Mødedato: 21.06.2022, kl. 17:30
Mødested: ---

Tema for borgersamling i 2023

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

 1. at Lokaludvalget drøfter og kommer med input til en borgersamling.

Problemstilling

Københavns Kommune ønsker at eksperimentere med nye metoder til københavnerinddragelse. Som et pilotprojekt har Borgerrepræsentationens Sekretariat derfor fået til opgave at nedsætte en lokal borgersamling i efteråret 2023. I bilag 1 kan I læse om, hvad en lokal borgersamling er.

Tanken er, at den lokale borgersamling afleverer sine anbefalinger ultimo 2023. Afhængig af temaet for borgersamlingen vil anbefalingerne blive overdraget til viderebehandling i det relevante fagudvalg på rådhuset og/eller Borgerrepræsentationen.

Borgerrepræsentationens sekretariat inviterer Lokaludvalgene til at komme med ét forslag til et tema til behandling i den lokale borgersamling.

Temaet for borgersamlingen skal være et lokalt perspektiv på udviklingen af København. I bilag 2 kan I læse om, hvilke betingelser der skal opfyldes, for at et tema er egnet til en lokal borgersamling.

Økonomiudvalget træffer endelig beslutning på møde d. 27. september 2022 om, hvilket tema der skal behandles i den lokale borgersamling 2023. Det sker på baggrund af en drøftelse af de forslag, der kommer fra lokaludvalgene og partierne på rådhuset.  

Betingelser for udvælgelse af tema:

 • Ét tema – Hvert lokaludvalg og hver partigruppe på rådhuset kan komme med ét forslag til, hvad der skal behandles i den lokale borgersamling i 2023. Økonomiudvalget beslutter det endelige tema på møde d. 27. september 2022.

   

 • En sammensat problemstilling - Udvælg et tema med en problemstilling, hvor I er oprigtigt nysgerrige efter at få et nuanceret perspektiv fra københavnerne. En problemstilling, der kan bruges politisk, udvider perspektivet og stiller skarpt på nye fælles løsninger. Det vil typisk være en problemstilling, man ikke blot kan svare ja eller nej til. Temaet kan udvælges ud fra ønsket om input til en politikudvikling eller til en kompleks beslutningsproces, der skal afveje modstridende interesser og synspunkter. Det kan f.eks. være om infrastruktur, velfærd, byudvikling eller sundhed.

   

 • Lokal afgrænsning - Temaet skal have en lokal afgrænsning. Det kan være i en bydel, et lokaludvalgsområde, en tematisk problemstilling på tværs af to eller flere bydele/lokaludvalgsområder eller for en bestemt målgruppe af københavnere.

   

 • Timing - Det er afgørende, at det tema der foreslås, har en sådan aktualitet og relevans, at borgersamlingens anbefalinger reelt kan bruges i den videre politiske beslutningsproces, når de forventes at ligge klar ultimo 2023. Det relevante fagudvalg og/eller Borgerrepræsentationen skal rettidigt kunne lade sig inspirere af og tage højde for anbefalingerne i det videre politiske arbejde. Udfordringer, der stort set er klappet af politisk er selvsagt ikke egnede.
 • Politisk uafhængighed - Temaet skal have en sådan karakter, at borgersamlingen har reel handlefrihed og mandat til at agere uafhængigt af politiske dagsordener, men skal dog hvile på de overordnede forudsætninger, som er politisk vedtaget for udviklingen af København. Det er ikke ensbetydende med, at politikerne afgiver deres beslutningskraft, men at de forpligter sig på at modtage og behandle borgersamlingens anbefalinger og i videst muligt omfang inddrage anbefalingerne i den videre politiske behandling af emnet.

Deadline for indsendelse af forslag er d. 30. juni 2022.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og kommer med input til en borgersamling.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og kommer med input til en borgersamling. Der blev stillet et forslag om at byde ind med et tema om at styrke nærdemokratiet og uddelegere beslutningskompetence lokalt. Forpersonskabet melder temaet ind.

Der var afstemning om forslaget.

For stemte: Christina Bramsen, Gunnar Degnbol, Jens Villadsen, Jesper Langebæk, Jonathan Ries, Kasper Bech, Kim Christensen, Line Holm, Mirka Mozer, Mogens Petersen, Muhammad Aslam, Tobias Gregory, Trine Hansen, Troels Glismann og Sofie Nielsen.
Imod: Bjarke Kværnø, Casper Albrechtsen, Jacob Billesbølle og Lene Enggaard.
Undlod: Anna-Carina Josefsen.

Forslaget blev vedtaget.
Til top