Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Fællesindstilling: Besvarelse af medlemsforslag om bedre vilkår for internationale borgere

Se alle bilag

Resumé

På baggrund af medlemsforslag stillet af Venstre og Radikale Venstre den 2. marts 2023 om bedre vilkår for internationale borgere har Økonomiforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen beskrevet værdien af den internationale arbejdskraft samt hovedstadens særlige rolle ift. at tiltrække og fastholde denne målgruppe. Derudover har forvaltningerne kortlagt barrierer og mulige løsninger i relation til at tiltrække, modtage og fastholde internationale borgere.  Der er identificeret 22 barrierer som primært omhandler, at Danmark er en ukendt destination, bureaukrati og praktiske benspænd, udfordringer med at falde til, få venner og job, manglende kendskab til tilbud og manglende viden og data.

Derudover indeholder kataloget 43 løsningsforslag ift. hhv. tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale borgere. De 23 af løsningsforslagene retter sig mod Københavns Kommune selv, mens 20 løsningsforslag er rettet mod hhv. nationale og andre aktører. For alle 43 løsningsforslag er der udarbejdet en foreløbig vurdering af forslagenes effekt og økonomi.  Udover forslag til nye løsninger indeholder kataloget også en beskrivelse af eksisterende indsatser.

Kortlægningen og løsningsforslagene er udarbejdet med input fra  Advisory Board for International House samt en række erhvervs-, uddannelses- og faglige organisationer.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fri-tidsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler:

 1. at tager vedlagte kortlægning til efterretning,  
 2. at godkende, at medlemsforslaget, stillet af Venstre og Radikale Venstre på Borgerrepræsentationens møde den 2. marts 2023 jf. bilag 1, hermed er besvaret.  

 

Problemstilling

På Borgerrepræsentationens møde den 2. marts 2023, jf. bilag 1, blev der vedtaget et medlemsforslag fra Venstre og Radikale Venstre om bedre vilkår for internationale borgere. Borgerrepræsentationen pålagde Økonomiforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Advisory Boardet for International House Copenhagen at kortlægge barrierer og løsninger i relation til at tiltrække, modtage og fastholde internationale borgere.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har, efter aftale med Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, været overordnet ansvarlig, da Advisory Boardet for International House er forankret under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Barrierer og løsninger er samlet i vedlagte katalog jf. bilag 2 og er blevet drøftet med Advisory Boardet, som bl.a. består af danske virksomheder, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Copenhagen Capacity (se bilag 3 for oversigt over medlemmerne). Derudover har Københavns Erhvervsråd, Uddannelsesrådet, Akademikerne, Dansk Metal, FH og FOA, haft mulighed for at komme med input til løsninger og barrierer jf. bilag 3. Endeligt er udkast til kataloget blevet forelagt hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august og 25. august, som optakt til forhandlinger om Budget 24.  

 

Løsning

Vedlagte katalog rammesætter værdien af udenlandsk arbejdskraft og Københavns nationale styrkeposition. Udenlandsk arbejdskraft og internationale studerende bidrager således samlet til væksten og velfærden i Danmark. Hovedstaden har en særlig rolle som karrieredestination for de udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde, forske eller studere. Nye tal fra 2023 fra Københavns Kommune og Erhvervshus Hovedstaden viser således, at 7 ud af 10 af de højt kvalificerede udenlandske borgere, som kommer til Danmark, bosætter sig i Region Hovedstaden.

Derudover beskriver kataloget de nuværende indsatser og identificerer 22 barrierer og 43 løsninger ift. hhv. tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale borgere. 23 forslag til løsninger retter sig mod Københavns Kommune selv, mens 20 løsningsforslag er rettet mod hhv. nationale og andre aktører (se bilag 2 for uddybning). Det bemærkes, at der ikke er foretaget en tilbundsgående kortlægning af udfordringer og løsninger ift. Københavns Kommune, som arbejdsgiver.  

Jf. bilag 4 er nogle af udfordringerne for tiltrækning og fastholdelse håndteret via budgetforhandlingerne for Budget 24.

Barrierekortlægningen peger på fem centrale udfordringer:   

 1. Ukendt destination: Danmark er en relativ ukendt karrieredestination og har ikke, som andre lande, en national talentstrategi. Talentdagsorden er karakteriseret af en projektøkonomi og mange spredte aktører.

   

 2. Bureaukrati og praktiske benspænd: Modtagelsen af udenlandsk arbejdskraft er præget af omfattende statslige bureaukrati særligt for borgere udenfor EU og en række praktiske benspænd, fx problemer med at få bankkonto, mangel på boliger og det kan være svært at finde plads på internationale skoler.

   

 3. Svært at falde til, få venner og job: I dag forlader mange internationale borgere landet, fordi de selv eller familien ikke falder til, eller fordi de internationale studerende eller medfølgende ægtefæller ikke får job.

