Mødedato: 27.10.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Budget for Folketingsvalg 2022

Der skal afholdes folketingsvalg den 1. november 2022. Finansieringsbehovet til afholdelse af folketingsvalg i 2022 udgør 23,5 mio. kr., og foreslås finansieret af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilges 23,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter til afholdelse af folketingsvalg 1. november 2022.

Problemstilling

Der skal afholdes folketingsvalg den 1. november 2022. Afholdelsen af folketingsvalg er lovpligtig, og der er ikke afsat budget til afholdelsen af det kommende folketingsvalg. Det er praksis, at udgifter forbundet med at afholde folketingsvalg finansieres af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

Løsning

Udgiften til et folketingsvalg i efteråret 2022 udgør 23,5 mio. kr. Udgiften dækker over afholdelse af brevstemmeafgivning, selve valgdagen og den efterfølgende fintælling. Alle aktiviteter er påkrævede for at afholde et folketingsvalg i overensstemmelse med lovgivningen. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov, kan om fornødent iværksættes uden Borgerrepræsentationens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Budgettet til afholdelse af folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet udgjorde 22,8 mio. kr. Udgifterne til en folkeafstemning og et folketingsvalg ligner hinanden, idet vælgergruppen, antallet af valgsteder og brevstemmesteder er ens. Da folkeafstemningen og folketingsvalget afholdes med få måneders mellemrum, kan udgifterne sammenlignes.

Der er dog til folketingsvalget øgede udgifter til flere valgborde og pc'er, flere tilforordnede på valgdagen og mere personale på brevstemmestederne, da stemmeprocenten er væsentlig højere til folketingsvalg, og der forventes et øget antal brevstemmer. Herudover er priser på transport steget markant.

Det afsatte budget til folketingsvalget i 2019 var 22,4 mio. kr. (2022 P/L) og 22,8 mio. kr. til folkeafstemningen i 2022. Der er mellem 2019 og 2022 kommet yderligere knap 14.000 vælgere, og flere priser er steget langt mere end de generelle prisstigninger, heriblandt udgifterne til KMD-valgsystemet, forplejning, transport og håndværkere.

Herudover er der – ligesom i juni 2022 - indregnet en udgift på 0,1 mio. kr. til oprettelse af to ekstraordinære brevstemmesteder på grund af igangværende ombygninger på Solvang Bibliotek og Kvarterhuset Sundby i brevstemmeperioden. Det er ligesom i juni nødvendigt at flytte brevstemmestedet i 2. kreds til Ørestad Bibliotek samt oprette et ekstra pop-up brevstemmested på Peder Lykke Skolen den sidste periode op til afstemningen som erstatning for Solvang Bibliotek. Derudover er det nødvendigt at opsætte et telt i tre uger foran Kvarterhuset Sundby, da brevstemmeafgivningen ikke kan finde sted indendørs i efteråret.

Herudover er der afsat 0,3 mio. kr. til fornyelse af nedslidte stemmebokse. Der skal indkøbes 80 almindelige stemmebokse, der koster 3.715 kr. stykket. Der er behov for løbende udskiftning af de ca. 1.325 stemmebokse, der benyttes til valg på grund af nedslidning og befolkningstilvæksten for at sikre et effektivt flow på valgstederne. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med stemmebokse, opstår der kø på valgstederne.

Overblik over udgiftsposterne til folkeafstemningen i juni 2022 og folketingsvalget 2022 er vist i tabel 1. 

Tabel 1: Godkendt budget for folkeafstemning i juni 2022 samt påkrævede udgifter til folketingsvalg 2022

1.000 kr., 2022 p/l

FA 2022 

FT 2022 

KMD (1)

3.425

3.475

Porto

2.150

2.150

Brevstemmeafgivning

1.200

1.200

Afstemningssteder (2)

10.800

11.200

Fintælling (3)

2.000

2.400

IT-udstyr (KIT) (4)

1.500

1.215

Trykkeri (5)

750

850

Annoncer

375

375

Valghalla (bemandingssystem)

160

160

Diverse

150

150

Nye stemmebokse

300

300

 Udgifter i alt

22.810

23.475 

  1. Udgiften til KMD og porto er budgetteret på baggrund af de faktiske udgifter til folkeafstemningen i 2022
  2. Der er regnet med 123 ekstra tilforordnede samt aftentællere, da der på grund af højere stemmeprocent er indregnet flere valgborde, og optællingen tager længere tid. Det giver en ekstraudgift på 0,26 mio. kr. Hertil kommer en øget udgift til bespisning samt flere diæter.
  3. Der er i modsætning til folkeafstemningen regnet med, at 100 fintællere og 100 specialmedarbejdere skal blive efter almindelig arbejdstidsophør, hvilket i alt giver en ekstraudgift på 0,4 mio. kr.
  4. Der er ekstraudgifter til pc'er på grund af flere valgborde. Det samlede overslag fra Økonomiforvaltningen (KIT) er lavere end sidst, da en udgift til opbevaring på ca. 0,3 mio. indgik i budgettet til folkeafstemning i 2022.
  5. Udgiften til trykkeri er højere på grund af større stemmesedler, men også på grund af højere fragtpriser i alle led.

Økonomi

Med sagen bevilges Kultur- og Fritidsudvalget 23,5 mio. kr. til afholdelse af folketingsvalget, som finansieres af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter i 2022. Hvis der mod forventning efter valget er ubrugte midler, tilbageføres disse til kassen.

Tabel 2: Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling (nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) / Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)

Varig?

Ja/Nej

1

ØU

1109 – Fælles driftspulje service

6.45.51.1

U

-23.475 

 Nej

1

KFU

1060 Kultur og Fritid, service

6.42.43.1

U

23.475 

 Nej

 I alt

-

-

-

-

-

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen forestår afholdelsen af folketingsvalget den 1. november 2022.

Søren Tegen Pedersen

/Aravni Elisabeth Jakobsen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 27. oktober 2022:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

Chef for myndighed og internationalisering, Aravni Elisabeth Jakobsen, og kontorchef for ledelsessekretariat, valg og vielse, Jesper Hyldal, deltog under punktets behandling.

 

Til top