Mødedato: 09.01.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Aktuel delegationsfortegnelse 2022

Se alle bilag
Den 10. januar 2022 godkendte Teknik- og Miljøudvalget den gældende delegationsfortegnelse. Udvalget har i den forbindelse ønsket at taget stilling til delegationsfortegnelsen efter et år, hvorfor Teknik-og Miljøforvaltningen hermed forelægger den aktuelle og opdaterededelegationsfortegnelse, med henblik på udvalgets fornyede stillingtagen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,  

  1. at den opdaterede delegationsfortegnelse 2022, jf. bilag 2, er den nu gældende. 

Problemstilling

sit konstituerende møde den 10. januar 2022 godkendte Teknik- og Miljøudvalget delegationsfortegnelse 2022, der gælder for valgperioden 2022-2025. Delegationsfortegnelsen omfatter delegationer mellem det politiske og det administrative niveau, herunder delegation mellem Borgerrepræsentation og Teknik- og Miljøudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og teknik- og miljøborgmesteren, og Teknik- og Miljøudvalget og Teknik- og Miljøforvaltningen. Delegationsfortegnelse bliver indenfor en valgperiode løbende opdateret, efterhånden som delegationer falder bort, ophæves eller nye kommer til. 

Med denne sag forelægges Teknik og Miljøudvalget den aktuelle og opdaterede delegationsfortegnelse på udvalgets område.

Løsning

Der er praksis for, at Teknik- og Miljøudvalget ved en ny valgperiodes begyndelse delegerer beslutningskompetencen på en række områder. Dette sker med henblik på at sikre en effektiv og smidig sagsbehandling og en hensigtsmæssig fordeling af sagerne mellem forvaltningen og udvalget.

Siden Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af delegationsfortegnelsen den 10. januar 2022, er én delegation bortfaldet. Delegationsfortegnelsen er  ellers uændret.

Den delegation der er bortfaldet, vedrører   kompetence til at gennemføre tvangsindgreb i henhold til lov om forebyggelse af smitte med COVID-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte (indtil nu delegation nr. 8). Delegationen har ikke længere relevans, idet loven er blevet automatisk ophævet pr. 1. november 2021, da der ikke er foretaget lovgivningsmæssig forlængelse. Delegationen fremgår af bilag  3 Delegationen udgår først nu af delegationsfortegnelsen, idet forvaltningen har afventet, om lovgivningen ville blive yderligere forlænget grundet COVID 19-situationen et stykke tid ind i 2022, hvormed kommunernes – og dermed forvaltningens - opgave ville fortsætte. 

For så vidt angår de andre delegationer i fortegnelsen, er der ikke foretaget indholdsmæssige ændringer. Der er fortaget ændringer af redaktionel karakter i det omfang, at der er tale om delegationer til stillingsfunktioner i forvaltningen, hvor personer fremgår med navns nævnelse i konkrete delegationer og hvor der siden er ansat nye medarbejdere i de relevante stillinger.

Den aktuelle og opdateret delegationsfortegnelse indeholder således nu 11 delegationer.

Københavns Kommunes Styrelsesvedtægt beskriver inden for  hvilke områder Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver. Teknik- og Miljøforvaltningen forestår den daglige drift på udvalgets områder, uden at der sker særlig delegation og dermed overdragelse af beslutningskompetence fra Borgerrepræsentationen eller udvalget. Forvaltningen har så at sige et naturligt handlerum, hvor forvaltningen som led i varetagelsen af den daglige drift foretager sagsbehandling af konkrete sager og områder, herunder træffer beslutninger og afgørelser på forvaltningens myndighedsområder.

Ud over det naturlige handlerum kan udvalget være tillagt særskilt kompetence fra Borgerrepræsentationen gennem delegation til Teknik- og Miljøudvalget og udvalget kan overdrage denne kompetence ved delegation til Teknik- og Miljøforvaltningen, og under visse forudsætninger til teknik- og miljøborgmesteren.

De generelle juridiske rammer for delegation i kommunestyret er beskrevet i bilag 4.

Retningslinjer og administrationsgrundlag

Med delegation sker en overdragelse af beslutningskompetence på et område fra det politiske til det administrative niveau. Udvalget kan herudover fastlægge rammerne for forvaltningens daglige arbejde og administration gennem retningslinjer eller administrationsgrundlag. Som udgangspunkt træffer udvalget ikke afgørelse eller beslutning i konkrete sager, da dette er en del af forvaltningens daglige drift og en naturlig forudsætning for kommunestyret og samspillet mellem det politiske niveau og forvaltningen generelt. Udvalget kan dog til enhver tid vælge at træffe beslutning eller afgørelse i en konkret sag ved at løfte en afgørelse til et punkt på udvalgets dagsorden, ligesom udvalget til enhver tid kan vælge at trække en delegation, og dermed kompetencen på et område, tilbage fra forvaltningen og selv forestå sagsbehandlingen.

Udvalget har til hver en tid mulighed for at træffe beslutning om konkrete instrukser til forvaltningen eller fastsætte retningslinjer og vedtage administrationsgrundlag for forvaltningens behandling af et sagsområde. Herigennem har udvalget mulighed for – inden for lovens rammer - at rammesætte og styre forvaltningens faglige arbejde på områder, hvor der ikke er tale delegation og overdragelse af beslutningskompetence  jf. bilag 4

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer løbende, om en konkret sag bør forelægges udvalget, uanset om kompetencen på  sagområdet er delegeret til forvaltningen. Det kan være sager, der er stor interesse for i offentligheden eller sager, hvor der er – eller forventes at komme – en principiel politisk debat.

Politisk handlerum

Som ovenfor beskrevet kan Teknik- og Miljøudvalget altid vælge at trække en delegationen og dermed beslutningskompetencen på et område tilbage fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

  • Teknik- og Miljøudvalget kan således træffe beslutning om, at ét eller flere områder, som fremgår af delegationsfortegnelsen som konkrete delegationer, ikke længere skal varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen.
  • Ligeledes kan Teknik- og Miljøudvalget vælge at delegerer et sagsområde til Teknik- og Miljøforvaltningen i det omfang, at forvaltningen ikke i dag varetager sagsbehandlingen og der ikke er delegationsforbud, jf. bilag 4.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil den opdaterede delegationsfortegnelsen blive tilgængelig på TMU-portalen.

Opdatering af delegationsfortegnelsen2022 vil fortsat ske løbende med senere bortfaldne, ophævede og tilkomne delegationer fra henholdsvis Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Søren Wille

/ Thomas Højlt

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. januar 2023

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top