Mødedato: 18.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Stormgade 20, 5. sal

Høring vedr. monumentforslag om kunstværk af billedhugger Laila Westergaard

Se alle bilag

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst afgiver høringssvar vedr. Teknik- og Miljøforvaltningens monumentforslag af billedhugger Laila Westergaard. Rådet bedes give deres faglige vurdering af skulpturen samt placering. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningens afdeling for Park & Byrum har indsendt et monumentforslag (bilag 1) til nyt kunstværk af billedhugger Laila Westergaard (bilag 2) på Helga Larsens Plads i Vanløse. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2021-2022 - i samarbejde med beboere, grundejere- og boligforeninger og Vanløse Lokaludvalg - gennemført en foranalyse med henblik på at omdanne Helga Larsens Plads til et grønt, levende og trygt samlingspunkt med mulighed for ophold, ro og leg. 

Foranalysen har ligget til grund for et kommende anlægsprojekt for omdannelse af Helga Larsens Plads. Projektforslaget ventes færdigt i ultimo juni 2023, og pladsen skal efter planen stå færdig i medio 2024.   

Den nye plads markeres med et centralt placeret kunstværk, som skal symbolisere Helga Larsen.  Forvaltningen foreslår derfor et stedspecifikt kunstværk, der skal udarbejdes af billedhugger Laila Westergaard på baggrund af vedhæftede skitse og oplæg fra kunstneren. 

Værket består af plinthe i forskellige størrelser, der sættes sammen til en skulpturel sidde/legeskulptur, som børn og voksne kan kravle og sætte sig på.

Helga Larsen står i fuld figur hugget grafisk ind i den højeste af stenene. Hun lægger hænderne på en lille piges skulder som et billede på, at Helga Larsen ved sit virke har banet vejen for, at kvinder og børn har kunnet, og kan få, et bedre liv. Rundt om den høje sten indhugges billeder af kvinder og børn på tværs af tid og med forskellige elementer og indtryk fra pladsens og Københavns fortid og nutid.

Udsmykningen udføres i blå Rønne granit. Tre fliser med behugning lægges i forlængelse af stenene, og sten og fliser omkranses af efterfølgende af chaussésten.

Finansieringen af kunstværket er indeholdt i budgettet for omdannelsen af pladsen.

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst besluttede at afgive følgende høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med deres monumentforslag af billedhugger Laila Westergaard: 

Rådet for Visuel Kunst finder værket og kunstnerens brug af kobberstik spændende. Værket er både indholdsmæssigt og formmæssigt særdeles gennemarbejdet i forhold til den forslåede placering på Helga Larsens Plads. Dette er med til at sikre, at værket får en solid lokal forankring og understøtter idéen bag det nye byrum. Rådet finder endvidere, at lokaludvalget har bidraget til en inddragende og bæredygtig proces. Rådet opfordrer dog generelt til, at der i disse processer lægges op til åbne ide- eller skitsekonkurrencer i sparring med professionelle kunstfaglige organer med sigte på at fremme demokratiske og transparente procedurer.


Til top