Mødedato: 17.05.2023, kl. 08:00
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8

Indsatser til socialt udsatte grønlændere i København

Se alle bilag

Resumé

Socialudvalget forelægges en række forslag til indsatser for socialt udsatte grønlændere i København og skal på baggrund heraf drøfte, om udvalget vil bestille budgetnotater på specifikke forslag til indsatser til budget 2024. Sagen følger op på Socialudvalgets drøftelse den 7. december 2022 efter studieturen til Nuuk i august 2022. Socialudvalget har sat fokus på, hvordan Socialforvaltningen kan tilrettelægge en bedre indsats for grønlændere, særligt unge under 30 år, der er i risiko for at havne i en socialt udsat position med hjemløshed og misbrug, når de flytter til København.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, 

  1. at Socialudvalget drøfter de forslag til indsatser for socialt udsatte grønlændere i København, som fremgår af bilag 1.
  2. at Socialudvalget beslutter, hvilke forslag til indsatser for socialt udsatte grønlændere i København, som udvalget ønsker konkrete budgetnotater på.

Problemstilling

Socialudvalget drøftede den 7. december 2022, som opfølgning på studieturen til Nuuk i august 2022, temaer for mulige indsatser for unge grønlændere under 30 år, der er i risiko for at havne i en socialt udsat position, når de flytter til København. Udvalget drøftede otte temaer for mulige indsatser og bestilte på den baggrund en sag med hhv. konkrete forslag til skalerbare indsatser, der kan styrkes inden for de nuværende økonomiske rammer, og konkrete forslag til indsatser, der kræver tilføjelse af ressourcer.

Socialudvalget skal nu tage stilling til, om de vil bestille budgetnotater på baggrund heraf.

Løsning

Socialforvaltningen afholdt i samarbejde med Kofoeds Skole den 22. februar 2023 en mini-konference om indsatser for socialt udsatte grønlændere. Formålet var at få civilsamfundets input til fremtidige indsatser for målgruppen i København. Der deltog en række civilsamfundsorganisationer samt medarbejdere fra Socialforvaltningen. På konferencen drøftede man, hvilke tiltag der kan være særligt gavnlige for målgruppen. Af bilag 2 fremgår en sammenfatning af drøftelserne og det input, som blev modtaget på mini-konferencen. I bilag 1 fremgår forvaltningens forslag til mulige tiltag for målgruppen inddelt efter hvilke forslag, som er forvaltningens højest prioriterede indsatser og forvaltningens øvrige forslag til indsatser. Derudover er forslagene inddelt efter, hvorvidt de kan gennemføres inden for den økonomiske ramme eller om de  kræver en tilførsel af midler. Forvaltningens forslag til indsatser i bilag 1 er baseret forvaltningens faglige anbefalinger samt input fra civilsamfundet jf. bilag 2.

Viften over de foreslåede indsatser, jf. bilag 1, henvender sig til målgruppen på forskellig vis. Eksempelvis er indsats nr. 6 vedr. oplysningskampagnen mhp. at forebygge uplanlagte rejser tiltænkt som en forebyggende indsats. Andre indsatser som eksempelvis indsats nr. 2 relaterer sig til den første tid som nyankommen borger i København. Herudover beskæftiger en del af indsatserne, eksempelvis indsats nr. 7, sig med støtte til socialt udsatte borgere. Selvom indsatserne fokuserer særligt på unge socialt udsatte grønlændere, gør forvaltningen opmærksom på, at de problemstillinger, som indsatserne forsøger at imødekomme, ligeledes er gældende for grønlandske borgere over 30 år.

Det bemærkes, at Socialforvaltningens tilbud til socialt udsatte retter sig mod alle borgere indenfor målgruppen, uanset kulturelt eller etnisk tilhørsforhold. Derudover har forvaltningen et  fokus på herboende socialt udsatte borgere med grønlandsk baggrund bl.a. gennem § 18-støtte til NGO-indsatser for målgruppen og via Hjemløseenhedens opsøgende Christianiateam. Forvaltningen har ligeledes opkvalificeret udvalgte medarbejdere i grønlandsk sprog og kultur. Forvaltningens forslag til indsatser i bilag 1 vil være en tilføjelse til forvaltningens øvrige indsatser og rette sig  specifikt mod  målgruppen.

Mulighed for fonds- og puljestøtte

For nogle af indsatserne i bilag 1 kan der muligvis søges om midler fra fonde og puljer. Hvis udvalget ønsker det, vil forvaltningen afsøge mulighederne herfor. Det skal bemærkes, at der for anvendelse af fondsmidler skal betales 17 pct. moms af midlerne, hvilket der skal afsættes kommunal finansiering til, ligesom der ofte er krav om kommunal medfinansiering ifm. bevillinger fra fonde og puljer.

