Mødedato: 08.02.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Høring af fagudvalg om muligheden for flerårige bevillinger i Festivalpuljen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst afgiver svar til Kultur- og Fritidsforvaltningen vedr. muligheden for flerårige bevillinger i Festivalpuljen. 

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen er blevet anmodet om, med udgangspunkt i Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser og tilkendegivelser, at foretage en høring af fagudvalg og aktører, og herefter vende tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen stiller i den forbindelse følgende spørgsmål: 

  • Hvordan forholder Rådet for Visuel Kunst sig til muligheden for at der kan søges om 1-årige, 2-årige eller 3-årige tilskud i Festivalpuljen?

Baggrund:

Med Budget 2021 blev der afsat en varig bevilling til Festivalpuljen på 18,4 mio. kr. årligt (2021 p/l) fra 2022 for at opretholde puljens størrelse og med henblik på at have mulighed for at give flerårige tilskud til festivaler og idrætsbegivenheder. Af hensyn til arrangørernes planlægning ansøges og udmøntes Festivalpuljen året før festivalerne og idrætsbegivenhederne finder sted. En række arrangører bag de større festivaler og idrætsbegivenheder har løbende udtrykt behov for flerårige bevillinger af hensyn til deres planlægning og strategiske udvikling.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at det fremover skal være muligt at søge om enten etårige eller treårige tilskud fra Festivalpuljen. Eventuelle tilskud på mere end tre år, skal forelægges Ankestyrelsen til godkendelse jf. lånebekendtgørelsens § 13. stk 1. Derfor foreslår forvaltningen at holde tildelingsperioden for flerårige tilskud under denne grænse. Forvaltningen foreslår ligeledes, at der fortrinsvis gives tilsagn om treårige bevillinger til festivaler, der modtager minimum 500 t. kr. om året i tilskud fra Festivalpuljen.

For ansøgere der søger om treårige tilskud fra Festivalpuljen, vil der blive stillet krav om, at ansøger i ansøgningen til Festivalpuljen særligt redegør for følgende:

  • Festivalens/idrætsbegivenhedens udviklingspotentiale
  • Festivalens/idrætsbegivenhedens behov for en flerårig planlægningshorisont

Beslutning

Forvaltningen orienterede om muligheden for flerårig bevillinger i Festivalpuljen. Kassandra Behrndt-Eriksen supplerede med orientering om baggrunden for ønsket om flerårige bevillinger i Festivalpuljen. Michael Thouber noterede, at det er en tendens, der også gør sig gældende i fondsverden pt. Han nævnte også, at flerårige bevillinger er en fordel, så man kan planlægge længere frem ift. at få fat i kunstnere mm.

Rådet var positivt stemt for flerårige bevillinger.

Til top