Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Beboer- og kulturhusene Bella Uno og Byens Hus

Se alle bilag

Der planlægges to kombinerede beboer- og kulturhuse i Ørestad ”Bella Uno” og ”Byens Hus”. Kultur- og Fritidsforvaltningen har arbejdet på en model for, hvordan der kan laves aftaler for brugen og driften af de kombinerede beboer- og kulturhuse, der ligger indenfor rammerne af lovlig kommunal praksis.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til modellen og godkende hovedvilkårene for Bella Uno.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter modellen for brugen og driften af kombinerede beboer- og kulturhuse.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender hovedvilkårene for Bella Uno (bilag 1).

Problemstilling

Det skal afklares, hvordan de kombinerede beboer- og kulturhuse Bella Uno og Byens Hus skal driftes.

Løsning

Model

I nye lokalplaner er der et fast krav om, at der anvendes svarende til minimum 1 pct. af det samlede boligareal på at etablere fælles beboerlokaler. For Bella Uno og Byens Hus, som begge er private byggerier beliggende i Ørestad gælder, at kvadratmeterne er samlet i ét hus.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har fået mulighed for at indgå i et samarbejde med grundejerforeningerne, således at beboerhusene opgraderes til beboer- og kulturhuse, med henblik på at de driftes af Kultur- og Fritidsforvaltningen som kulturhuse, hvor udvalgte tidsrum reserveres til beboernes aktiviteter.

Planen er, at der indgås en brugsaftale mellem grundejerforeningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor forvaltningen betaler leje de første år og herefter får lokalerne stillet vederlagsfrit til rådighed. Der er afsat driftsmidler til at drifte de lovlige kommunale formål. For både Bella Uno og Byens Hus gælder, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal godkende opfyldelse af 1 pct. kravet i lokalplanerne. For Bella Uno gælder, at kravet opfyldes i kraft af flere fællesfaciliteter i Bellakvarter, et nyt københavnsk bykvarter, som vokser frem rundt om Bella Center.

Der er en deponeringsforpligtelse, som i disse projekter beregnes ud fra opførelsesomkostningerne inkl. grundkøb.

I forhold til aftalen er det væsentligt, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke må give anlægsstøtte til kombinerede beboer- og kulturhuse, da disse midler ikke kan øremærkes til kommunale formål. Forvaltningen kan ikke indgå en brugsaftale for dele af beboer- og kulturhuset og samtidig drifte hele huset. Derfor skal brugsretten dække hele beboer- og kulturhuset, hvor udvalgte tidsrum allokeres til beboerne. Konsekvensen er bl.a., at deponeringsforpligtelsen dækker hele arealet i de to beboer- og kulturhuse.

Byens Hus og Bella Uno

I Budget 2018 blev der til Byens Hus afsat en anlægsbevilling på 5 mio. kr. og varige driftsmidler på årligt 2 mio. kr. fra 2021. Herudover er der afsat 27 mio. kr. på finansposter til deponering. Brugsaftalen for Byens Hus forventes at kunne indgås i 2022 og ibrugtagningen forventes at ske primo 2025. By & Havn og Kultur- og Fritidsforvaltningen er i dialog om hovedvilkårene for Byens Hus. Hovedvilkårene forventes at ligne dem for Bella Uno.

Byens Hus bliver ca. 2.500 m2 og kommer bl.a. til at indeholde multisale, forenings-/selskabslokaler, omklædningsfaciliteter og værksteder. Herudover vil der være en café, som skal bortforpagtes. Når ejendommen på Asger Jorns Allé er opført, sælger udviklingsselskabet KPC Byens Hus til By & Havn. Herefter overdrager By & Havn vederlagsfrit Byens Hus til Foreningen Byens Hus som de grundejere, hvis fælleslokaler er samlet i huset, er pligtige medlemmer af.

Med Budget 2021 blev der afsat et anlægstilskud på 2 mio. kr. til Bella Uno samt 0,4 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. varigt fra 2024 og frem til drift af faciliteten. Hertil kommer 12 mio. kr. til deponering.

Udviklingsselskabet Bellakvarter A/S opfører et ejendomsprojekt i Bellakvarter i Ørestaden, som indeholder beboer- og kulturhuset Bella Uno, der forventes færdig i 4. kvartal 2023 med et forventet areal på ca. 1.453 m2. Bella Uno indeholder en multisal, omklædning, værksteder samt forenings-/selskabslokaler. Herudover rummer ejendommen dagligvarebutikker, apotek, mindre erhvervslejemål samt ejerboliger.

Bella Uno opføres og ejes af udviklingsselskabet, der har indgået aftale med Grundejerforeningen Bellakvarter, der indebærer, at grundejerforeningen lejer beboerhuset i Bella Uno af udviklingsselskabet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen og grundejerforeningen er på nuværende tidspunkt i dialog om driften af Bella Uno, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen drifter hele huset (se hovedvilkår, bilag 1). Afsættet er, at forvaltningen får en brugsaftale for hele huset og betaler leje for brugsretten de første år. Herefter får forvaltningen lokalerne stillet vederlagsfrit til rådighed. Brugsaftalen for Bella Uno forventes at kunne indgås i 2022.

Forvaltningen foreslår, at anlægsmidlerne for Bella Uno og Byens Hus konverteres til servicemidler til brug for betaling af brugsretten de første år. Dette håndteres enten som en bevillingsmæssig ændring i 2022 eller i de tekniske ændringsforslag til Budget 2023.

Deponering

Deponering eller træk på kommunens låneramme er en forudsætning for at indgå brugsaftale for henholdsvis Bella Uno og Byens Hus. Deponeringspligten beregnes for begge projekter som opførelsesomkostningerne inklusive moms. Da beboer- og kulturhusene nu er planlagt større, og Kultur- og Fritidsforvaltningen drifter hele huset, er deponeringsforpligtelsen højere end først forventet. Kultur- og Fritidsforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om, hvordan den øgede deponeringsforpligtelse skal håndteres i Budget 2023.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.  

Videre proces

Godkender Kultur- og Fritidsudvalget indstillingen, indgår Kultur- og Fritidsforvaltningen en brugsaftale for Bella Uno. Herudover arbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen på at indgå en brugsaftale for Byens Hus.

 

Søren Tegen Pedersen

                                                          /Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede modellen for brugen og driften af kombinerede beboer- og kulturhuse. 

For så vidt angår indstillingens 2. at-punkt godkendte udvalget indstillingen.

Plan- og tilskudschef, Mads Kamp Hansen, og kontorchef for Byudvikling og Kulturfaciliteter, Kim Natour Svendsen, deltog under punktets behandling.

Til top