Mødedato: 13.06.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Teknik- og Miljøforvaltningens toiletprioriteringsliste 2022 – indsatser til øget toiletkapacitet og serviceniveau

Se alle bilag
Teknik-og Miljøudvalget skal tage stilling til Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til prioriterede indsatser på toiletområdet

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningens toiletprioriteringsliste 2022 – indsatser til øget toiletkapacitet og serviceniveau (jf. bilag 2) udgør grundlaget for kommende indsatser på de toiletter, som forvaltningen drifter.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. juni 2016 Teknik- og Miljøforvaltningens Plan for offentlige toiletter. Der blev desuden udarbejdet en prioriteret liste over mulige placeringer af nye toiletter.

Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 7. juni 2021 de endelige placeringer af tidligere bevilligede toiletter fra Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) og Overførelsessagen 2019-2020 (BR den 4. juni 2020) (A, B, F, V, Ø og Å). I forbindelse med behandlingen udtrykte et flertal i udvalget ønske om en opdateret toiletprioriteringsplan samt en faglig vurdering af behovet for et toilet på en konkret placering, Lundehustorvet. Forvaltningen fremlægger på den baggrund en toiletprioriteringsliste, der indeholder en række indsatser for at øge toiletkapaciteten hele året samt løfte serviceniveauet på de toiletter med særligt behov.

Løsning

I forlængelse af den tidligere Plan for offentlige toiletter fra 2016 er der politisk blevet afsat midler til istandsættelse af ældre toiletter, øget renhold samt længere åbningstider på en del toiletter på legepladser, strande og i de grønne områder, hvilket har medført et betydeligt løft af serviceniveauet på byens ubemandede toiletter. Dette afspejler sig i brugernes oplevelse af toiletterne iflg. seneste københavnermåling. Borgerne har i overvejende grad en forventning om, at toiletterne er beskidte, mens dem, der bruger toiletterne i stigende grad oplever dem som rene. Forvaltningen drifter i dag 170 toiletter, hvoraf syv toiletter er bemandet. Siden 2016 er der opsat 24 nye toiletter inklusiv dem, der opsættes i 2022.

København vokser dog fortsat, og byens udendørs arealer bruges af stadig flere borgere og turister. De sidste to år med Corona-restriktioner har medført, at borgerne året rundt opholder sig udendørs, også i vinterhalvåret. Denne ændrede adfærd forventes i vid udstrækning at fortsætte i fremtiden. Herudover er der et meget aktivt natteliv, særligt koncentreret i dele af Indre By, og en stor gruppe af udsatte borgere med særligt behov for offentlige toiletter. Den generelt ændrede adfærd i byen medfører derfor et stadigt behov for at udvikle toiletområdet og imødekomme et stigende behov for større toiletkapacitet i byrummet med forskellige løsninger og initiativer.

Høring om toiletbehov
Forvaltningen har i perioden fra den 17. december 2021 til den 28. januar 2022 hørt byens lokaludvalg for at afdække borgernes ønsker og forslag til offentlige toiletter. De samlede høringssvar fremgår af bilag 3, og forvaltningens vurdering af de indkomne forslag fremgår af bilag 4. Mange af de indkomne forslag går på placering af nye toiletter. En del af disse forslag har forvaltningen ikke kunnet imødekomme i toiletprioriteringslisten, enten fordi forslagene vedrører ikke-kommunale arealer (fx i Nordhavn på arealer ejet af private grundejere) eller på baggrund af forvaltningens kendskab til pladsforhold, eksisterende toiletter samt færdsel og aktivitet i området. Lokaludvalgene er desuden kommet med en række forslag om udvidede åbningstider, øget tryghed, tilgængelighed, rengøring og skiltning. Flere af disse forslag er afspejlet i forskellige typer af indsatser i forvaltningens prioriteringsliste (jf. bilag 4).

