Mødedato: 27.10.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Yderligere energisparetiltag på kultur- og fritidsområdet

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 29. september 2022 at bede Kultur- og Fritidsforvaltningen om en ny indstilling med mulige tiltag på udvalgets område til at imødegå mulige forsyningsudfordringer.

Endvidere besluttede Økonomiudvalget den 27. september 2022 generelt at følge statens anbefalinger til energisparetiltag, herunder at sænke temperaturen til 19 grader i administrative bygninger m.v. Økonomiudvalget afgav følgende protokolbemærkning: ”Det er vigtigt, at fagforvaltningerne får den nødvendige frihed til at tilrettelægge de energibesparende tiltag mest hensigtsmæssigt på den enkelte forvaltnings område, herunder på hvilke borgerrettede tilbud tiltagene skal iværksættes. Der skal i den forbindelse være plads til, at man lokalt på den enkelte institution også kan bidrage til løsningen, hvis borgere og medarbejdere ønsker det. Fagudvalgene skal løbende orienteres om udvikling og tiltag i den enkelte forvaltning, men det er samtidig vigtigt med fleksibilitet ift. at træffe de nødvendige beslutninger hurtigt og iværksætte relevante tiltag.”

Udvalget skal tage stilling til, om der skal iværksættes yderligere præventive energisparetiltag på kultur- og fritidsområdet her og nu for hele vintersæsonen. Alternativt kan udvalget tage stilling til, om tiltagene i indstillingen kan tages i brug til at mindske energiforbruget akut, hvis der opstår en konkret mangelsituation.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og eventuelt beslutter, om et eller flere af tiltagene i indstillingens løsningsafsnit allerede nu skal iværksættes som præventiv strømbesparende foranstaltning i vintersæsonen 2022/23.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om et eller flere af tiltagene alternativt kan iværksættes som en akut, kortvarig strømbesparende foranstaltning, hvis der fra statslig side bliver udsendt opfordring om at spare på strømmen som følge af en konkret risiko for et produktionsunderskud det kommende døgn.

Problemstilling

Grundet krigen i Ukraine og den generelle forsyningssituation er der forhøjet risiko for forsyningssvigt på henholdsvis el- og fjernvarmeområdet den kommende vinter. På fjernvarmeområdet skyldes det usikkerhed om forsyningen af brændselsmidler som gas og biomasse.

På elområdet vil en kold og vindstille vinter med forsyningsudfordringer kunne betyde, at der i spidsbelastningsperioder ikke er nok elproduktion til at imødekomme efterspørgslen. I sådanne tilfælde vil de statslige energimyndigheder iværksætte, at der bliver udført såkaldte ”brownouts”: En kontrolleret afbrydelse af strømmen i et udvalgt geografisk område i en kortere periode af et par timers varighed.

Løsning

De statslige energimyndigheder har oplyst, at hvis der opstår behov for at iværksætte kontrollerede strømafbrydelser (brownouts), vil det ske med meget kort varsel. I første omgang vil det kunne konstateres dagen i forvejen, hvis der er en forhøjet risiko. De statslige myndigheder vil her kunne iværksætte forskellige akutte tiltag, herunder opfordre offentligheden til at spare på strømmen det kommende døgn. På fjernvarmeområdet vil HOFOR kunne give cirka en uges varsel ved udsigten til forsyningsproblemer.

Mulige energibesparende tiltag

Set i lyset af det og Økonomiudvalgets beslutning den 27. september 2022 i forhold til at give fagforvaltningerne den nødvendige frihed til at tilrettelægge de energisparende tiltag mest hensigtsmæssigt, har Kultur- og Fritidsforvaltningen kortlagt en række mulige energibesparende tiltag. Dels tiltag som vil kunne iværksættes her og nu som præventive tiltag for hele vintersæsonen, eller som alternativt kan iværksættes i en konkret mangelsituation. De enkelte tiltag er uddybet i bilag 1.

Udover nedenstående tiltag er der på tværs af Københavns Kommune iværksat en kommunikationskampagne med opfordringer og råd til at spare på strømmen målrettet både medarbejdere og brugere af kommunale tilbud og faciliteter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil på baggrund af udvalgets beslutning gå i dialog med berørte foreninger og på den baggrund tage stilling til, om der i særlige tilfælde kan være forhold, fx aktiviteter med særlige helbredsmæssige formål, som taler for at undtage en eller flere faciliteter helt eller delvist.

Mulige præventive tiltag

1. Nedlukning af saunaer i Københavns Kommunes svømmehaller

Kultur- og Fritidsforvaltningen kan nedlukke saunaerne i kommunens svømmehaller uden at påvirke øvrig aktivitet.

Energibesparelse: ca. 340.000 kWh svarende til 3,1 procent af forvaltningens årlige energiforbrug.

Det er efter dialog med enkelte aktører vurderingen, at saunalukning ses som det mindst indgribende tiltag på svømmeområdet, og at der vil være generel accept heraf.

2. Nedlukning af vandrutsjebaner o.l. i svømmehaller

En række tilbud i svømmehallerne som vandrutsjebane, massagedysser, boblezoner og mammutbrusere bliver drevet af ’morskabspumper’. En nedlukning af disse pumper kan foretages, mens svømmehallen i øvrigt holdes åben.

