Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Placering af nye skoleidrætshaller

Se alle bilag

Med Budget24 blev parterne enige om, ”at der arbejdes videre med screeningen af skoleidræts- og skolesvømmehaller med henblik på planlægningsbevilling til overførselssagen 2023-2024 og i budget 2025 om ny idrætskapacitet på de udvalgte placeringer.”

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, på hvilken placering, der skal arbejdes videre med i screeningsfasen, med henblik på at der kan søges en planlægningsbevilling til planlægning af en skoleidrætshal på den konkrete placering i overførselssagen 2023-2024.

Der afsøges muligheder for at etablere nye skoleidrætshaller ved nuværende folkeskoler i København for at imødekomme efterspørgsel for idrætsfaciliteter. Idrætshallerne vil både løfte skolernes idrætsundervisning og øge udbuddet af idrætshaller til foreningsidrætten.

Efter en indledende screening af 33 skoler, kan der nu arbejdes videre med 3 skoler i ikke-prioriteret rækkefølge. Det drejer sig om Strandvejsskolen på Østerbro, Gerbrandskolen på Amager Øst og Brønshøj skole. Ved de øvrige undersøgte skoler kan der ikke etableres en fuld størrelse idrætshal. Man vil formodentlig kunne udvide idrætskapaciteten flere steder med nye eller udvidede idrætssale eller mindre specialfaciliteter, men det har ikke været en del af undersøgelsen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller at:

  1. Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til hvilken placering, der skal arbejdes videre med i screeningsfasen med henblik på at der kan søges en planlægningsbevilling i overførselssagen 2023-2024.

Problemstilling

Som led i udmøntningen af Idrætsmilliarden blev der i Budget 2023 afsat en samlet screeningsbevilling til blandt andet at undersøge muligheden for at etablere nye skoleidrætshaller ved eksisterende skoler. Screeningen blev afrapporteret til KFU d. 8. juni 2023 (bilag 1). I alt er 33 skoler blevet gennemgået.

Screeningen er foretaget ud fra følgende kriterier:

  • Volume på idrætshal på 2.000 brutto m2 med fodaftryk på min. 1.700 brutto m2
  • Byggemulighed indenfor skolens matrikel
  • Forsat 40% udeareal til skolen

Konklusionen på den indledende screening var, at der kan arbejdes videre med placering af en skoleidrætshal på fire folkeskoler; Brønshøj Skole, Gerbrandskolen, Strandvejsskolen og Kirsebærhavens Skole. Siden juni er der imidlertid opstået et behov for at udnytte en evt. byggemulighed på Kirsebærhavens Skole til andet formål. Det er derfor kun muligt at arbejde videre i screeningsfasen med tre ud af de fire folkeskoler.

Med Budget24 blev parterne enige om, ”at der arbejdes videre med screeningen af skoleidræts- og skolesvømmehaller med henblik på planlægningsbevilling til overførselssagen 2023-2024 og i budget 2025 om ny idrætskapacitet på de udvalgte placeringer.”

Løsning

Økonomiforvaltningen har sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne og Ungeforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Byggeri København foretaget en indledende screening af mulighederne for at placere en skoleidrætshal på 33 skoler, som Børne- og Ungdomsforvaltningen har ønsket undersøgt. Screeningen er foretaget ud fra følgende kriterier:

  • Volume på idrætshal på 2.000 brutto m2 med fodaftryk på min. 1.700 brutto m2
  • Byggemulighed indenfor skolens matrikel
  • Bevarelse/genskabelse af 40% udeareal af nye bygningsareal

Før der kan søges om planlægningsbevilling til planlægning af en nye skoleidrætshal, skal der foretages en egentlig vurdering af byggemuligheden på en konkret placering. Det omfatter udarbejdelse af et volumenstudie og tidlig myndighedsafklaring.

Konklusionen på den indledende screening er, at der kan arbejdes videre med placering af en skoleidrætshal på tre folkeskoler. Alle de identificerede skoler har den nødvendige kapacitet til idræt, så ingen af de identificerede skoler mangler ”need to” kapacitet. En skoleidrætshal vil være ekstra kapacitet. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer dog, at særligt Vesterbroskolerne og Østerbroskolerne mangler skoleidrætshalfaciliteter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ikke prioriteret placeringerne, da idrætskapacitet efterspørges i hele byen, og der ikke er væsentligste forskelle i afstand og kapacitetsudfordringer mellem de 3 bydele. Mere information om placeringerne kan ses i Bilag 2.

  1. Strandvejsskolen, Østerbro
  2. Gerbrandskolen, Amager Øst
  3. Brønshøj Skole, Brønshøj

De prioriterede placeringer er forbundet med en vis usikkerhed. Hvis det i forbindelse med screeningen af den konkrete placering viser sig, at det ikke er muligt at bygge en skoleidrætshal fx på grund af ledninger, friareal el. vil Økonomiforvaltningen afdække en alternativ placering på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering.

Etablering af skoleidrætshallerne skal tilpasses de stedsspecifikke forhold og forudsætter nedlæggelse af nuværende funktioner på skolernes udeareal. Derfor anbefales det, at der i planlægningsbevillingen indarbejdes tilvalg med opgradering af resterende udeareal med fx kunstgræs i stedet for græs, reetablering af udvalgte legeredskaber andet sted på udearealet og muligheden for at etablere udearealer på idrætshallens tag.

Ved hovedparten af de 33 undersøgte skoler er der ikke mulighed for at etablere en fuld størrelse idrætshal. En forbedret idrætskapacitet kan måske ske ved at udvide de eksisterende idrætssale eller etablere nye idrætssale eller mindre specialfaciliteter. Dette perspektiv har dog ikke været en del af den indledende screening, og en grundigere vurdering af byggemulighederne for mindre idrætsfaciliteter forudsætter en udvidet screening med særskilte midler hertil.

En anden mulighed for at styrke skolernes idrætskapacitet er ved at modernisere gamle gymnastiksale, så de bliver attraktive idrætssale for en bredere vifte af idrætsaktiviteter. Det vil både komme skolen og fritidslivet til gavn.

Økonomi

En skoleidrætshal koster i størrelsesordenen 65 mio. kr.

Volumenstudie og tidlig myndighedsafklaring vil koste i størrelsesordenen 150.000 – 200.000 kr./projekt og finansieres af Grundkøbspuljen, som besluttet med OFS 2022/2023.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Når udvalget har udpeget en placering for en ny skoleidrætshal, vil Økonomiforvaltningen igangsætte volumenstudie og tidlig myndighedsafklaring frem mod budgetnotat til Overførselssagen 23/24.

Hvis det i forbindelse med screeningen af den konkrete placering viser sig, at det ikke er muligt at bygge en skoleidrætshal fx på grund af ledninger, friareal el. vil Økonomiforvaltningen afdække en alternativ placering

Det skal i det videre forløb afklares, om idrætshallen skal have en særlig profil efter dialog med brugerrepræsentanter.

 

Søren Tegen Pedersen

                                                          /Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med Strandvejsskolen på Østerbro og Gerbrandskolen på Amager Øst.

Til top