Endvidere har Kultur- og Fritidsforvaltningen bidraget med viden om toiletbehov i forbindelse med Københavns natteliv (jf. indsats 1), Socialforvaltningen og Udsatterådet har forholdt sig til udsatte borgeres toiletbehov (jf. indsats 6 og 7). Endelig har Ældrerådet tilkendegivet et ønske om, at de offentlige toiletter gøres mere synlige og lettere at finde, hvilket forvaltningen vil arbejde videre med under indsats 8 ”Bedre udnyttelse af eksisterende toiletter”.


Otte indsatser til øget toiletkapacitet og serviceniveau
På baggrund af input fra de nævnte parter har Teknik- og Miljøforvaltningen kvalificeret og suppleret de indkomne forslag og udarbejdet otte forskellige indsatser, der på forskellig måde kan øge toiletkapaciteten og/eller serviceniveauet på toiletter i alle bydele. Det er forvaltningens faglige udgangspunkt, at en øget toiletkapacitet kan opnås på flere måder end udelukkende at opsætte nye toiletter. Den differentierede tilgang til at løse et kapacitetsbehov lokalt er efter forvaltningens vurdering til fordel både for borgerne og en (økonomisk) effektiv drift.

Forvaltningens samlede forslag til prioritering af indsatser er samlet i bilag 2, TMFs prioriteringsliste 2022 – indsatser til øget toiletkapacitet og serviceniveau. Det gælder for samtlige forslag til prioriteringer, at der uanset omfang skal afsættes midler til at gennemføre dem i forbindelse med kommende budgetforhandlinger, da de ikke kan finansieres inden for eksisterende budgetramme.

Herunder beskrives i kort form de otte forskellige indsatser, der indgår i prioriteringslisten.

1. Øget toiletkapacitet og renere toiletter i nattelivet
Københavns voksende natteliv skaber et øget pres på de offentlige toiletter, der er placeret i festområderne i Indre By. Forvaltningen har konkrete forslag til at øge toiletkapaciteten omkring de mest befærdede festgader med nye toiletter, større toiletter samt ved at tilføje natrengøring, så toiletterne er attraktive at anvende også om natten.  

2. Nye toiletplaceringer
Forvaltningen har fire anbefalinger til nye toiletplaceringer, som fremgår af toiletprioriteringslisten 2022 (bilag 2). Toilet på Lundehustorvet er en af de fire anbefalede nye toiletter. Forvaltningens vurdering af lokaludvalgenes forslag til nye toiletplaceringer, herunder begrundelser for, hvorfor en række af forslagene ikke er med på forvaltningens prioriteringsliste, fremgår af bilag 4.

3. Helårsåbning af eksisterende toiletter
Cirka en tredjedel af forvaltningens offentlige toiletter bliver lukket om vinteren, fordi de ikke er frostsikrede, og fordi der tidligere ikke var efterspørgsel efter toiletter i den koldere årstid. Det gælder hovedsageligt toiletter i grønne og rekreative områder, der er etableret i ældre bygninger. Forvaltningen foreslår at sikre en del af disse toiletter mod frost og tilføre driftsmidler til helårsdrift, så toiletkapaciteten i de mest brugte grønne områder opretholdes året rundt, og dermed følger den stigende anvendelse af byens rekreative områder hele året.

4. Bemanding af et toilet
For et enkelt toilet, toilettet ved Langelinie 25 (Huitfeldt-monumentet) vurderer forvaltningen, at det vil give et betydeligt serviceløft at bemande toilettet i sommerhalvåret. Toilettet har ekstraordinært store besøgstal, der bl.a. kan tilskrives de mange turister på Langelinie. Bemanding øger serviceniveauet, giver øget tryghed samt forhindrer hærværk.

5. Renovering af eksisterende toiletter
Renovering af byens mest nedslidte toiletter vil gøre dem anvendelige for flere og forebygge midlertidige eller længerevarende nedlukninger af toiletterne. Forvaltningen har identificeret 10 toiletter med stort renoveringsbehov (jf. Toiletprioriteringslisten, bilag 2).

