Søg
Mødedato: 21.06.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Ørestad Idrætspark

Se alle bilag

Faciliteter til fodbolden og særligt en 11-mands bane har længe været højt på dagsordenen hos Ørestad IF. Det skal ses i sammenhæng med et voksende antal medlemmer og en ambition om at fastholde børn og unge i idræt i bydelen.

Borgerrepræsentationen erhvervede i december 2020 et areal øst for Vestamager Metrostation. Arealet har en størrelse til at rumme et fodboldanlæg med en 11-mands bane og flere mindre baner samt et tilhørende klubhus. Derudover kan der på området indpasses streetfaciliteter samt en yderligere bygning.

En planlægningsfase er gennemført, og Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om projektet skal henvises til Budget 2023, med henblik på at afsætte en anlægsbevilling til projektet.  

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget henviser projektet Ørestad Idrætspark til forhandlingerne om Budget 2023 med to tilvalgsmuligheder - et streetareal på 3.300 m2 samt en midlertidig 11-mands kunstgræsbane.

Problemstilling

Der blev med Overførselssagen 2020/2021 afsat en planlægningsbevilling til at undersøge mulighederne for at etablere et fodboldanlæg samt lave en landskabelig plan for et areal ved Vestamager metrostation. I forslaget er angivet en mulig fase 2 i projektet med streetaktiviteter ved fodboldanlægget.

I planlægningsfasen er mulighederne for at indplacere streetaktiviteter på området samt etablere en midlertidig kunstgræsbane ligeledes blevet undersøgt. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om projektet skal henvises til de kommende forhandlinger om Budget 2023 med henblik på at afsætte anlægsmidler til projektet.

Løsning

Udgangspunktet for planlægningsfasen har været et kommende fodboldanlæg med klubhus samt udarbejdelse af en landskabelig plan. I forbindelse med sidstnævnte har et areal afsat til streetarealer været inddraget. Fodboldbanerne forventes ibrugtaget i efteråret 2025, mens klubhus og streetareal forventes ibrugtaget i foråret 2026. Endelig er det blevet undersøgt om man kan etablere idrætskapacitet hurtigere, da det er et stort ønske fra brugerne, uden at fordyre projektet væsentligt. Det er muligt ved tidligt at etablere 11-mands kunstgræsbanen som en midlertidig bane. Denne bane kan i givet fald ibrugtages i foråret 2023. Økonomien i denne model vil først være afklaret i forbindelse med budgetnotatet.

Projektet er samlet set prissat til ca. 59,0 mio. kr.  fordelt på ca. 49,5 mio. kr. til fodboldanlægget, ca. 9,5 mio. kr. til streetarealet samt eventuelt merudgifter til den midlertidige kunstgræsbane. Økonomien kvalificeres yderligere frem mod forhandlingerne om Budget 2023.

Et byggeprogram (bilag 1) er udarbejdet igennem planlægningsfasen i dialog med Amager Vest Lokaludvalg, Ørestad IF, DGI Storkøbenhavn, DBU København, By & Havn samt GFS Ørestad  

Fodboldanlæg

På arealet er der afsat plads til en 11-mands, en 8-mands, en 5-mands samt to 3-mands kunstgræsbaner. Banerne foreslås anlagt så bæredygtigt som muligt, det vil sige enten som infillfri baner eller med et alternativt infill som eksempelvis granuleret kork. Banerne etableres med lys, så de også kan bruges i de mørke perioder.

Midlertidig 11-mands kunstgræsbane

Rådgiver har undersøgt muligheden for at etablere 11-mands kunstgræsbanen, så den kan tages i brug allerede fra maj 2023. Banen vil være midlertidig, men have samme opbygning og placering og opføres med henblik på at den gøres permanent. Det vil fordyre projektet, at etableringen af fodboldanlægget skal etapeopdeles, ligesom der vil være en økonomisk risiko forbundet med, om banen efterfølgende kan gøres permanent.

Klubhuset

I klubhuset planlægges der funktioner som omklædningsrum, toiletter, depoter, klublokale, køkken/café samt møderum.

Klubhuset planlægges med det udgangspunkt, at det skal danne ramme om og være mødested for mange forskellige brugere, både fodboldspillere og andre udøvere samt organiserede og selvorganiserede. Der stiles derudover efter en indretning, hvor ”det tilfældige møde” kan opstå og nye fællesskaber kan vokse frem.

Der vil i det videre arbejde med klubhuset ligeledes være et stort fokus på sammenhængen og overgangen mellem inde og ude. Således arbejdes der med en høj grad af visuel åbenhed samt funktioner og opholdssteder, der binder inde- og uderummet sammen.

I forhold til driften af huset, så arbejdes der videre med at indgå en brugsaftale med den primære brugerforening Ørestad IF.

Landskabelig plan og streetareal

Udearealet i Ørestad Idrætspark planlægges med fodbolden som udgangspunkt. Derudover har der i planlægningsfasen været et ønske om, at idrætsparken også skal kunne favne andre brugere end fodboldspillere, så stedet kan blive hele bydelens idrætspark. Derfor har projektet også fået arbejdstitlen Ørestad Idrætspark.

På den baggrund har areal afsat til streetfaciliteter - i planlagt fase 2 - været en del af planlægningsfasen, da det også vil tilgodese muligheder for hurtigt at skabe ny idrætskapacitet og giver muligheder for en sammenhængende landskabelig plan.

Sammen med interessenterne er der defineret følgende overordnede kategorier for den landskabelige plan og streetarealet:

  1. Sidefaciliteter til fodbolden, så som styrketræningsanlæg, fodboldleg mm.
  2. Faciliteter som kan tiltrække andre brugere, så som pumptrack, streetbasket mm.
  3. Opholdssteder, både til publikum og til dem som bare kommer for at hænge ud.

Derudover arbejdes der med en synlig ankomst til arealet under Vestamager metrostation. Et fokus i planlægningsfasen har ligeledes været, at området skal supplere de kommende faciliteter i bydelen, herunder byrummene på Asger Jorns Allé.

Det vil i den videre proces blive konkretiseret, hvilke faciliteter der arbejdes videre med. Det vil ske i dialog med Ørestad IF, DGI Storkøbenhavn, Amager Vest Lokaludvalg, By & Havn, DBU København samt andre lokale interessenter.

Afsat areal til facilitet rettet mod børn og unge.

Der er på grunden afsat 600 m2 til en facilitet rettet mod børn og unge. Kultur- og Fritidsforvaltningen har været i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen, som pt. undersøger alternativt nærliggende grundareal i Ørestad Syd, hvor det er muligt at bygge flere m2. Hvis arealet ikke skal anvendes af Børne- og Ungdomsforvaltningen, vil det være naturligt at lade området indgå i aktivitetsarealet, samtidig med at det vil udgøre et potentielt fremtidigt byggefelt i umiddelbar nærhed til det planlagte klubhus. Dette vil i så fald øge anlægsomkostningerne.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2023.

 

Søren Tegen Pedersen

                                                                              /Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2022:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

Plan- og tilskudschef, Mads Kamp Hansen, og Leder af Byudvikling, Kim Natour Svendsen, deltog under punktets behandling.

Til top