Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Udmøntning af restmidler fra puljer afsat med Budget 2022

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte den 31. maj 2022 ansøgningsrunde til restbeløbet på de anlægspuljer, der blev afsat med Budget 2022 med ansøgningsfrist den 15. juli 2022. Forvaltningen har behandlet de indkomne ansøgninger. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til forvaltningens forslag til prioritering af puljemidler. Forvaltningen foreslår udmøntning af det fulde beløb på 3,55 mio. kr.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at fordele puljemidler med afsæt i det forslag til prioritering af ansøgninger, der fremgår af løsningsafsnittet og bilag 1.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte den 31. maj 2022 ansøgningsrunde til restbeløbet på de anlægspuljer, der blev afsat med Budget 2022. Ansøgningsfristen var den 15. juli 2022. Forvaltningen har behandlet de indkomne ansøgninger, og udvalget skal på den baggrund prioritere, hvilke ansøgninger der skal bevilges tilskud til.

Løsning

Der er i alt 3,55 mio. kr. til disposition, og der stilles forslag om udmøntning af det fulde beløb.

Tabel 1. Sammensætning af midler til fordeling

 

Beløb, 1.000 kr. (2022 p/l)

Momskompensation på puljer

2.765

Momskompensation af denne udmøntning

566

Restance fra puljerne

221

I alt

3.552

For at nå ud til så mange potentielle ansøgere som muligt har forvaltningen informeret bredt ud gennem en række forskellige kanaler om muligheden for at søge anlægstilskud. Dels for at indfri ambitionen om også at nå ud til mindre etablerede fællesskaber, dels for at kunne fremme ansøgninger med gode forudsætninger for at blive realiseret i 2022.

For udmøntning af midler i 2022 er det en særlig udfordring, at der er relativt lange sagsbehandlingstider i Teknik- og Miljøforvaltningen på byggetilladelser. Projekter, der forudsætter byggetilladelse, må forventes ikke at kunne eksekveres i indeværende budgetår. Der er også andre myndighedsforhold, der kan udfordre projekter, hvilket indebærer en risiko for, at projekter ikke kan realiseres i overensstemmelse med ansøgningen. 

Fordeling af midler

Der er modtaget 45 ansøgninger (bilag 2) til et samlet beløb på 13,8 mio. kr., og forvaltningen foreslår, at der bevilges støtte til 16 projekter (bilag 1) for i alt 3,55 mio. kr.

Forvaltningens vurdering og foreslåede prioritering har primært afsæt i de kriterier, Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 18. januar 2022 (bilag 3) samt vurderet realiserbarhed. Ansøgningerne er på basis af dette blevet tildelt en samlet score på en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste, og et udtræk har vist, at der er mulighed for at bevilge tilskud til projekter med vurderingen 3-5.

Nogle ansøgninger indstilles til at få bevilget et lavere beløb end ansøgt, hvilket baserer sig på den opfølgende dialog med ansøger, eller at kun en del af det fremsendte budget er relevant for puljernes sigte.

Tabel 2. Forslag til prioritering

 

Ansøger

Projekttitel

Bydel

Indstillet beløb (t.kr.)

1

Street Society

Street Fitness - Outdoor Gym

Nørrebro

150

4

Ørestad IF

Opgradering af udstyr til fodbold

Amager V

35

6

Siam

Etablering af styrketræningsfaciliteter i Kampsportens Hus

Nordvest

576

12

Krumspring

Mere motorik i Ringertoften

Nordvest

117

17

Nørrebro United

Opgradering af Mimersparken

Nørrebro

144

18

Nørrebro United

Renovering af 1. sal på den gamle havremarkskole

Nørrebro

70

21

GAME

En relevant, inkluderende og brugervenlig dansesal.

Vesterbro

120

22

Copenhagen Falcons

Etablering af en rullehockeybane (40x20m) på P-Pladsen på Hannemanns Allé

Amager

450

23

Kultur Ø

Udendørs aktivitetszoner i den nordlige del af Østerbro

Østerbro

150

26

Boldklubben Fremad Valby

Renovering af mini-kunstbane

Valby

233

29

Boldklubben HELLAS

Udendørs fitnessområde i Vigerslev Parken

Valby

500

31

Amager SK

Amager SK Gymnastik – fra opstart til kickstart

Amager

60

40

Amager Boxing Club

Udbedring af slitage på Kompan Anlæg i Sundby Idrætspark

Amager

76

42

Big Heart Skateboarding

P-Street - “Liv, Læring & Sved på panden!”