6. Øget service på stærkt benyttede toiletter
Forvaltningen har identificeret 14 toiletter, som bruges særligt meget og er udsat for stor slitage og hærværk. På disse toiletter foreslår forvaltningen at højne serviceniveauet ved at øge rengøringsfrekvensen samt de afsatte midler til vedligeholdelse og reparationer. På den måde sikres rene og velfungerende toiletter på trods af øget brug. En liste over de konkrete placeringer findes i bilag 2.

7. Udsatte borgeres toiletbehov
Forvaltningen har med den nye toiletprioriteringsliste et større fokus på byens udsatte borgergruppe, som opholder sig store dele af døgnet og året i det åbne byrum og derfor har et udtalt behov for offentlige toiletfaciliteter. Der er i den forbindelse brug for, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen samarbejder tættere om denne opgave, med det formål at løfte og styrke indsatser på dette område til gavn for de mest udsatte mennesker i byen (jf. bilag 2).

8. Bedre udnyttelse af eksisterende toiletter
Forvaltningen ønsker at indhente dybere viden om, hvorfor så relativt få københavnere anvender de offentlige toiletter. Antallet af borgerne, der har benyttet sig af et offentligt toilet dalet fra 21% i 2020 til 13% i 2021 ifølge Københavnermålingen. For at opnå en bedre udnyttelse af de tilgængelige toiletter i byen er det væsentligt at kende årsagerne til det forbehold, som mange københavnere tilsyneladende har for at anvende dem. Derfor ønsker forvaltningen at iværksætte en undersøgelse på området, og på denne baggrund udarbejde konkrete initiativer (jf. bilag 2).

Politisk handlerum
De konkrete indsatser og prioriteringer, som forvaltningen anbefaler i bilag 2, er ikke finansieret. I forbindelse med Overførselssagen 2021-2022 (BR 5. maj 2022) (A, B, F, V, Ø og Å), afgav aftaleparterne en hensigtserklæring om at fremme og forbedre toiletkapaciteten i det offentlige rum i København, og at finansiering heraf skal drøftes i forhandlingerne ved Budget 2023. Forvaltningen vil derfor på baggrund af tiltagene i prioriteringslisten i bilag 2 fremstille et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2023. Her vil det være muligt politisk at prioritere på tværs af indsatserne og deres indhold. Hvis der er politisk ønske om tiltag på toiletområdet, der ikke fremgår af forvaltningens toiletprioriteringsliste, kan der bestilles budgetnotater på dette.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Hvis der er politisk ønske om at gennemføre indsatser fra Teknik- og Miljøforvaltningens Toiletprioriteringsliste 2022, skal der afsættes midler til det i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen vende tilbage med et budgetnotat til Budget 2023 om finansiering af initiativerne i toiletprioriteringslisten. Forvaltningen vil i det fremadrettede arbejde på toiletområdet og ved udarbejdelsen af budgetnotater i forbindelse med kommende forhandlinger tage udgangspunkt i forvaltningens toiletprioriteringsliste 2022.

Forvaltningen vil orientere udvalget løbende om ændringer i toiletprioriteringslisten i takt med at der i kommende budgetforhandlinger sættes midler af til at gennemføre indsatser i større eller mindre omfang og i forbindelse med konkretisering af indsats 7 (Udsatte borgeres toiletbehov).

 

       Søren Wille

                                                             / Jakob Hjuler Tamsmark

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 13. juni 2022

 

Et enigt udvalg stillede følgende ændringsforslag som nyt at-punkt:

 

”at der kan ændres i prioriteringsrækkefølgen, hvis behovene ændrer sig, således at også ønsker om yderligere offentlige toiletter i byen, kan indføjes i planen, og så der, om nødvendigt, kan opstilles midlertidige toiletter eksempelvis i sommerperioden, eller som forsøg i en periode for at kunne vurdere behovet.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Til top