   

 4. Målgruppen og virksomheder mangler kendskab til tilbud: Der er mange aktører, og der mangler kendskab til tilbud hos både de internationale borgere og virksomheder. Der er desuden barrierer ift. at gøre særligt SMV’er mere klar til at modtage internationale talenter.

   

 5. Manglende viden og data: Der findes i dag ikke sammenlignelige tal på tværs af lande og byer – også internationalt -, som kan benchmarke, hvor gode lande og byer er til at tiltrække og fastholde talenter.

 

Konkrete løsningsforslag: 

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og Økonomiforvaltningen har identificeret nedenstående overordnede løsningsforslag (se også bilag 2 for uddybning) 

 1. Mere målrettet tiltrækning med en national talentstrategi: En national talentstrategi kan give et fælles fundament for at tiltrække internationale borgere til Danmark og herved hjælpe med at sikre, at Danmark og København bliver en mere kendt karrieredestination internationalt.

   

  De identificerede løsningsforslag ift. national talentstrategi kræver dialog med nationale aktører og bl.a. Copenhagen Capacity.  Københavns Kommune kan understøtte den nationale branding ved at styrke fortælling om København og indtænke talent tiltrækning i byen turistinformation fx ved store events og kongresser.

   

 2. God modtagelse med fokus på værtskab og mindre bureaukrati: Et øget fokus på at afskaffe flere praktiske benspænd og administrative byrder som nye borgere møder inden og ved ankomsten til Danmark. Dette på statsligt niveau fx adgang til bankkonto og en bedre digital indrejseløsning som går på tværs af myndigheder, mens det på kommunalt niveau fx kan være svært at få adgang til en bolig og udbuddet af offentlige internationale skolepladser.

   

  Flere at disse løsningsforslag er rettet mod Københavns Kommune, herunder bl.a. indsatser for bedre velkomst i International House, samarbejde med aktører om bolig, introduktion til kulturlivet og dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen om behovet for internationale skoler.

   

 3. Fastholdelse af de internationale borgere via både job og foreningslivet: Der kan sættes fokus på fastholdelse ved at styrke de internationale borgeres professionelle og sociale netværk, herunder også sikre, at ægtefæller trives og evt. kommer i job. Fx kan ’International Citizens Days’ og andre ’New in Denmark’ services i Københavns Kommune fortsættes og udvikles, for at sikre, at internationale borgere bl.a. danner sociale netværk, finder job og bolig.

   

  Her er de fleste af de identificerede løsningsforslag rettet mod Københavns Kommune, og de nuværende indsatser kan opskaleres eller alternativt kan en økonomisk bevilling gøres permanent.                                                          

 4. Øget synlighed om tilbud og klargøre SMVér: Der er behov for at øge kendskabet til og synliggøre de nuværende tilbud over for både virksomheder og talenter via digitale og fysiske kanaler. Derudover kan der fokuseres på at gøre SMV’er mere klar til at modtage de internationale talenter, fx vha. kompetenceopbygning ift. at arbejde strategisk med at tiltrække og fastholde flere internationale medarbejdere.

  Løsningsforslagene rettet mod talenterne kan Københavns Kommune selv igangsætte, mens et samlet overblik over tilbud og indsatser rettet mod virksomheder kan laves i samarbejde med erhvervsfremmeaktører og f.eks. indgå i aftalen mellem KKR Hovedstaden og Erhvervshus Hovedstaden.                                                                                                                  

 5. Mere viden bl.a. via internationalt samarbejde om data: Der kan igangsættes et internationalt samarbejde om data, der kan give sammenlignelige tal på tværs af lande og byer, som kan benchmarke, hvor gode lande og byer er til at tiltrække og fastholde talenter.                                                                                                                                                                                  Dialog om data kan ske i samarbejde med de øvrige ICS-kommuner, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Skattestyrelsen, Udlændingestyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Videre proces

Som det fremgår af kortlægningen, er der en række løsningsforslag. Fsva. løsningsforslag, der retter sig mod København Kommune, kan disse fx indgå i relevante strategier og kommende budgetaftaler mv. Fsva. dialog om partnerskaber vil dette ske bl.a. i samarbejde med Advisory Boardet for International House Copenhagen, Københavns Erhvervsråd, og Uddannelsesrådet. Kultur- og Fritidsudvalget har i marts 2023 desuden bestilt en plan for nye internationale borgeres brug af kultur- og fritidstilbud i Kultur- og Fritidspolitikken. 

Fsva. nationale løsningsforslag, kan de relevante forvaltninger række ud mod staten mhp. at drøfte nationale løsninger på at tiltrække, modtage og fastholde udenlandsk arbejdskraft. 

 

Søren Tegen Pedersen, Jakob Heide Petersen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning, og der er hermed gjort op med medlemsforslaget fra Radikale Venstre fra den 2. marts 2023.

 

Et samlet udvalg fremsatte følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker, at udvalget i foråret 2025 orienteres om, hvad der er sket i sagen, særligt i forhold til de 23 løsningsforslag, der retter sig mod København Kommune.”
Til top