Energibesparelse: ca. 90.000 kWh svarende til 0,8 procent af forvaltningens årlige energiforbrug.

De berørte faciliteter anvendes ikke af foreninger. En nedlukning vil dog påvirke andre brugere, herunder børnefamilier, der primært anvender svømmehallerne til leg.

3. Delvis lukning af keramikovne

En keramikovn har et anslået årligt forbrug på op til 90.000 kWh, og det kan derfor overvejes kun at holde én ovn i drift per værksted. Der er i alt 5 værksteder med samlet 13 ovne af forskellig kapacitet. På det største keramikværksted på Vesterbro vil tiltaget formentlig forudsætte tilbagebetaling af brugerkontingenter samt aflysninger af aktiviteter med indtægtstab til følge.

Energibesparelse: ca. 180.000 kWh svarende til 1,6 procent af forvaltningens årlige energiforbrug.

Værkstedsbrugerne er ikke foreningsorganiserede, men det er vurderingen fra værkstedernes daglige ledere, at såvel hel som delvis nedlukning vil medføre markant utilfredshed hos brugergruppen samt behov for kompensation af indtægtstab og tilbagebetaling af brugerkontingent for det største værksteds vedkommende (se bilag 1).

4. Justering af banebelysning, hvor det er muligt

I de tilfælde, hvor lysmaster med automatisk regulering lyser kraftigere end DBU’s minimumskrav, kan lysstyrken justeres ned. Derudover vil banebelysningen, hvor det er muligt blive indstillet til kun at være tændt ved booket aktivitet.

Energibesparelse: 400 kWh pr. banetime.

Kultur- og Fritidsforvaltningen er sammen med de øvrige forvaltninger ved at kortlægge, hvordan Københavns Kommune udover ovenstående kan bidrage med yderligere tiltag i tilfælde af, at der bliver varslet akut risiko for produktionsunderskud. Det kan således komme på tale at foretage præventive nedlukninger af udvalgte kommunale institutioner og tilbud for at sikre den generelle forsyning.

Økonomi

Alle tiltag vil give økonomiske besparelser på grund af reduceret strømforbrug. Hovedparten af tiltagene kan eventuelt også føre til øgede omkostninger i det omfang, de medfører indtægtstab eller behov for kompensation til aktører. Den samlede effekt vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget, når den er kendt. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil samtidig vurdere, i hvilket omfang og hvordan sparede midler eventuelt kan omprioriteres til gavn for de tilbud, der berøres af energispareforanstaltningerne.

Videre proces

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget beslutter et eller flere af de nævnte tiltag i indstillingen, vil forvaltningen implementere tiltagene.

Skulle situationen gøre det nødvendigt at gribe til yderligere generelle energibesparende tiltag på kultur- og fritidsområdet for vintersæsonen 2022/23, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen præsentere udvalget for en ny sag.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil præsentere en samlet plan for kommunens håndtering af brownouts mv. for Kultur- og Fritidsudvalget, når den foreligger.

Søren Tegen Pedersen

 

                                                      /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 27. oktober 2022:

For så vidt angår indstillingens 1. at-punkt stillede Frederik W. Kronborg (Ø) forslag om, at der iværksættes nedlukning af saunaer i Københavns Kommunes svømmehaller, nedlukning af 8 keramikovne og justering af banebelysning. Vandrutsjebaner mv. i svømmehaller nedlukkes ikke.

Karina Bergmann (C) stillede følgende ændringsforslag til forslaget:

"Der skal iværksættes nedlukning af alle kommunale keramikovne."

For ændringsforslaget stemte Karina Bergmann (C). Imod stemte Frederik W. Kronborg (Ø), Bente Møller (Ø), Stine Finné Toft (Ø), Mia Nyegaard (B), Kashif Ahmad (B), Lea Friedberg (A) og Klaus Mygind (F). Louise Theilade Thomsen (V) undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget, og Kultur- og Fritidsudvalget godkendte herefter at iværksætte nedlukning af saunaer i Københavns Kommunes svømmehaller, nedlukning af 8 keramikovne og justering af banebelysning, hvor det er muligt i løbet af uge 44. Vandrutsjebaner mv. i svømmehaller nedlukkes ikke.

For så vidt angår indstillingens 2. at-punkt, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at nedlukning af vandrutsjebaner mv. i Københavns Kommunes svømmehaller og nedlukning af de resterende kommunale keramikovne kan iværksættes som en akut, kortvarig strømbesparende foranstaltning, hvis der fra statslig side bliver udsendt opfordring om at spare på strømmen som følge af en konkret risiko for et produktionsunderskud det kommende døgn.

Et enigt Kultur- og Fritidsudvalg ønskede følgende protokolbemærkning:

"For udvalget er det vigtigt, at tiltagene løbende følges, så der ikke er lukket ned længere tid end nødvendigt."

Plan- og tilskudschef, Mads Kamp Hansen, og konstitueret facilitetschef, Lars Becher, deltog under punktets behandling.

Til top