Søg
Mødedato: 31.03.2022, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Ansøgning fra det regionale spillested ALICE om tilskud og hjælp til nye lokaler

Se alle bilag

Det regionale spillested ALICE har indtil foråret 2021 haft til huse i en bygning, som er en del af det kommunale kulturhus UNION. ALICE måtte i foråret 2021 lukke ned for aktiviteter i UNION, da det på grund af utilstrækkelig ventilation blev vurderet, at bygningen ikke kan benyttes til koncerter.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra spillestedet ALICE om et tilskud på 1,2 mio. kr. til dækning af underskud grundet deres midlertidige udflytning fra UNION samt om hjælp til at finde nye midlertidige lokaler.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgning fra ALICE om 1,2 mio. kr. til dækning af underskud i 2021, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget giver Kultur- og Fritidsforvaltningen mandat til at arbejde på en løsning, så ALICE midlertidigt kan benytte lokaler i det kommunale spillested Stairway.

Problemstilling

Spillestedet ALICE måtte i foråret 2021 lukke ned for aktiviteter i kulturhuset UNION på grund af utilstrækkelig ventilation i bygningen. ALICE har siden afholdt koncerter på flere forskellige lokationer i København. I den forbindelse har ALICE oparbejdet et underskud som følge af dels ekstraudgifter til flytninger mellem de forskellige venues og dels på grund af færre indtægter fra bar og garderobe de steder, ALICE har haft mulighed for at afholde koncerter (bilag 1).

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) påtog sig i august 2021 opgaven med at udbedre ventilationssystemet. Udbedringen forventes tidligst færdig i maj 2023.

Det er ALICEs bestyrelses vurdering, at ALICEs eksistens som spillested er alvorligt truet, hvis der ikke findes en mere langsigtet midlertidig løsning (bilag 1).

Det regionale spillested ALICE ansøger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 1,2 mio. kr. til at dække et underskud fra 2021, samt om hjælp til at finde en ny midlertidig lokation.

Løsning

Baggrund

ALICE er udpeget som regionalt spillested (bilag 2) for perioden 2021-2024, og får dermed tilskud fra både Statens Projektstøtteudvalg for Musik og fra Københavns Kommune. Tilskuddet er i den fireårige periode årligt 2,1 mio. kr. fra Københavns Kommune og 3 mio. kr. fra Statens Projektstøtteudvalg for Musik. Spillestedet ALICE har bl.a. til opgave at udvikle og formidle en scene for den eksperimenterende og globale musik, og stedet har væsentlig betydning for musikscenen i København.

Der er indgået en rammeaftale mellem ALICE, staten og Københavns Kommune, hvor ALICE skal gennemføre ca. 250 koncerter årligt af forskellig kapacitet.

Som følge af udflytningen fra UNION besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2021, at ALICE midlertidigt kan afholde nogle af de planlagte koncerter i Valby Kulturhus. Siden er der også indgået en aftale om at afholde en del af programmet i Musikhuset på Vesterbrogade.

Den 14. oktober 2021 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at friholde ALICE for udgiften til bygningen i UNION, indtil renoveringen af bygningen er gennemført.

Der er imidlertid ikke ledig kapacitet i hverken Valby Kulturhus eller i Musikhuset til afvikling af alle de koncerter, der er forudsat i rammeaftalen. ALICE har derfor siden maj 2021 afholdt koncerter på ca. 25 forskellige lokationer af varierende kapacitet.

Tidligere initiativer

Kultur- og Fritidsforvaltningen har løbende været i dialog med ledelsen og bestyrelsen i ALICE, med henblik på at finde den bedst mulige løsning.

Rammeaftalens parter har tidligere drøftet, om ALICE, som regionalt spillested, kunne reducere i rammeaftalens produktionskrav og derved reducere udgifterne, hvilket dog ikke har vist sig muligt.

 Nuværende initiativer

Siden 1. september 2021 har ALICE været genhuset i Musikhuset på Vesterbrogade, hvorfra de har afviklet ca. 40 % af deres koncerter. På grund af manglende tilgængelighed til salene i Musikhuset, lav kapacitet samt akustiske begrænsninger, har ALICE været nødsaget til at afvikle de resterende 60 % af deres koncerter på andre spillesteder.

