Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Håndtering af budgetudfordring i Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2023

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til håndtering af den budgetudfordring, der skønnes at være på Kultur- og Fritidsforvaltningens område i 2023.

På udvalgsmødet den 28. september blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om, at forvaltningen forventede et merforbrug på 14 mio. kr. ved årets udgang. Dette skønner forvaltningen at kunne nedbringe til 9 mio. kr. ved at iværksætte forskellige forbrugsdæmpende tiltag.

For at undgå at der skal optages et internt lån, som går ud over mulighederne for at lave aktiviteter i de kommende år, foreslås de 9 mio. kr. om nødvendigt finansieret i forbindelse med regnskabsafslutningen via dels omprioritering af mindreforbrug inden for Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler og dels via et forventet mindreforbrug på Folkeoplysningsudvalgets tilskudsramme på samlet op til ca. 13 mio. kr.

Forvaltningen vender primo 2024 tilbage med en ny sag med henblik på, at udvalget tager stilling til håndtering af det strukturelle underskud, som forvaltningen vurderer, at der vil være fra 2024 og frem.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at forvaltningen har nedbragt det forventede merforbrug i 2023 til 9 mio. kr.,

     

  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at den del af de disponible midler, der ikke er anvendt ved udgangen af 2023, anvendes til at dække dele af det forventede merforbrug på Kultur- og Fritidsforvaltningens ramme,

     

  3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at den del af Folkeoplysningsudvalgets tilskudsramme, der ikke er anvendt ved udgangen af 2023, anvendes til at dække dele af det forventede merforbrug på Kultur- og Fritidsforvaltningens ramme,

     

  4. at Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt indstillingens at-punkt 2 og 3 ikke tiltrædes, godkender, at Økonomiforvaltningen over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i en samlet sag kan indstille, at Kultur- og Fritidsudvalgets resterende forventede merforbrug håndteres ved optagelse af et internt lån på servicerammen med mulighed for efterfølgende at justere lånebehovet i forbindelse med overførselssagen 2023-2024 til det faktiske regnskabsresultat.

 

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget blev på udvalgsmødet den 28. september orienteret om et forventet merforbrug på 14 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsområdet (Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter), der omfatter bydele, kulturhuse, idræt mv. Forvaltningen igangsatte på daværende tidspunkt forbrugsdæmpende handlinger for ca. 3 mio. kr., hvilket bringer merforbruget ned på 11 mio. kr. Afvigelsen på de 11 mio. kr. blev bekræftet i oktoberprognosen og skyldes hovedsageligt udefrakommende forhold, jf. nedenstående oversigt.

 

Tabel 1. Specificering af forklaringer på underskuddet

Emne

Baggrund

Beløb i mio. kr.

Øgede udgifter til tryghedsskabende initiativer

Vedr. øgede udgifter i forbindelse med tryghedsskabende initiativer på forvaltningens tilbud.

Omhandler en hjemløseproblemstilling, hvor et stigende antal hjemløse opholder sig i længere perioder på en række af kommunens biblioteker (Nørrebro, Blågården, Vesterbro og Tingbjerg) og har forsøgt at overnatte i vinterhalvåret. For at imødekomme den utryghed, som det skaber for borgerne, er der hyret rådhusvagter på føromtalte biblioteker.

 

1,0

Indtægtstab som følge af bl.a. ændrede besøgs- og forbrugsmønstre

Vedr. mistede indtægter fra forpagtere på en række kulturhuse

Omhandler mistede indtægter fra forpagtere på en række kulturhuse (Huset-KBH, Kulturhus indre by, Biblioteket på Rentemestervej, Onkel Dannys Plads, Valby Hallen, Valby Kulturhus), som er gået konkurs efter COVID-epidemien. De mistede indtægter skyldes til dels procesmæssige forsinkelser i arbejdet med at få nye forpagtere ind og til dels at man ikke har kunnet få ny forpagter ind pga. forsinkelse i byggeprojekter (Huset-KBH og Valby Kulturhus).

1,2

Vedr. businesscases

Omhandler ændret besøgs- og forbrugsmønster, der har betydet ændrede forudsætninger for realisering af 4 businesscases, hvor de bagvedliggende grunde for manglende gevinstrealisering er flertydige.

1,0

Vedr. indtægtstab som følge af ændrede besøgs- og forbrugsmønstre

Indtægtstabet kan henledes til diverse mindre indtægtstab fordelt på over 100 kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. I relation hertil oplever svømmeområdet og København Museum særligt effekten af ændrede forbrugsmønstre.

2,8

Prisstigninger, som ikke er dækket af taksterne

Vedr. høj inflation i 2023

Omhandler høj inflation, som betyder, at udgifterne løbende er steget i 2023, mens indtægterne ikke er fulgt med op, da taksterne (billetpriserne) er besluttet ved årets start.

5,0

 

Oversigten viser, at underskuddet i høj grad skyldes udefrakommende forhold som f.eks. høj inflation, der indebærer, at udgifterne er steget i løbet af 2023, mens indtægterne (primært taksterne) er låste fra årets start, samt indtægtstab og ændrede besøgs- og forbrugsmønstre.

