Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

ICORN fribykandidat 2024-2026

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende prioriteringen af kandidatlisten til ICORN fribyophold til en forfulgt kunstner i perioden 2024-2026. Forvaltningen har modtaget en liste fra ICORN med fem mulige kandidater. Forvaltningen har udarbejdet en prioriteret liste over kandidaterne. Prioriteringen er baseret på ICORNs vurdering af kandidaternes trussels- og sårbarhedsniveau samt forvaltningens vurdering af muligheden for et vellykket ophold i København. Her tages der bl.a. højde for sprogkundskaber og velvillighed til at samarbejde med det københavnske kunst-, litteratur- og/eller journalistmiljø. Alle fem kandidater er oplistet i prioriteret rækkefølge, da kandidaterne har mulighed for at takke nej til et ophold. I så fald vil forvaltningen tilbyde den efterfølgende kandidat et ophold.

København er desuden vært for ICORN General Assembly i maj 2024. ICORN-gæsten forventes at være ankommet til København inden da, og at bidrage til eventen sammen med den nuværende ICORN fribygæst, som har fået forlænget sit ophold til juni 2024.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,               

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den prioriterede rækkefølge af kandidater til fribyophold.

 

Problemstilling

I budgetaftalen for 2024 blev det besluttet at afsætte 2,7 mio. kr. i 2024-2026 til et nyt fribyophold til en forfulgt kunstner under Københavns Kommunes medlemskab af International Cities of Refuge Network (ICORN).

Formålet med fribyordningen er at give en kunstner, som pga. politiske, religiøse eller kulturelle uenigheder er forfulgt i sit hjemland, et midlertidigt beskyttet ophold i København. Som friby for en forfulgt kunstner forpligter kommunen sig til at stille bolig til rådighed, yde økonomisk hjælp, adgang til sundhedsydelser, sprogundervisning mv. Med henblik på at sikre et vellykket ophold for kunstneren, er der i budgetaftalen lagt vægt på, at kunstneren taler engelsk og er villig til at interagere med kunst-, litteratur- eller journalistmiljøet i København.

 

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har modtaget en liste med fem kandidater fra ICORN (se bilag 1). Kandidaterne er i bilag 1 opstillet i forvaltningens prioriterede rækkefølge. Kandidaterne er præsenteret med de faktiske oplysninger samt en vurdering af trussels- og sårbarhedsniveau, som forvaltningen har modtaget fra ICORN. Forvaltningen har ikke vurderet trussels- og sårbarhedsniveauet, men alene gengivet ICORNs vurdering. ICORN laver en trussels- og sårbarhedsvurdering på baggrund af oplysninger, indhentet fra PEN International, Frontline Defenders, Reporters Without Borders, Scholars at Risk, Freemuse, Committee to Protect Journalists, Free Dimensional og andre relevante organisationer, hvor informationerne grundigt krydstjekkes af referenter fra organisationerne.  

I tillæg til ICORNs vurdering af trussels- og sårbarhedsniveau har forvaltningen vurderet kandidatens sprogkundskaber og villighed til at interagere med det københavnske kunst-, litteratur og/eller journalistmiljø med henblik på at få et så vellykket ophold som muligt.

 

På baggrund af oplysningerne og vurderingerne fra ICORN samt forvaltningens vurdering har forvaltningen foretaget en prioritering af kandidaterne. Prioriteringen er således baseret på både ICORNs vurdering af sårbarheds- og trusselsniveau samt forvaltningens vurdering af, hvorvidt kandidaten har et acceptabelt niveau af både skriftligt og mundtligt engelsk, og dermed er i stand til at kunne læse, tale og forstå engelsk på et rimeligt niveau. Derudover indgår også en vurdering af, hvorvidt kandidaten er villig til at interagere med relevante miljøer i København og dermed bidrage aktivt hertil som foredragsholder eller kulturel medskaber.

 

Da stort set alle fem kandidater har et acceptabelt niveau i engelsk og ønsker at interagere med relevante københavnske kunst- og journalistmiljøer, er det i dette tilfælde ICORNs vurdering af trussels- og sårbarhedsniveau, der har været udslagsgivende for forvaltningens prioritering.

Prioriteringen af alle fem kandidater er foretaget, da kandidaterne har mulighed for at takke nej til et fribyophold. I så fald vil den efterfølgende kandidat modtage invitation til fribyophold.

 

ICORN General Assembly i 2024

København er i maj 2024 vært for ICORN General Assembly. Her forventes ca. 300 deltagere fra ICORN-fribyer fra hele verden, som vil være i København i 3-5 dage. Udover afholdelse af selve generalforsamlingen arbejder forvaltningen på at involvere en række samarbejdspartnere i eventen, som gerne vil bidrage til sideevents, udstillinger, debatter mv. med fokus på temaer som ytrings- og pressefrihed. Det forventes, at både den kommende ICORN fribygæst samt den nuværende fribygæst, som har fået forlænget sit ophold indtil juni 2024, vil bidrage til eventen.

 

Organisering af fribyophold

For at skabe de bedst mulige rammer for et givende og udbytterigt ophold for fribygæsten nedsættes (ligesom ved tidligere ICORN gæster) en tværkommunal følgegruppe med nøglepersoner fra Socialforvaltningen, Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen (i fald kunstneren har medbragte børn) samt Kultur- og Fritidsforvaltningen, der forpligter sig til at være behjælpelige med eventuelle konkrete behov og problemstillinger, der måtte opstå under opholdet.

Der nedsættes desuden en referencegruppe med repræsentanter fra kunst- og kulturlivet, der skal være med til at sikre et bredt netværk, så kunstneren kan indgå i tværkulturelle miljøer og blive understøttet i sit kunstneriske virke og mulig kulturel medskabelse.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, sendes en invitation til den prioriterede fribygæst via ICORN. Herefter indledes processen med at få vedkommende til København. Der forventes ankomst i foråret 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres løbende om fribygæstens ophold. 

 

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top