Andre spor i Socialforvaltningen vedr. socialt udsatte grønlændere

Socialforvaltningen arbejder på at implementere hjemløsereformen, hvor der blev afsat midler ifm. overførselssagen 2022-23 til at igangsætte de nødvendige aktiviteter ift. øget bostøtte til hjemløse borgere, der udsluses til egen bolig samt til styrket sagsbehandling for at sikre, at borgerne udredes hurtigt og kan visiteres til den relevante boligform. Målgruppen af socialt udsatte unge og voksne grønlændere rummer også hjemløse borgere, og alle indsatser under hjemløsereformen er også tiltænkt grønlandske borgere i København.  Forvaltningen vil fremsætte forslag til Budget 2024 om varig implementering af hjemløsereformen, herunder om videreførsel af midlerne fra overførselssagen. Civilsamfundets forslag A om tag over hovedet som forudsætning for andre indsatser vil blive medtænkt i dette arbejde. Forvaltningen vil overveje, hvordan øget grønlandsk sprog- og kulturforståelse kan medtænkes i den generelle bostøtte til hjemløse borgere, der styrkes med de nyligt afsatte midler. Dette kan ses i relation til civilsamfundets forslag F om bostøtte til grønlandske borgere.

Civilsamfundets forslag C om et transithus eller indslusningsboliger vil kræve en juridisk afklaring af boligforholdet ift. ejerforhold, boligform, boperioden, kriterier for opfyldelse af bobehov samt om forvaltningen kan begunstige en særlig gruppe ved et sådan tilbud. 

Socialforvaltningen arbejder desuden ad andre spor med at styrke indsatser for socialt udsatte grønlændere. Civilsamfundsorganisationerne på mini-konferencen ønskede bl.a. en genoptagelse af det faglige samarbejdsforum, der skal sikre bedre samarbejde og koordination på tværs af offentlige og frivillige/private tilbud til socialt udsatte grønlændere i København. Forvaltningen arbejder nu på at genetablere forummet i regi af Hjemløseenheden inden for den nuværende økonomisk ramme.

Derudover kan nævnes arbejdet om etablering af et formelt venskabsbysamarbejde med hhv. Kommuneqarfik Sermersooq og Tórshavnar kommuna pba. medlemsforslag vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 1. december 2022. Socialudvalget besluttede d. 15. marts 2023, at der i en kommende venskabsbysaftale mellem Københavns Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq med fordel kan inddrages følgende fire socialfaglige samarbejdsområder, der dog kræver afsættelse af midler: 1. Oplysning til (nyankomne) grønlandske borgere, 2. Opsøgende indsats for nyankomne grønlændere ved ankomst i København, 3. Praktikforløb/udveksling for socialfaglige medarbejdere på tværs af kommunerne og 4. Fælles arbejdsgange og bedre kommunikation om de mest udsatte borgere. Flere af disse taler ind i de foreslåede indsatser i bilag 1.

Civilsamfundsforslag som ikke er med i Socialforvaltningens forslag til indsatser

 Jf. bilag 2 har civilsamfundsorganisationerne foreslået tiltag, som Socialforvaltningen ikke har medtaget i sine forslag i bilag 1 af følgende årsager:

  • Civilsamfundsorganisationer rejser et behov for øget fokus på traumebehandling og udredning (jf. punkt L i bilag 2). Socialforvaltningen har ansvar for rusmiddelbehandling samt udredning hertil, mens psykiatrisk behandling ligger i regionalt regi. Traumebehandling for voksne vil derfor høre under regionernes ansvarsområde, hvorfor det ikke er løftet i bilag 1. I bilag 3 fremgår en beskrivelse af traumebehandling, herunder snitfladen mellem Socialforvaltningen og regionen.
  • Nogle civilsamfundsaktører efterspørger en kortlægning af udfordringer og kompleksiteten ifm. socialt udsatte grønlændere i København (jf. punkt K i bilag 2). En sådan udredning blev ligeledes forslået af Udsatterådet i 2020. Udsatterådet kontaktede i den forbindelse politikere med ønske om, at de rejste forslaget ifm. budgetforhandlingerne. Forslaget blev ikke rejst politisk på daværende tidspunkt. Se uddybning i bilag 1 under punkt 7.  

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. På baggrund af sagen har Socialudvalget mulighed for at bestille budgetnotater på konkrete indsatser.

Videre proces

Såfremt Socialudvalget på baggrund af udvalgets drøftelser beslutter at løfte nogle af de foreslåede indsatser, kan Socialforvaltningen udarbejde budgetnotater på disse indsatser.

Mikkel Boje

                                         / Anders Møller Jakobsen og Eva Stokbro Jensen

Beslutning

1. at-punkt blev drøftet.

Socialudvalget besluttede ifm. 2. at-punkt at bestille skalerbare budgetnotater på hhv. indsats 4 og 6 jf. bilag 1. Derudover skal forvaltningen undersøge muligheden for en form for modtagelsesenhed og vende tilbage til udvalget med et forslag til et budgetnotat.

Vicedirektør Anders Møller Jakobsen og kontorchef Eva Stokbro Jensen deltog under punktets behandling.

Til top