Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag - Orientering om afrapportering på Mad- og Måltidsstrategien 2023

Se alle bilag
Kultur- og Fritidsudvalget har valgt at få afrapporteringen til Borgerrepræsentationen på Mad- og Måltidsstrategien 2023 til orientering. Det er ØU, der godkender afrapporteringen før den forelægges BR. De resterende udvalg kan vælge at få sagen til orientering. Det er kun KFU, der har valgt at få sagen til orientering.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager afrapporteringen på Mad- og Måltidsstrategien til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede ifm. med vedtagelsen af Mad-og Måltidsstrategien (2019-2025), at der hvert andet år i strategiens løbetid skal gives en status på implementeringen til BR. Den første afrapportering blev således leveret til BR ultimo 2021, og den næste leveres til BR i slutningen af indeværende år. Det er Økonomiforvaltningen ved Kontor for Vækst og Erhverv, der har ansvaret for udarbejdelsen af afrapporteringen med input fra de relevante forvaltninger. Det er således Økonomiudvalget (ØU), der godkender afrapportering før den skal på BR. De resterende udvalg kan vælge at få sagen til orientering. Det er kun KFU, der har valgt at få sagen til orientering.

Løsning

Mad- og Måltidsstrategien sætter en fælles strategisk retning for mad- og måltidsarbejdet i Københavns Kommune inden for strategiens fem temaer:

  1. sundhed og ernæring
  2. kvalitet og madglæde
  3. bæredygtighed og klimaansvar
  4. styrkelse af sociale fællesskaber og madkultur
  5. København som en sund, grøn og vital madby.

De fire første temaer i strategien centrerer sig om omstillingen i KK’s offentlige køkkener, hvor femte tema omhandler københavnerne og det lokale fødevaresystem. Implementeringen af Mad- og Måltidsstrategien i de enkelte forvaltninger sker med en lang række indsatsområder, som i praksis dækker over flere af temaerne i strategien. I Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejdes der med implementering af strategien inden for tre arenaer:

  • Den interne arena, hvor forvaltningen i sine egne kulturhuse og idrætsfaciliteter kan stille krav til en ansvarlig drift af caféerne, der sælger fødevarer til byens borgere gennem forpagtningsordninger. F.eks. gennem kriterier for økologi, bæredygtighed, social ansvarlighed og mad og udvikling af kulturfællesskaber.
  • Den tværkommunale arena, hvor forvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger arbejder for at løfte klima- og den sociale dagsorden på madområdet gennem udviklingen af erhvervsstrategier og projekter på tværs af forvaltninger.
  • Den eksterne arena, hvor forvaltningen i kraft af sit resort for de kreative erhverv (herunder fødevareerhverv) og turisme samarbejder med en række etablerede madaktører, festival- og eventbranchen samt madiværksættere om at udvikle den københavnske madscene og markedsføre København internationalt som en gastronomisk hovedstad.

Forvaltningens indsatser har et særligt fokus på tema fem og dermed målsætningerne om at skabe en sund, grøn og vital madby, der gennem stærke sociale fællesskaber understøtter en bæredygtig og klimaansvarlig madkultur.

Forvaltningens implementering går godt ift. indsatser vedr. den tværkulturelle og eksterne arena, men oplever udfordringer med den interne. Det er vanskeligt at tiltrække forpagtere, og det er vanskeligt for forpagterne at drive en forretning i mange af institutionerne. Forvaltningen vurderer, at det skyldes en diskrepans mellem krav og forretningsgrundlag (få besøgende, slidte faciliteter, for små køkkener mv.). Kravene vedrører både en række politiske (Mad- og Måltidsstrategien og Pejlemærker for ansvarlig cafédrift (2017)), juridiske og krav fra bydelene om lange åbningstider, servicefunktion mv.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.  

Videre proces

Afrapportering præsenteres for 7-direktørkredsen den 26. oktober 2023. Herefter præsenteres den for Økonomiudvalget d. 21. november og slutteligt BR d. 14. december 2023. Det er endnu ikke besluttet om og i så fald hvordan, strategien skal evalueres, når den udløber ved udgangen af 2025. Der tages forbehold for ændringer i processen. 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Indstillingen blev godkendt under dagsordenspunkt 1 ”Godkendelse af dagsorden”.

Til top