Mødedato: 18.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Stormgade 20, 5. sal

Drøftelse af Rådet for Visuel Kunst's inddragelse i kunstfaglige spørgsmål

Se alle bilag

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst drøfter Rådet for Visuel Kunst´s inddragelse i kunstfaglige spørgsmål.

Problemstilling

På møde den 12. juni 2023 drøftede Rådet for Visuel Kunst kort under eventuelt rådets rolle som kommunalt rådgivningsorgan i kunstfaglige spørgsmål. 

I den forbindelse bad rådet om at få en sag på dagsordenen på det kommende møde med henblik på en egentligt drøftelse af rådets rolle og opgaver i forbindelse med høringssvar om forslag til kunst i det offentlige rum (bilag 1 og bilag 2).

 

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst drøftede indstillingen. 

Rådet vil på baggrund af drøftelserne rette henvendelse til Borgerrepræsentationens sekretariat.

 

Til top