Søg
Mødedato: 14.11.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Drøftelse af indholdet af et nyt administrationsgrundlag for udeservering

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte mulige forslag til indholdet i et nyt administrationsgrundlag for udeservering. Indstillingen fokuserer på forvaltningens administrative praksis og håndhævelse ifm. udeservering. På baggrund af drøftelsen udarbejder forvaltningen et forslag til et nyt administrationsgrundlag, der forelægges udvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at udvalget drøfter de seks temaer vedr. udeservering, der fremgår af afsnittet Løsning.

Problemstilling

I forbindelse med en forespørgsel om håndhævelse af regler for udeservering ved Borgerrepræsentationens møde den 2. juni 2022, fra Det Konservative Folkeparti (C) til teknik- og miljøborgmester Line Barfoed tilkendegav teknik- og miljøborgmesteren et ønske om at samle et politisk flertal i Teknik- og Miljøudvalget bag en nyt administrationsgrundlag for udeservering.

Et nyt administrationsgrundlag skal sikre, at der er en rimelig balance i forhold til brug af byen, beboelse og fremkommelighed, herunder især for udsatte grupper. Dertil kommer et ønske om, at håndhævelsesindsatsen overfor de restaurationer, der ikke overholder reglerne skærpes.

Teknik-og Miljøudvalget skal drøfte mulige forslag til indhold af nyt administrationsgrundlag for udeservering. Det vil give forvaltningen en retning i det efterfølgende arbejde med at udarbejde et forslag til nyt administrationsgrundlag.

Løsning

Lovhjemmel for tilladelse til udeservering

Forvaltningen giver tilladelser til udeservering på offentlige vejarealer efter §80 i Lov om offentlige veje mv. (vejloven), der omhandler ’råden over offentlig vej’. Bestemmelsen anvendes også til at give tilladelser til bl.a. gadesalg, arrangementer, skilte- og vareudstillinger, containere, stilladser mv. på offentlige vejarealer. Offentligt vejareal omfatter pladser, torve, fortove, kørebane og cykelsti på de vejarealer, der har status af offentlig vej. 

Forvaltningen har i oktober 2017 samlet et administrationsgrundlag for udeservering (bilag 2), der bl.a. gennemgår de juridiske rammer, som forvaltningen arbejder inden for, samt de politiske beslutninger, der er truffet om udeservering igennem de seneste ca. 25 år. Det nuværende administrationsgrundlag, har ikke tidligere været til en samlet politisk behandling, men tager udgangspunkt i de tidligere politiske beslutninger, samt vejloven og forvaltningsloven.

Ud over de trafikale og fremkommelighedsmæssige hensyn, som vejloven pålægger forvaltningen at vurdere i forbindelse med sagsbehandlingen, hviler forvaltningens praksis også på de politiske beslutninger om udeservering. I den enkelte sag skal der dog altid foretages en konkret, saglig vurdering af det ansøgte. Forvaltningen er også forpligtiget til at sikre, at lighedsgrundsætningen efterleves, så sammenlignelige sager behandles ensartet, og at forskellige udfald i sammenlignelige sager kan begrundes sagligt.

Udvalget skal, forventeligt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. december 2022, behandle Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen. I denne plan indgår et samlet forslag til, hvordan de mange forskellige hensyn skal prioriteres og balanceres i forhold til hinanden i områdets offentlige byrum. Det er forventningen, at det vil kunne have en indflydelse på udvalgets drøftelse af et nyt administrationsgrundlag for udeservering ift. Middelalderbyen.

Drøftelses punkter

1. Flerårige tilladelser

Nuværende praksis

Forvaltningen udsteder 1-årige tilladelser, der udløber den 31. december i det indeværende år.

Mulig fremtidig praksis
Hvis tilladelserne gøres flerårige vil det effektivisere sagsbehandlingen og samtidig vil det give forvaltningen langt bedre muligheder for en skærpet håndhævelse i forhold til vilkårsovertrædelser og mulighed for tilbagekaldelse af tilladelser. Ved de 1-årige tilladelser, er det tidsmæssigt og processuelt svært for forvaltningen, at nå at behandle en tilbagekaldelsessag inden tilladelsen udløber.

Hvad gør andre kommuner

Århus

Tilladelserne gælder fortløbende, men kun for den periode, som restauratøren ansøger om, idet der opkræves betaling for udeservering.

Odense

Tilladelsen gives for maksimalt tre år.