Amager

825

44

Hovedstadens Basketball

Opkvalificering og renovering af Basketballfaciliteter i Københavnske haller! - Korsgadehallen, Opstregning

Nørrebro

20

45

Hovedstadens Basketball

Opkvalificering og renovering af Basketballfaciliteter i Københavnske haller! - Lykkebo Skolen; opstregning, ny plade og kurv

Valby

26

Kultur- og Fritidsudvalget bemærkede ved udvalgsbehandlingen den 31. marts 2022, at det er ærgerligt, at der ikke blev bevilget tilskud til ansøgning om multibane i Folehaven i forbindelse med områdefornyelsen. Projektlederen for projektet oplyser, at der er fundet finansiering til at etablere multibanen ad andre veje.

Status på igangværende projekter

Forvaltningen har været i dialog med tilskudsmodtagere om tilsagnsbrev for tilskuddet samt status på igangværende projekter, og hovedparten af projekterne forløber planmæssigt. Her følger en overordnet status på de typiske udfordringer.

Der er flere projekter, der udfordres af, at der ikke er afsat midler til afledt drift. Foreningen påtog sig ansvaret for dette ved ansøgningen, men det har vist sig at være en konkret udfordring i praksis. Dette gør sig særligt gældende med projekter på Teknik- og Miljøforvaltningens arealer, hvor øgede driftsudgifter ikke kan afholdes inden for den eksisterende driftsramme for arealerne. Forvaltningen er i løbende dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om håndtering.

Nogle af de projekter, hvor foreninger anlægger på kommunens idrætsanlæg, har vist behov for øget koordinering med driftsområdet for at sikre, at projekterne bliver eksekveret under hensyn til øvrige aktiviteter og området som helhed. Der er fra flere idrætsanlæg udtrykt ønske om, at anlægsprojekter varetages direkte af Kultur- og Fritidsforvaltningen for at sikre den samlede koordinering. Udfordringen forsøges håndteret gennem administrativ bistand, men kan med fordel afklares principielt inden kommende ansøgningsrunder, så der som minimum er krav om, at driften konsulteres inden ansøgning.

Enkelte projekter har været udfordret af, at tilskudsmodtager har begrænset erfaring med myndighedsprocesser, hvilket indebærer en risiko for, at projekterne ikke kan gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes krav.

Som det fremgår af oversigten over ansøgninger (bilag 2), har enkelte tilskudsmodtagere søgt om tillægsbevilling, da det har vist sig nødvendigt for at realisere deres projekt. Med stigende byggepriser må det forventes, at der vil komme flere af disse sager. De ansøgninger om merbevilling, hvor projektet tidligere har fået bevilget midler fra puljerne, er indstillet til at blive imødekommet.

Det er endnu for tidligt at vurdere, hvor stor en del af projekterne der kan realiseres i år, men der må forventes, at en del først afsluttes næste år. 

Økonomi

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, udmøntes samlet set 3,55 mio. kr. i 2022 (oprundet 3,6 mio. kr.) fordelt med:

  • 2,7 mio. kr. fra Pulje til nye idrætsskabende initiativer
  • 0,4 mio. kr. på anlæg fra Pulje til Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen
  • 0,5 mio. kr. fra Pulje til outdoor idrætsfaciliteter

Videre proces

Såfremt ansøgninger imødekommes, vil forvaltningen i dialog med tilskudsmodtager udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets prioritering fordele bevillingerne på de forskellige puljer i overensstemmelse med puljernes respektive kriterier.

Hvis der efter udmøntning resterer midler i puljerne, der ikke er bevilget til projekter, kan midlerne udmøntes i en eventuel opfølgende ansøgningsrunde.

 

Søren Tegen Pedersen

/Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte forvaltningens forslag til udmøntning af restmidler fra puljer afsat med Budget 2022.

Plan- og tilskudschef, Mads Kamp Hansen, og kontorchef for Byudvikling og Kulturfaciliteter, Kim Natour Svendsen, deltog under punktets behandling.

Til top