Mødedato: 09.01.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Udkast til Københavns Kommunes Integrations- og medborgerskabspolitik 2023-2026

Se alle bilag

Københavns Kommune skal have ny integrations- og medborgerskabspolitik. I den forbindelse ønsker Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en politik, der er bredt forankret på tværs af forvaltninger og politiske udvalg. Politikken indeholder overordnede pejlemærker og principper for integration og medborgerskab og skal indeholde en beskrivelse af udfordringer og visioner på seks centrale fagområder. Fagområderne kan gå på tværs af forvaltninger. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til fagområdet ”By- og boligområdet”. Bidraget tager udgangspunkt i forvaltningens arbejde med at reducere udsatheden i Københavns udsatte byområder i kraft af Politik for Udsatte Byområder og de driftstiltag, der understøtter denne.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. udkast til Københavns nye Integrations- og Medborgerskabspolitik 2023-2026 (bilag 2)
  2. Teknik- og Miljøforvaltningens bidrag til Integrations- og Medborgerskabspolitik 2023-2026 (bilag 3).

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den kommende Integrations- og Medborgerskabspolitik inden for fagområdet ”By- og boligområdet”. De resterende forvaltninger beskriver de fagområder, der ligger inden for deres respektive resort, hvilket er beskæftigelse, kultur- og fritid, sundhed- og omsorg, socialområdet, samt børne- og ungdomsområdet. Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering gælder tre afsnit: 1) Den nuværende situation i København, 2) Hvad gør forvaltningen allerede samt 3) Hvad forvaltningen vil arbejde på fremadrettet.

Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen bidrager begge til beskrivelsen og målsætninger på by- og boligområdet. Teknik- og Miljøforvaltningens bidrag til by- og boligområdet tager udgangspunkt i Politik for Udsatte Byområder. Økonomiforvaltningen bidrager med afsæt i kommuneplanen samt deres rolle som tovholder på Parallelsamfundslovgivningen. Hver forvaltning formulerer og får godkendt hver sit bidrag. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen sammenskriver derefter bidragene til et samlet bidrag i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen bidrager allerede i regi af Politik for Udsatte Byområder med lokale og borgernære indsatser, der understøtter integration og medborgerskab, herunder områdefornyelse, boligsociale helhedsplaner, forandringsplaner, bemandede legepladser og green teams. Forvaltningen bidrager med fysiske indsatser, der højner attraktiviteten og dermed livsvilkårene i de udsatte byområder, såsom gårdhaver og renovering af gårdrum, bygningsfornyelse, samarbejdet om renovering af almene boliger og infrastrukturelle overgange, der binder byen og dens borgere tættere sammen. Forvaltningen bidrager ligeledes med bydækkende driftsinitiativer, der understøtter medborgerskab, såsom offentlige høringer, når der fx skal godkendes en lokalplan. Når det kommer til det fremadrettede bidrag for en kommende Integrations- og Medborgerskabspolitik, har Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2022 godkendt en implementeringsplan for Politik for Udsatte Byområder frem mod 2025. Her skal der bl.a. fokuseres på nye samarbejder på det boligsociale område og på bystrategiske tiltag. Det er initiativerne i denne implementeringsplan, der vil blive fremhævet som et fremadrettet bidrag. Ligeledes har Borgerrepræsentationen den 4. november 2021 godkendt Københavns Kommunes Restaurations- og Nattelivsplan. Restaurations- og Nattelivsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen og har bl.a. som vision at understøtte et trygt og inkluderende natteliv ved at bekæmpe grænseoverskridende adfærd og diskrimination.

Høring

Udkastet til den nye Integrations- og Medborgerpolitik forventes at blive sendt i offentlig høring i marts 2023. I august 2022 blev der som forberedelse til udformningen af den nye politik afholdt en workshop, hvor mere end 100 københavnere bød ind med deres erfaringer, udfordringer og mulige løsninger. Deltagerkredsen var bred, og deltagerne tog udgangspunkt i erfaringer fra deres skole eller uddannelsessted, arbejdsplads, forening, trossamfund eller deres lokalområde. Samtidig delte de deres visioner for integration og medborgerskab i byen. På dagen var der inspirationsoplæg fra Danmarks første integrationsminister, Bertel Haarder samt oplæg fra Rockwool Fonden, Det Nationale Integrationsråd, Mino Danmark og Dansk Erhverv.

Politisk handlerum

  • Teknik- og Miljøudvalget kan kommentere på formuleringer og ordlyd i udkast til Integrations- og Medborgerskabspolitik 2023-2026, der er godkendt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (bilag 2)
  • Teknik- og Miljøudvalget kan kommentere på formuleringer og ordlyd i Teknik- og Miljøudvalgets bidrag på by- og boligområdet (bilag 3)

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, skal bidraget sendes til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen senest den 24. januar 2023, som samler alle de politiske udvalgs bidrag. I marts 2023 sendes samlet udkast til Integrations- og Medborgerskabspolitik samt høringsliste til godkendelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvorefter udkastet bliver sendt i offentlig høring. I medio 2023 forelægges udkastet til endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget pba. høringssvarene. I medio 2023 forelægges udkastet til endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen.  

                                                  Søren Wille                                                                                                                                                                 /Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. januar 2023

 

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 2. at-punkt:

 

“dog således at det tilføjes, at der heri indgår et arbejde med charter og initiativer for fair natteliv med inspiration fra "Oslo-modellen".

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Den således ændrede indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top