Ålborg

Der gives 3-årige tilladelser til udeservering.

2. Åbningstider for udeservering

Nuværende praksis
Som ordningen er i dag, må alle udeserveringer holde åbent fra kl. 08:00 til kl. 24:00 alle ugens dage, hvorefter udeserveringen skal sammenstilles eller fjernes, så inventaret ikke kan bruges til ophold mv. I Metropolzonen (området ved Tivoli og Rådhuspladsen med begrænset beboelse), Kødbyen og Nyhavn (bilag 3) skal restaurationerne lukke for udeservering senest kl. 02:00. Metropolzonen, Kødbyen og Nyhavn er udpeget som festzoner i Restaurations- og Nattelivsplanen 2021 (BR 4. november 2021).

Mulig fremtidig praksis
Åbningstider for udeservering kan indskrænkes til kl. 22:00 i hverdagene. Forvaltningen modtager mange borgerhenvendelser om de gener, der er for beboere i nærheden af restaurationer med udeserveringer. Henvendelserne drejer sig primært om gener afledt af udendørsservering fx liv i gaden, samtaler og større forsamlinger, der ikke harmonerer med hverdagen og livet som beboer med familie, arbejde, søvn- og restitutionsbehov. Ved at indskrænke åbningstiderne vurderer forvaltningen at kunne imødekomme ønsker fra beboerforeninger og lokaludvalg, samt bidrage til Restaurations- og Nattelivsplanen 2021, der efterspørger initiativer til et natteliv i balance, herunder reduktion af gæstestøj fra udeserveringer. Tidspunktet kl. 22:00 er inspireret af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, hvor støjen skal dæmpes mellem kl. 22:00 og 07:00, af hensyn til omgivelserne.

Det kan drøftes og senere besluttes, at differentiere åbningstiderne for udeservering i forskellige områder, bydele eller gader. Ligesom det er muligt at have forskellige åbningstider sommer og vinter.

Hvad gør andre kommuner

Århus

Åbent til 24:00 på hverdage og søndag.

Åbent til 02:00 på fredage, lørdage og på nætter op til skæve helligdage

Odense

Åbent fra 11:00 – 01:00

Ålborg

Åbent kl. 11:00-22:00 i boligområder.

Åbent kl. 10:00-24:00 i centerområder/erhvervsområder.

Åbent kl. 10:00-05:00 i Jomfru Ane Gade

3. Genindførsel af gebyr for udeservering

Nuværende praksis
Udeserveringer, skilte og vareudstillinger i Københavns Kommune er pt. afgiftsfritaget til og med 2024 (besluttet med Budget 2021 (BR den 1. oktober 2020) (A, C, B, F, O, V og Fremad) og har været det siden 2012.

Mulig fremtidig praksis
I lighed med Teknik- og Miljøudvalgets indstilling til Borgerrepræsentationen, om at indføre gebyr for midlertidig råden over offentligt vejareal til containere, byggepladser, materiel, stilladser mv. (TMU 3. oktober 2022), er det muligt at genoverveje muligheden for et gebyr for udeservering. Såfremt der skal opkræves en afgift, skal det varsles i god tid inden det træder i kraft, således at restauratører har mulighed for at tilpasse deres ansøgning.

Et eventuelt gebyr må ikke være højere end de reelle omkostninger forvaltningen har med at administrere ordningen. Ved at indføre et gebyr, vil det være muligt at styrke det nuværende tilsynsniveau og øge servicen på området. Det vil være muligt at fastsætte et gebyr på baggrund af det ønskede niveau for tilsyn og service.

Hvad gør andre kommuner

Århus

Der er opkræves et gebyr pr. antal kvadratmeter udeserverings område. Mulighed for at have ingen eller mindre område fx i vinterperioden og betale mindre.

Odense

Intet gebyr.

Ålborg

Umiddelbart intet gebyr.

4. Fremkommelighed på smalle fortove (skærpelse af udeservering på smalle fortove)

Nuværende praksis
På smalle fortove i byen giver forvaltningen normalt tilladelse til, at der kan opstilles udeservering 60 cm ud fra facaden ved restaurationen (se også bilag 4). Der vil som regel være tale om, at udeserveringen i disse tilfælde opstilles på et chaussesten-belagt areal og ikke på selve Københavnerflisen, der er den klassiske betonflise der udgør fortovet. Sommetider vil der udelukkende kunne opstilles en bænk op ad facaden. Der er fortove, særligt i Indre By, der er så smalle, at det reelt ikke er muligt at gå på fortovet med fx barnevogne og hvor færdslen oftest foregår på kørebanen.

