Mødedato: 26.10.2023, kl. 16:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Drøftelse af tilskud til de lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune

Se alle bilag

De lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune består af 10 lokalarkiver, som har til formål at sikre, at viden og materiale om lokalområder bevares for eftertiden. Fra 2024 vil de lokalhistoriske foreningen og arkiver årligt mangles 64.006 kr. alene til dækning af udgifter til husleje, og vil ikke have bevillige midler til aktiviteter. Udfordringen er varig. Det skyldes, at lokalarkivernes midlertidige tilskud på 210.526 kr. er udløbet i 2023.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 28. september 2023 pålagde udvalget Kultur- og Fritidsforvaltningen at vende tilbage med en sag omkring Lokalarkivernes behov for finansiering fra 2024 og frem.

Lokalarkiverne kan ikke fritages for huslejebetaling, men Forvaltningen oplister flere forskellige løsningsmuligheder til omkostningsreduktion som fx reduktion af antallet af lokalarkiver, kontingentforhøjelse for medlemmerne eller søgning af fondsmidler. Med en kontingentforhøjelse på fx 100 kr. vil SLAK kunne løse problemet. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter tilskud til de lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune

Problemstilling

Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger og Arkiver i København (SLAK) har de sidste 4 år modtaget en midlertidig bevilling på 210.526 kr. Bevillingen udløber i 2023 og blev ikke forlænget i budget 2024.

Fra 2024 modtager SLAK alene den varige bevilling på 521.462 kr. Bevillingen vil ikke være tilstrækkelig til at dække de faste udgifter til husleje og aktiviteter ved de lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune.

Løsning

Om de lokalhistoriske arkiver

SLAK er en sammenslutning af 10 lokalarkiver, som ligger i syv kommunale lejemål og tre private lejemål. Lokalarkiverne drives af frivillige, og deres formål er at sikre, at viden og materiale om et lokalområde bevares for eftertiden. Arkiver er løbende i kontakt med områdets borgere og foreninger og er leveringsdygtige i historier om alt fra gadenavne til skoler og områdernes familier. Arkiverne er åbne for alle, og foreningerne har tilsammen omkring 1.000 medlemmer.

Lokalarkiverne har indsamlet over 122.000 billeder, ca. 1.000 film, ca. 500 lydbånd og ca. 590 hyldemeter dokumenter, som kommer fra lokale privatpersoner, organisationer og virksomheder, der alle omhandler historiske forhold i København.

Forvaltningen har tidligere undersøgt muligheden for at kommunalisere, dvs. overtage de kommunale lejemål, men da der fortsat skal betales leje for disse, er vurderingen, at dette ikke kan give en besparelse.

Forvaltningen har ligeledes tidligere undersøgt om de private lejemål kunne opsiges til fordel for nye kommunale lejemål i det pågældende lokalområde, men dels er der ikke ledige lejemål egnet til formålet, dels vil disse også skulle betales. Endvidere vurderes omkostningerne for   flytning af et arkiv så høje, at det vil vare en længere årrække før en eventuel flytning vil reducere i færre årlige omkostninger. Såfremt der kan findes egnede kommunale lejemål, vil de arkiver, der i dag er i private lejemål, meget gerne flytte til disse.

Andre muligheder kan være at reducere antallet af lokalarkiver i byen med henblik på at samlokalisere arkiverne på færre adresser. Det vil kræve, at der kan findes egnede lejemål, der kan rumme de samlede arkiver, vil være billigere og at den lokale tilknytning kan bevares.

Arkiverne oplyser, at publikum, brugere og frivillige i høj grad er lokalt tilknyttet og at de enkelte arkivers brugere har behov for god tilgængelighed.

Endeligt kan foreningerne vælge at hæve kontingentet for medlemmer, der typisk ligger på mellem 100 kr. og 200 kr. med fx 100 kr. årligt for at bringe balance i omkostningerne. Det er ikke alle arkiver, der har direkte kontingent. Kontingenterne anvendes i dag til formidlingsaktiviteter. Se bilag 1 for oversigt over SLAK’s kontingenter.

SLAK søger fondsfinansiering til særlige aktiviteter f.eks. var udstillingen i Rådhushallen i foråret 2023 finansieret af Velux-fonden. Endvidere søger de enkelte lokalarkiver også lokaludvalg og andre fonde til konkrete aktiviteter. Se bilag 2 for yderligere oplysninger om SLAK’s aktiviteter.

Arkivfaglig vurdering

Det fremgår af lokalarkivernes vedtægter, som Københavns Kommune har godkendt, at de ved nedlæggelse skal aflevere deres samlinger til Københavns Stadsarkivet og Københavns Museum, men det er ikke en del af lovgivningen. Arkivlovgivningen omfatter udelukkende data og dokumenter af offentlig oprindelse. Se bilag 3 for uddybet arkivfaglig vurdering.

Bevillinger til SLAK

De 10 lokalarkiver og SLAK modtager i 2023 et samlet tilskud på 768.449 kr. (2022 p/l). Fra 2024 udgør den varige bevilling 557.923 kr. En samlet oversigt over bevillinger og faste udgifter fremgår af bilag 4.

De faste udgifter har de sidste tre år været på ca. 600 t.kr. årligt. Øvrige udgifter og ønsker til nyanskaffelser har varieret årligt, men har udgjort ca. 300 t.kr. tilsammen for hvert år.

Budget og udgifter til de Lokalhistoriske Foreninger og Arkiver

SLAK’s budget består af årligt faste udgifter til husleje, øvrige udgifter (aktiviteter) samt ønsker til nyanskaffelser, som er finansieret af forskellige bevillinger. SLAK indsender årligt en oversigt over udgifterne til Kultur- og Fritidsforvaltningen, som danner grundlag for udbetalingen af tilskuddet til de enkelte lokalhistoriske foreningers faste udgifter (husleje). Resterende tilskudsmidler udbetales til SLAK til aktiviteter og ønsker til nyanskaffelser ved de enkelte lokalarkiver. Disse tilskudsmidler bliver fordelt af SLAK.

I 2023 bliver de faste udgifter på 621.929 kr. dækket af hhv. den varige bevilling på 557.923 kr. og den midlertidige bevilling på 210.526 kr. De resterende midler på 146.520 kr. fordeles af SLAK til at dække driftsudgifter og ønsker til nyanskaffelser.

Fra 2024 vil SLAK årligt mangle 64.006 kr. til dækning af deres faste udgifter til husleje og vil ikke have bevillingsmidler til aktiviteter.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre med de lokalhistoriske foreninger og arkiver på baggrund af udvalgets drøftelser og eventuelle beslutninger.

 

Søren Tegen Pedersen

/Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2023

Selve Indstillingen blev drøftet.

Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til erstatning af indstillingen:

”at finansiere SLAK med 381.000 kr. i 2024 fra de disponible midler.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning.

Til top