Her har ALICE til dels benyttet Valby Kulturhus, hvor udfordringerne bl.a. er kulturhusets mange andre aktiviteter samt manglende produktionsfaciliteter. Dette gør, at ALICE selv skal opbygge bar, entré, backstageområde mv., hver gang de benytter lokalerne, hvilket er forbundet med store merudgifter og unødig belastning af personalet.

Som følge heraf har Kultur- og Fritidsforvaltningen og ALICE drøftet alternative lokationer til spillestedets midlertidige drift, herunder udlån af lokaler hos AFUK. Hidtil har ingen af de drøftede løsninger dog kunnet leve op til spillestedets behov, hvad angår omfang, råderet, opbevaring og kontorplads, der alle anses som væsentlige for at få aktivitetskravet til at gå op og økonomien bragt i orden.

Af økonomiske årsager har ALICE fra marts 2022 endvidere været nødsaget til at afslutte samarbejdet med Musikhuset på Vesterbrogade.

Økonomisk konsekvens for ALICE

Som følge af den nuværende situation oplyser ALICE, at spillestedet fra maj 2021 og til nu har haft et estimeret indtægtstab på knap 2,5 mio. kr., herunder ca. 1 mio. kr. i mistede barindtægter og tilsvarende i billetsalg i forhold til sammenligningsåret 2019 før Corona.

I arbejdet med årsregnskab for ALICE for 2021, der har afleveringsfrist 1. maj 2022, har ALICE i marts 2022 oplyst forvaltningen om, at 2021 viser et underskud på ca. 1,2 mio. kr. Konsekvensen heraf er en udfordret økonomi og en opbrugt egenkapital.

Ifølge ALICE skal årsagen til underskuddet alene findes i de store indtægtstab og ekstraudgifter, der er en konsekvens af de manglende faste lokaler som følge af problemer med ventilationen. Ifølge ALICE er spillestedet nu henvist til at producere koncerter på betingelser, hvor kapaciteten oftest er betragteligt lavere end sædvanligt, og hvor spillestedet ofte må frasige sig bar- og gaderobeindtægter. Derudover er der også store udgifter forbundet med at flytte spillestedets udstyr rundt mellem de forskellige venues.

Da der ikke er afsat midler på budgettet til yderligere tilskud til ALICE, indstilles ansøgningen om 1,2 mio. kr. til dækning af underskud i 2021 til afslag.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes på en midlertidig løsning, så ALICEs lokaleomkostninger kan reduceres.

Forvaltningens forslag til ny lokation - Stairway

I 2018 blev det af Borgerrepræsentationen godkendt at etablere et nyt spillested, Stairway, i en udvidelse af det lejemål, hvori Vanløse Kulturstation har til huse. Stairway åbnede 3. september 2020. Det er Kultur- og Fritidsforvaltningen, der driver Stairway som et kommunalt spillested.

Spillestedets nuværende bar anses for accessorisk virksomhed, som efter planen - hvis det er muligt - skal bortforpagtes i løbet af foråret 2022. Dette har afventet afslutningen af coronarestriktionerne.

Stairway har kapacitet til 350 stående og 120 siddende publikummer, hvilket passer til ALICEs behov.

Det foreslås, at det undersøges, om faciliteten i en midlertidig periode – indtil ALICE kan vende tilbage til lokalerne i UNION – kan anvendes til genhusning. ALICE vil samtidigt kunne overtage bardriften, og derved få mulighed for at øge indtjeningen.

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget giver forvaltningen mandat til at undersøge mulighederne for at overlade faciliteten til ALICE, skal der dels opnås tilladelse fra ejeren af bygningen, dels findes en løsning for de planlagte koncerter på Stairway, der allerede er booket for i år, og endeligt skal Vanløse Lokaludvalg inddrages i løsningen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at ALICE skal have mulighed for – i en midlertidig periode – at benytte spillestedet Stairway til koncerter, vil forvaltningen afklare muligheder og udfordringer samt indgå en konkret aftale.

Esben Danielsen

                                             /Merete Evers Dewilde

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2022:

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 1. at-punkt om afslag.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 2. at-punkt, idet Kultur- og Fritidsforvaltningen blev anmodet om, på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser, at vende tilbage til udvalget med en indstilling indeholdende forskellige løsningsmodeller og procesplan mv.

 

Kontorchef Nanna Bugge deltog under punktets behandling.

Til top