Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Nye åbningstider på Københavns Museum

Se alle bilag

Københavns Museum har siden åbningen i 2020 haft et strukturelt underskud. I 2024 er underskuddet på 1,88 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til forslag til en reduktion af åbningstiden på Københavns Museum, så åbningstiderne svarer til Thorvaldsens Museums åbningstider.

Det foreslås at ændre åbningstiden på Københavns Museum til fra kl. 10 til 17, hvilket er en ændring fra kl. 9-18 alle dage bortset fra torsdag, hvor det er en ændring fra kl. 9-21. Det drejer sig således om en reduktion af åbningstiden på to timer om dagen og en reduktion på fem timer om torsdagen. En reduktion af åbningstiderne kan sammen med en række andre tiltag bidrage til en reduktion af underskuddet. Den foreslåede åbningstid vil reducere underskuddet med 525 t. kr. i 2024.

Ændring af åbningstider kræver politisk godkendelse.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til reduktion af åbningstid på Københavns Museum, så åbningstiden ændres fra kl. 9-18 og kl. 9-21 om torsdagen til kl. 10-17.

Problemstilling

Københavns Museums flyttede til Stormgade i 2020. Efter genåbningen i 2022 har det vist sig, at museet trods stigende besøgstal ikke har kunnet opnå et indtægtsniveau svarende til det forudsatte. Det har medført et strukturelt underskud på Københavns Museum, der i 2024 udgør 1.880 t.kr.

Herudover besluttede Kultur – og Fritidsudvalget - på baggrund af en bevilling i Budget 23 - at pensionister og førtidspensionister med virkning fra 1. januar 2023 har vederlagsfri adgang om tirsdagen på Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal i perioden 2023-2026. Den afsatte bevilling dækker ikke det faktiske tab for Kunst & Historie.

Løsning

Københavns Museums flyttede til Stormgade i 2020, og i den forbindelse blev museets driftsbudget i de nye lokaliteter fastlagt, herunder åbningstider og forventede entreindtægter. Museets åbning faldt sammen med coronanedlukningen, og museet blev i de første år kompenseret for et indtægtstab svarende til det fastsatte.

Efter genåbningen i 2022 har det dog vist sig, at museet trods stigende besøgstal ikke har kunnet opnå et indtægtsniveau svarende til det forudsatte. Årsagen hertil er, at det forudsatte besøgstal i forbindelse med genåbningen var sat markant for højt.  Det har medført et strukturelt underskud på Københavns Museum.

Museet har i 2023 iværksat en række initiativer for at nedbringe underskuddet, herunder bl.a. personaletilpasninger, fælles vagt/værtordning med Thorvaldsens Museum og flere fondsansøgninger til aktiviteter. På trods af disse tiltag er der fortsat et strukturelt underskud, der i 2024 vil udgøre 1.880 t.kr.

Men henblik på at genoprette økonomien på Københavns Museum foreslås det at harmonisere museets åbningstider med Thorvaldsens Museum, bortset fra at der fortsat vil være åbent på Københavns Museum om mandagen, hvor Thorvaldsens Museum holder lukket. Åbningstiden vil fremover være kl. 10-17 i stedet for  kl. 9-18 og kl. 9-21 om torsdagen, som åbningstiden er i dag.

Flere af de øvrige museer i hovedstadsområdet har længere åbningstid til kl. 20 eller 21 en aften om ugen, men dette forslag harmoniserer åbningstiden med Thorvaldsens Museums åbningstid. Dog lægges der ikke op til at lukke Københavns Museum om mandagen, hvor flere af de øvrige museer har lukket (bilag 2). I 2023 har mandagen været den ugedage med næstflest besøgende (bilag 1).

Antallet af besøgende i tidsrummet mellem kl. 9-10 og kl. 17-18 fra januar til oktober 2023 har været 7.911 personer, svarende til i alt 10,7 %. Om torsdagen og i forbindelse med særarrangementer har der fra januar til oktober 2023 fra kl. 18-21 været 1.038 personer, svarende til 1,44 %. (bilag 1). Det forudsættes, at disse besøgende vil komme på andre tidspunkter indenfor åbningstiden.

Den nuværende åbningstid medfører udgifter til bl.a. frontpersonale, men et begrænset besøgstal og dermed indtjening i ydertimerne.

Udover begrænsningen af åbningstiden indeholder genopretningen af økonomien på Københavns Museum også en række yderligere tiltag (bilag 1). En samlet oversigt fremgår nedenfor.

Tabel 1: Oversigt over forventede merindtægter i 2024

Handleplan 2024

t.kr. – 2024 priser

Flere besøgende og entré på 100 kr.

600

Flere solgte Cph. Card

73

Øget salg i museumsbutikken

275

Tilpasning af aktiviteter i det midlertidige arkæologiske værksted

166

Ændret åbningstid til kl. 10:00 *)

237

Ændret lukketid til kl. 17:00 *)

288

Øget indtjening på konservering

270

I alt

1909

*) kræver politisk godkendelse

Samlet set viser løsningerne et begrænset overskud på 29 t.kr.

Kunst & Historie og vederlagsfri tirsdag for pensionister og førtidspensionister

Beregninger viser, at det faktiske tab for Kunst & Histories institutioner som følge af beslutningen om vederlagsfri tirsdag for pensionister og førtidspensionister er dobbelt så stort som de i Budget 23 bevilgede 400 t.kr. årligt. Kunst og Historie mister årligt 390 t.kr. mere end den afsatte kompensation. Denne problematik indgår i indstillingen om Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetudfordringer den 23. november 2023.

 

Økonomi

En reduktion af åbningstiderne kan sammen med en række andre tiltag bidrage til en reduktion af underskuddet. Den foreslåede åbningstid vil reducere underskuddet med 525 t. kr. i 2024.

Videre proces

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til reduktion af åbningstid på Københavns Museum, vil dette blive indført fra 1. januar 2024.

 

BiSøren Tegen Pedersen

/Marius Hansteen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til erstatning af indstillingen:

”At udvalget godkender en alternativ model jf. bilag 3, således at åbningstiderne bliver mandag til fredag fra kl. 10-17 samt torsdag fra kl. 17-20 og lørdag fra kl.  11-17.”

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag blev godkendt med 7 stemmer imod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, F, B og V

Imod stemte: C

Til top