersøparken, jf. bilag 4.

Problemstilling

Skybrudsprojektet i Lersøparken indgår i den samlede plan for skybrudssikring af København (BR 26. november 2015). Med Skybrudspakke 2017 (BR 26. maj 2016) blev frigivet 90 mio. kr. til projektering samt gennemførelse af klimatilpasningsprojektet. Skybrudsprojektet finansieres af takstmidler og påvirker ikke Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal.

Borgerrepræsentationen godkendte 3. februar 2022 ”Kvarterplan for Områdefornyelse Bispebjerg Bakke”, som skal sikre en mindre opgradering af Lersøparkens hverdagsfunktioner herunder parkens legeplads og øvrige opholdssteder. I Kvarterplanen er samlet afsat 4,65 mio. kr. til Lersøparken. For at opnå synergi mellem skybrudsprojektet og den mindre opgradering af hverdagsfunktioner i Lersøparken, indarbejdes Områdefornyelsens tiltag i udbudsmaterialet for skybrudsprojektet.

Teknik-og Miljøudvalget skal tage stilling til projektforslaget for skybrudsprojektet i Lersøparken.

Løsning

Formålet med projektet er at forebygge oversvømmelser syd og øst for Bispebjerg Bakke, jf. bilag 4. Som en del af realiseringen af Skybrudsmasterplan (foranalysen) for Lersøparken foreslås det at omdanne Lersøparken, så der kan håndteres hverdagsregn og tilbageholdes skybrudsvand fra HOFORs rørløsninger i Bispebjerg Bakke og Lygten Kanal. Disse rørløsninger tilfører regnvand fra seks projekter opstrøms.

Lersøparkens kendetegn
Lersøparken er kendetegnet ved et stort åbent rum med klippet græs omgivet af beplantning. Der er en terrænforskel fra Bispebjerg Hospital og ned til de centrale parkområder, hvor den gamle Lersø lå. I den sydligste del er terrænet jævnt. De åbne græsarealer bliver benyttet af Bispebjerg Boldklub. Derudover rummer parken en legeplads, som blev renoveret i 2019 samt en toiletbygning i tilknytning hertil. Parken bliver benyttet til gennemgang, løbeture, ophold på bænke og græs langs parkens kanter, samt en række mere eller mindre organiserede aktiviteter. Foruden Bispebjerg Hospital mod nord er parken omgivet af skolehaver mod vest, kolonihaver mod syd, boligområdet Boligslangen mod øst og afskærende jernbaneterræn i syd. Se bilag 2 og 3.

Ud over håndtering af regnvand bidrager projektet til at skabe merværdi i forhold til bynatur og byliv i form af øget oplevelsesværdi og biodiversitet. Projektet tager afsæt i stedets arkitektoniske og landskabelige egenart. Parken er omfattet af en parkfredning, og forvaltningen har 3. juli 2022 fra Fredningsnævnet opnået dispensation fra fredningen til at etablere mindre tilløbsbygværker i parken som del af klimatilpasningen. Fredningsnævnet har i dispensationen stillet krav om, at tilløbsbygværkerne i Lersøparken beklædes med sten i samme farve og form, som de sten facaden på Bispebjerg Hospital er opført i. Denne beslutning har forvaltningen påklaget 13. juli 2022, da forvaltningen vurderer, at kravet om at beklæde elementet i parken vil forstyrre relationen mellem det fredede hospital og parkanlægget. Baggrunden herfor er, at det fredede Bispebjerg Hospital er en afsluttet bebygget helhed, og parken er et grønt område. De to steder skal således ikke ligne hinanden. Forvaltningen vurderer, at hvis elementerne de to steder blandes, forringes oplevelsen af begge.

Klagen er fortsat under behandling. Sagsbehandlingstiden i Miljø- og Fødevareklagenævnet forventes at være op til 2 år.

Projektforslaget, jf. bilag 4
I projektet bliver hverdagsregn og skybrudsvand ledt fra Bispebjerg Bakke ud i parken via to tilløbsbygværker i den østlige og vestlige side. Herfra løber vandet via render til en våd risle-eng og videre ned til et bassin. Bassinet vil have et permanent vandspejl med en dybde på 1 m. Vandstanden i bassinet kan variere afhængig af årstid og nedbør, og kan således i meget tørre somre falde til 80 cm. Klimaændringer indikerer dog, at stigningen i nedbør er større end stigningen i fordampning, og at der i fremtiden opretholdes en minimumsvanddybden på 1 m i bassinet. Placering og udformning af tilløb og render sker i respekt for parkens symmetri mod Bispebjerg Hospital. Bassinet tømmes via ledning til Lygten Kanal. Det er målet, at oplandet kan forsyne bassinet med vand nok til et permanent vandspejl med en gennemsnitlig permanent vanddybde på 1,0-1,2 m. Vandet bliver renset nedstrøms ved Svanemøllen, inden det udledes til Svanemøllebugten, jf. bilag 5.

Risle-engen og bassinet bliver anlagt som en grøn løsning, der inden for de rammer takstfinansiering tillader, bidrager med øget oplevelsesværdi og biodiversitet i regnvandshåndteringen. Etableringen af regnvandsløsninger i parken vil fremhæve den visuelle akse og fastholde det store åbne rum, samt styrke sammenhængen til Bispebjerg Hospital. Den oprindelige Lersø vil genopstå i parken og understøtte den grønne korridor. Beplantningen i kanterne af risle-engen og bassinet, vil skabe flere rammer for ophold og øge mulighederne for biodiversitet i parken.