 

Københavns Museum har f.eks. oplevet færre gæster siden åbningen, hvilket har medført færre indtægter, end det som blev forudsat, da museet åbnede. På svømmeområdet er der desuden sket en stigning i antallet af besøgende, uden at det har medført flere indtægter. Stigningen er sket i besøgende, som betaler en nedsat takst (som f.eks. institutioner), mens almindelig betalende gæster er faldet med 5 pct. i 2023.

 

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 28. september, har Kultur- og Fritidsforvaltningen iværksat en afdækning af, om forvaltningen vil kunne minimere underskuddet yderligere, uden at det går ud over de borgerrettede aktiviteter, sikkerheden eller arbejdsmiljøet. Afdækningen viser, at forvaltningen har kunnet igangsætte yderligere forbrugsdæmpende tiltag for samlet ca. 2 mio. kr.

 

Dermed skønnes det på nuværende tidspunkt, at forvaltningen alt andet lige vil gå ud af året med et forventet underskud på 9 mio. kr.

 

Løsning

Det fremgår af kommunens bevillingsregler, at serviceområdet er rammestyret, og at udvalgene skal sikre, at de bevillinger, der er tildelt, ikke overskrides. I dette ligger, at merforbrug skal søges håndteret inden for udvalgets egne rammer.

 

Der er overordnet tre forskellige måder at sikre balance. Dette er henholdsvis 1) nedbringelse af udgifterne eller forøgelse af indtægterne, 2) omprioritering af midler, og 3) overførsel af underskud til efterfølgende budgetår via optagelse af internt lån.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har som ovenfor allerede anført gennemført forbrugsdæmpende tiltag for samlet 5 mio. kr.

 

Det er forvaltningens anbefaling, at underskuddet herudover i videst muligt omfang håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen via omprioritering de midler, som bliver tilovers, efter Kultur- og Fritidsudvalget har foretaget endelig udmøntning af udvalgets disponible midler samt via de midler, som ved årets udgang viser sig at være til overs på Folkeoplysningsudvalgets tilskudsmidler. Kultur- og Fritidsudvalget kan ikke omprioritere Folkeoplysningsudvalgets tilskudsmidler, men forvaltningen kan i forbindelse med regnskabsafslutningen anvende et mindreforbrug til at nedbringe underskuddet.

 

Baggrunden for anbefalingen er, at det ikke vurderes hensigtsmæssigt at videreføre et underskud til efterfølgende år, da det i så fald vil skulle finansieres i efterfølgende år, hvilket alt andet lige vil begrænse muligheden for at udføre kultur- og idrætsaktiviteter.

 

Anbefalingen skal også ses i lyset af, at Kultur- og Fritidsforvaltningen som omtalt i udvalgssagen, der blev behandlet den 28. september, forventer, at der vil være et strukturelt underskud fra 2023 og frem. En overførsel af underskuddet fra 2023 vil derfor alt andet lige komme oveni det strukturelle underskud, som vil skulle håndteres.

 

Afhængigt af de beslutninger, som Kultur- og Fritidsudvalget træffer omkring udmøntning af udvalgets disponible midler, vil der være op til 8,4 mio. kr., der i forbindelse med regnskabsafslutningen kan gå til hel eller delvis finansiering af det underskud, som forvaltningen forventer ved årets udgang. Herudover forventes der på nuværende tidspunkt at blive 4-5 mio. kr. tilovers af Folkeoplysningsudvalgets tilskudsmidler, som kan gå til at dække underskuddet i 2023.

 

Da der endnu afventer forbrug i årets to sidste måneder, er det skønnede merforbrug ved årets udgang på 9 mio. kr. stadig behæftet med forholdsvis stor usikkerhed. Underskuddet kan dermed vise sig både at være større eller mindre.

 

Såfremt at-punkt 2 og 3 ikke tiltrædes, anbefaler Kultur- og Fritidsforvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Økonomiforvaltningen over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen kan indstille, at merforbruget finansieres ved optagelse af et internt lån med mulighed for efterfølgende at justere lånebehovet i forbindelse med overførselssagen 2023-2024 til det faktiske regnskabsresultat. Anbefalingen skal ses i lyset af, at det alt andet lige er lettere at finansiere et merforbrug desto flere år, der er til at tilpasse driften.

 

Afhængigt af det endelige regnskabsresultat for 2023, inkl. evt. bidrag fra øvrige modgående mindreforbrug i Folkeoplysningsudvalget mv., kan lånebehovet efterfølgende justeres i forbindelse med regnskabsafslutningen og overførselssagen 2023-2024. Interne lån tilbagebetales på rammebudgettet og konsekvensen vil være en yderligere forøgelse af den strukturelle økonomiske udfordring, som forvaltningen imødeser fra 2024 og frem.

 

Økonomi

Forvaltningen skønner, at der alt andet lige vil være et underskud på 9 mio. kr. i 2023, hvilket bringes i balance, såfremt udvalget tiltræder indstillingen.

 

Videre proces

Kultur- og Fritidsudvalget vil blive forelagt det endelige regnskab for 2023 ultimo marts 2024. Primo 2024 forelægges Kultur- og Fritidsudvalget en sag om håndtering af det forventede strukturelle underskud fra 2024 og frem.

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Indstillingens 4. at-punkt bortfaldt som følge af vedtagelsen af 2. og 3. at-punkt.
Til top