Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Indsatsplaner ift. Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026

Se alle bilag

KFU skal behandle indsatsplaner vedr. Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026. Indsatsplanerne skal bidrage til at konkretisere arbejdet med politikkens målsætninger og tydeliggøre, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen kan bidrage til og har et særligt ansvar for opfyldelse af målsætningerne.

Forvaltningen er medansvarlig for at opfylde målsætningerne, der vedrører tilgængelighed, beskæftigelse og sociale fællesskaber uden at have ressortansvaret. Vedr. tilgængelighed vil der blive arbejdet med universelt design i udviklingen af såvel det fysiske rum som digitale løsninger, ligesom der vil være fokus på tiltag, der forbedrer tilgængeligheden, ved renovering af faciliteter. Kultur- og Fritidsforvaltningen har 129 anlæg, hvoraf 85 er registreret hos God Adgang. Der er således adgang på alle typer af faciliteter set over byen bredt. Der vil løbende ske mindre forbedringer af handicapadgangen i forbindelse med Kultur- og Fritidsforvaltningens løbende vedligehold. Større ændringer kræver særskilt finansiering ifm. Budgetforhandlinger.

Derudover vil der være fokus på udbredelse af Solsikkesnoren, der skal være med til at sikre tilgængelighed for mennesker med et usynligt handicap. Under målsætningen vedr. beskæftigelse arbejdes der med at tiltrække flere typer af medarbejdere med nedsat arbejdsevne og vedr. deltagelse i sociale fællesskaber er der et fokus på at skabe overblik over eksisterende samt udvikle nye tilbud. De angivne fokusområder i forvaltningens indsatsplaner (bilag 2) relaterer sig alle til disse tre målsætninger.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender indsatsplaner for kultur- og fritidsområdet for Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026 (bilag 2),
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter oversigt over tilgængelighed i faciliteter under Kultur- og Fritidsforvaltningen (bilag 3).

 

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 8. december 2022 høring vedrørende Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026. Politikken blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 4. maj 2023 (bilag 1). Flere interessenter har givet udtryk for et ønske om at gøre politikken mere konkret og tydeliggøre, hvordan der arbejdes med at realisere målsætningerne og hvilke fagforvaltninger, der har hovedansvaret for implementeringen. Som led i dette arbejde skal der i alle fagforvaltninger udarbejdes indsatsplaner, der konkretiserer, hvordan man når de overordnede målsætninger. Udvalget skal behandle indsatsplanerne.

 

Løsning

I Handicappolitikken 2023-2026 er der under hver af politikkens seks målsætninger fremhævet fokusområder samt angivet hvilke fagforvaltninger, der er ansvarlig for implementeringen. Der er ingen af de oplistede fokusområder, som udelukkende hører under Kultur- og Fritidsforvaltningens område. Men der er flere fokusområder, som Kultur- og Fritidsforvaltningen er medansvarlige for at løfte. Det drejer sig om følgende fokusområder anført i politikken:

Under målsætning 3 – Københavns Kommune vil arbejde med universelt design, så byen bliver mere tilgængelig for flere:

  • Universelt design og tilgængelighed tænkes ind i de løsninger, vi laver i byen, både når det gælder det fysiske rum, digitale løsninger, kommunens hjemmesider og i servicedesign.

Under målsætning 5 – Flere skal have adgang til beskæftigelse og uddannelse – Københavns Kommune vil føre an som det gode eksempel:

  • Initiativer, der gør Københavns Kommune til en attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed, og hvor der tages skånehensyn.
  • Stille krav i beskæftigelsesklausulen til kommunens leverandører om ansættelse af personer med handicap med henblik på at skabe flere arbejdspladser til mennesker med handicap.
  • Kommunen opfylder måltal for fleksjob med kommunen som arbejdsplads.

Under målsætning 6 – Hverdagsliv med livskvalitet:

  • Understøtte at børn, unge og voksne med handicap kan deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter, der bidrager til et styrket netværk og livskvalitet for den enkelte bl.a. i samarbejde med civilsamfundet.

På baggrund af de i politikken udpegede fokusområder har forvaltningen udarbejdet indsatsplaner (bilag 2). Indsatsplanerne giver et overblik over indsatser, der understøtter efterlevelse af de enkelte fokusområder og dermed bidrager til opfyldelse af politikkens målsætninger. Der er både tale om indsatser, der allerede er igangsat, og mulige nye initiativer. Hvor det er relevant, er det angivet, hvilke forudsætninger (finansiering, samarbejde mv.), der er nødvendige for at kunne realisere den pågældende indsats.

 

Proces

Indsatsplanerne vil blive drøftet med Handicaprådet ved det næstkommende møde mellem Handicaprådet og Kultur- og Fritidsudvalget. Der afholdes jf. samarbejdsaftalen mellem Handicaprådet og Kultur- og Fritidsudvalget et årligt møde forud for forhandlingerne om det kommende års budget. Mødet er ikke blevet afholdt i 2023, men næste møde planlægges afholdt foråret 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget vil ligeledes inddrage Handicaprådet i det kommende arbejde med udarbejdelse af indsatsplanerne i forlængelse af den nyligt vedtagne Kultur- og Fritidspolitik.

 

Overblik over tilgængelighed i KFF-faciliteter

I forbindelse med høringen af Handicappolitikken besluttede Kultur- og Fritidsudvalget desuden, at der skulle udarbejdes et overblik over tilgængelighed på kultur- og fritidsområdets institutioner og faciliteter. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet oversigt over KFF-faciliteter registreret i God Adgang (bilag 3).

Kultur- og Fritidsforvaltningen har 129 anlæg. Af dem er 85 registreret hos God Adgang, og der findes på alle disse anbefalinger til forbedringer af adgangsforhold for brugere med funktionsnedsættelse af varierende økonomisk størrelse. Når der renoveres anlæg, vurderes det løbende, om der i renoveringen kan indtænkes tiltag, der gør adgangen bedre. Dette vil blive mere systematisk i forbindelse med den kommende renoveringsplaner. Hvis man ønsker indsatser derudover, vil det kræve særskilte budgetnotater. Med Budget 2024 blev der afsat midler til en pulje til forbedringer af tilgængeligheden i kommunens bygninger. Forvaltningen vil indmelde ønsker hertil til KEJD.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, vil indsatsplanerne formidles videre til Socialforvaltningen. Indsatsplanerne vil danne grundlag for den midtvejsstatus, som Socialforvaltningen laver i 2025. For de indsatser, som kræver ekstra finansiering, vil der blive søgt enten fondsmidler, eller de vil indgå i budgetforhandlingerne.

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Derudover pålagde udvalget forvaltningen at sætte et møde op i 2024 mellem udvalget og Handicaprådet.

Til top