Opgraderingen af Lersøparkens hverdagsfunktioner er prioriteret på baggrund af en åben proces med lokalområdets beboere og brugere. Der er i regi af Områdefornyelsen gennemført en digital spørgeundersøgelse, hvor ca. 1200 respondenter har deltaget, og der er yderligere udført korte interviews (en voxpop) i Lersøparken. Spørgeundersøgelse og interviews har vist, at parkens brugere ønsker sig flere naturoplevelser, mere biodiversitet, leg og bevægelse samt mulighed for ophold i Lersøparken. Der vil derfor blive arbejdet videre med disse tematikker i udbudsmaterialet for skybrudsprojektet for Lersøparken.

Justeret projekt
Skybrudsprojektet i Lersøparken var oprindeligt tænkt sammen med et skybrudsprojekt for Bispebjerg Bakke. Projektet bestod således af to projekter. Skybrudsprojektet på Bispebjerg Bakke udgik dog i løbet af den indledende projekteringsfase, da det viste sig, at en overfladeløsning ikke var mulig at gennemføre på grund af terrænmæssige udfordringer på stedet. Det vand, der kommer fra Bispebjerg Bakke, vil i stedet blive håndteret i en rørløsning i et selvstændigt projekt, som udføres af HOFOR. Skybrudsprojektet i Lersøparken er indrettet til at kunne modtage vandet fra rørløsningen i Bispebjerg Bakke.

Den oprindelige ibrugtagningsdato var planlagt til december 2025. Ny ibrugtagningsdato forventes at være efterår 2026. Forsinkelsen i tidsplanen skyldes, at det har været nødvendigt at foretage supplerende grundvandsundersøgelser, da grundvandsforholdene har vist sig mere komplekse end først antaget. Disse forundersøgelser har forsinket projektet.

Høring

Projektforslaget har fra 17. maj til 9. juni 2023 været i høring ved Bispebjerg Lokaludvalg, jf. bilag 6.
Lokaludvalget er generelt positive i forhold til udformningen af projektet og håndteringen af regnvandet. Lokaludvalget giver dog udtryk for, at det er ærgerligt, at der ikke ledes kildevand til bassinet, som etableres i forbindelse med klimatilpasningsprojektet. Det er vigtigt for lokaludvalget, at der er vand i bassinet hele året. Derudover er lokaludvalget bekymret for, at de to tilløbsbygværker bliver udsat for graffiti og anbefaler derfor grønne løsninger, der kan dække betonkonstruktionerne.

Forvaltningens bemærkninger

Projektet er et medfinansieringsprojekt, hvilket betyder, at der kun er finansiering til håndtering af regnvand. Det vil sige, at bassinet er dimensioneret til at kunne håndtere hverdagsregn og tilbageholde skybrudsvand. Kommunen kan finansiere en tilledning af fx grundvand til bassinet, men bliver grundvandet ledt til bassinet, blandes det med spildevand, og vil således belaste HOFOR’s afløbssystem. Desuden vil grundvandet optage bassinets kapacitet, som er forbeholdt spildevand. Af disse årsager er det ikke juridisk muligt lede grundvand eller kildevand til bassinet.

I projektet sikres et permanent vandspejl i bassinet, jf. beskrivelse af projektforslaget ovenfor.

Forvaltningen vil undersøge muligheden for grønne løsninger og alternativt sørge for, at tilløbsbygværkerne anti-graffitibehandles.

Samlet set, har bemærkningerne ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget.

Parkering
Der bliver ikke nedlagt bil- eller cykelparkeringspladser i forbindelse med projektet.

Træer
For at realisere projektet, er det nødvendigt at fælde to poppeltræer i parkens sydlige del. Poppeltræerne er ca. 85 år gamle og underlagt parkens fredning. Fredningsnævnet har derfor givet dispensation til fældningen. Som erstatning for disse træer plantes 27 nye træer. Ved valg af arter til erstatningsbeplantning, vil der blive lagt vægt på træer, der kan øge biodiversiteten, herunder hjemmehørende arter.


Politisk handlerum

  • Det kan besluttes at afvise projektforslaget. I så fald vender forvaltningen retur med et revideret forslag. Skybrudsprojektet i Lersøparken er finansieret af HOFOR’s takstmidler via medfinansieringsordningen. Ændringer skal derfor være relateret til vandhåndteringen for at kunne opnå finansiering. Ønskes tiltag i parken, der ligger uden for håndteringen af regnvand, skal der afsættes særskilt finansiering hertil i kommende budgetforhandlinger. Det kunne fx være, øget biodiversitet, leg og ophold, øget tilgængelighed og tryghedsskabende belysning samt nye pladsdannelser i forbindelse med ankomstarealer. Disse tiltag vil alle ligge i tråd med den omfattende digitale borgerinddragelse der er fortaget i regi af Områdefornyelse Bispebjerg Bakke. Projektændringer vil have følger for projekts økonomi og tidsplan, herunder ibrugtagningsdatoen.
  • Det kan besluttes, at forvaltningens klage over Fredningsnævnets afgørelse trækkes, hvorpå forvaltningen vil beklæde tilløbsbygværkerne med sten i samme farve og form som stenene på facaden på Bispebjerg Hospital.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, færdiggøres projekteringen og udarbejdelsen af udbudsmaterialet for skybrudsprojektet i Lersøparken. Anlægsarbejdet forventes igangsat 3. kvartal 2024 med forventet ibrugtagningstidspunkt 3. kvartal 2026.

Søren Wille

/ Peter Højer

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 18. september 2023

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Det samlede udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Partierne ønsker, at forvaltningen undersøger muligheden for at etablere dræn under fodboldbanerne under forudsætning af, at det nuværende projekt ikke forsinkes.”

Til top