Mulig fremtidig praksis
I den enkelte sag skal der altid foretages et konkret, sagligt skøn af det ansøgte, men der kan i den administrative praksis vælges at skærpe kravene til fremkommeligheden, også på smalle fortove.

Såfremt kravene til friholdt passage på smalle fortove skærpes, vil det have den konsekvens, at mange restauratører fremover ikke kan få en tilladelse til udeservering, som hidtil har været muligt.  
Det vil især påvirke restaurationer i Middelalderbyen og de ældre brokvarterer, hvor der er mange smalle fortove. Det er derfor, særligt for Middelalderbyen, et spørgsmål om, hvorvidt udvalget ønsker at prioritere udendørsservering eller fremkommelighed.

Hvad gør andre kommune
Forvaltningen har ikke oplysninger på dette.

5. Håndhævelse
Nuværende praksis
Forvaltningen arbejder med dialogbaseret vejledning i tilsynet med udeservering. Det betyder blandt andet, at når en tilladelse er meddelt, har forvaltningen haft tillid, at borgeren/virksomheden overholder de givne vilkår i tilladelsen, og at de følger forvaltningens vejledning.  Forvaltningen har derfor ikke haft praksis for at lave opfølgende tilsyn i sager, hvor der har været mindre vilkårsovertrædelser.

Håndhævelsen skal være proportionelt afvejet i forhold til, hvor alvorligt bruddet på vilkårene for udeservering er over for de konsekvenser, håndhævelsen kan have for restaurationen mv.

Mulig fremtidig praksis
Forvaltningen vil fortsat have pligt til at vejlede virksomhederne, men håndhævelsesproceduren kan skærpes, så der hurtigere og mere systematisk igangsættes en hårdere håndhævelse af fx overtrædelse af vilkår eller ved manglende tilladelser.

Med en skærpet indsats for håndhævelse vil forvaltningens tilsyn blandt andet hurtigere bevæge sig fra vejledning til indskærpelser og påbud, og vil fremadrettet mere systematisk omfatte opfølgende tilsyn, for at konstatere, om påtalte forhold er blevet bragt i orden. Hvis forholdene ikke er bragt i orden inden for en angiven frist, vil forvaltningen gå videre med fx en fjernelsessag eller en politianmeldelse, afhængig af sagens karakter.

Ved gentagne eller alvorligere overtrædelser af vilkår vil forvaltningen – i kombination med flerårige tilladelser – have mulighed for at tilbagekalde en udeserveringstilladelse. Da dette er et indgribende retsmiddel, vil det være forbundet med en vis procesrisiko. Afgørelser om tilbagekaldelser vil af restauratøren kunne indbringes for Vejdirektoratet.

Hvad gør de andre kommuner
De adspurgte kommuner, Aarhus, Odense og Aalborg, tilbagekalder typisk tilladelser, hvis der er midlertidige eller permanente ændringer i byrummet. Manglende overholdelse af myndighedspåbud håndhæves med at politianmelde eller fjerne inventar for restauratørens regning. 

6. Afmærkning af udeserveringsarealer
Forvaltningen arbejder på et forsøgsprojekt, som forventes igangsat i februar/marts 2023, hvor udeserveringsområderne afmærkes i udvalgte dele af byen.

Resultatet af dette forsøgsprojekt vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget og kan eventuelt inddrages i den kommende administrative praksis for udeservering.

Politisk handlerum

Udvalget kan foreslå, at andre emner skal drøftes forud for forvaltningens arbejde med et bud på et nyt administrationsgrundlag for udeservering.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Hvis udvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med forslaget om genindførelse af et gebyr for udeservering vil dette have en økonomisk konsekvens for Københavns Kommune i form af en indtægt fra gebyrerne og en tilsvarende udgift til administration og tilsyn.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har drøftet sagen, udarbejder forvaltningen et forslag til et nyt administrationsgrundlag for udeservering, der forelægges udvalget med henblik på at det efterfølgende sendes i offentlig høring.

Høringen vil også omfatte Nattelivsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Ungerådet, beboerforeninger og lokaludvalgene m.fl. Efter høringsprocessen skal administrationsgrundlaget behandles af Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar.

 

Søren Wille

                              / Lena Kongsbach

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14. november 2022

Indstillingen blev drøftet.

Til top