Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Ny aftale for Villa Kultur

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til løsning af det fremtidige lejeforhold for Villa Kultur. Villaen har hidtil været udlejet af forvaltningen samtidig med, at forvaltningen har standardlejeaftale med Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID), med henblik på vederlagsfri brugsaftale. Der har ikke været afsat budget til forvaltningens betaling af leje, og forvaltningen kan ikke udleje til aktører med kommerciel aktivitet, men udelukkende udstede brugsaftale til lovlige kommunale formål efter politisk beslutning. Der er tre mulige modeller for Villa Kulturs lejeforhold. 1. Ejendommen kan videregives i en brugsaftale til foreningen, der kun må anvende ejendommen til lovlige kommunale formål. 2. Ejendommen får delvis vederlagsfri brugsaftale og delvis lejekontrakt, og lejemålet opdeles til erhverv og lovlige kommunale aktiviteter. 3. Ejendommen indgår lejekontrakt på markedsvilkår med KEID med mulighed for øremærket tilskud til lovlige kommunale aktiviteter.

Forvaltningen har været i dialog med aktørerne i Villa Kultur, som ønsker model 3 med en lejekontrakt med KEID for ejendommen og et øremærket tilskud til deres lovlige kommunale aktiviteter.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilken af de tre modeller foreningen Villa Kultur skal have for anvendelse af ejendommen Krausesvej 3.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har gennemgået en lang række aftaler med henblik på at ændre disse, så de lever op til de gældende regler for tildeling af brugsret til faciliteter og ydelse af tilskud.

Forvaltningens aftale med Villa Kultur er en af de såkaldt ”røde” sager, det vil sige en sag, hvor det er forvaltningens vurdering, at den nuværende aftale ikke lever op til gældende regler. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til forvaltningens forslag til at lovliggøre brugen af bygningen.

Foreningen Villa Kultur har hidtil betalt en leje på 778.304 kr. (2022) årligt til forvaltningen, da der ikke var afsat budgetmidler til basisleje for bygningen, og skal nu betale en højere leje direkte til KEID afhængig af, hvilken model der vælges og endelig vurdering, jf. bilag 4.

Løsning

Baggrund

Villa Kultur er et kulturhus beliggende i en herskabsvilla på Krausesvej 3 på Østerbro. Villa Kultur blev stiftet i 2017 og fungerer som ”et arbejdsfællesskab for kulturprofessionelle, venue for talenter og kreative erhverv og som talerør for foreningens medlemmer og målgruppe”. Kulturhuset har desuden et kunstnerisk iværksætterprogram med fokus på vækstlaget, som har opnået støtte fra Det Obelske Familiefond.

Foreningen Villa Kultur arrangerer ca. 16 kulturarrangementer årligt i Villaen, jf. foreningens hjemmeside, ifølge foreningen er der tale om ca. 53. Villa Kultur rummer, med sine 700 kvm, kontorpladser og lokaler, som kan lejes til alt fra kulturevents, som koncerter og udstillinger, til private fester og firmaarrangementer. Oplysninger om foreningens regnskab fremgår af bilag 5.

Status og mulige modeller for Villa Kulturs forbliven i villaen Krausesvej 3

Forvaltningen har i dialog med foreningen gennemgået de forskellige løsningsmuligheder, jf. bilag 3:

Model 1
Ejendommen videregives i en brugsaftale til foreningen Villa Kultur. Foreningen skal anvende ejendommen til aktiviteter med lovligt kommunalt formål. Eventuelle mindre indtægter fra kommerciel udlejning af overskudskapacitet skal have indtægtsbevilling eller tilbagebetales til Københavns Kommune. Modellen vil indebære, at en væsentlig del af foreningens aktiviteter skal ophøre, herunder kan der ikke være kontorpladser til aktører med kommercielle formål.

Model 2

Ejendommen videregives i delvis vederlagsfri brugsaftale og delvis lejekontrakt til foreningen Villa Kultur. Lejemålet opdeles i en del til erhverv og en del til lovlige kommunale aktiviteter. Det skal afklares, om opdelingen kræver bygningsmæssige ændringer.

Modellen fordrer, at bruger fører opdelte regnskaber for henholdsvis de lovlige kommunale aktiviteter og de kommercielle aktiviteter, samt at forvaltningen fører løbende tilsyn med den faktiske anvendelse af ejendommen.

Model 3
Ejendommen indgår lejekontrakt på markedsvilkår med KEID med mulighed for øremærket tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til lovlige kommunale aktiviteter. Lejeforhøjelsen vil være ca. 411.766 kr.

Foreningen Villa Kulturs ønske til løsning

Foreningen Villa Kultur ønsker model 3 med et tilskud til foreningens lovlige kommunale aktiviteter. Model 3 giver foreningen Villa Kultur mulighed for at drive de erhvervsmæssige aktiviteter, der foregår i bygningen i dag samt at kunne bibeholde en forretningsmodel, hvor de enkelte brugere betaler for kontorpladser m.v.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en opdeling af lejemålet (model 2), er det foreningens ønske, at denne opdeling sker således, at det udelukkende er kælderetagen, der gives som vederlagsfri brugsaftale. De øvrige etager anvendes i vidt omfang til kommerciel aktivitet.

Modellerne

Af bilag 4 fremgår oversigt over økonomi i de forskellige modeller.

Set i et overordnet kommunalt perspektiv er modellerne nogenlunde ens afhængig af et eventuelt tilskuds størrelse.

Set fra ansøgers perspektiv vil model 1 forhindre den overvejende del af deres nuværende aktivitet.

Tilskud

Foreningen Villa Kultur har sendt en ansøgning om samlet tilskud til aktiviteter på henholdsvis 356.690 kr. og eventuelt yderligere 412.557 kr., jf. bilag 1.

Tilskuddet skal anvendes til det udadvendte program med talks og workshops for det københavnske kulturmiljø og et publikumsprogram. Ansøgningen relaterer sig til foreningens ønske om model 3.

Ifølge ansøger er det en forudsætning for den videre drift af aktiviteter, at der afsættes midler til formålet. Af ansøgningen fremgår i alt 39 årlige aktiviteter, som har både kommunal og kommerciel karakter, og derfor skal et eventuelt tilskud øremærkes de lovlige kommunale aktiviteter.

Hvis udvalget vælger model 3, vil ansøgning om tilskud til Villa Kulturs lovlige kommunale aktiviteter (bilag 1) for 2022 og frem blive behandlet sammen med de øvrige ansøgninger til udvalgets disponible midler på mødet den 29. september. Tilskud til lovlige kommunale aktiviteter i 2023 og frem kan alternativt henvises til forhandlingerne om Budget 2023.

Økonomi

Indstillingens økonomiske konsekvenser afhænger af den valgte model.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder aftale med Villa Kultur på baggrund af den valgte model og udvalgets ønsker og drøftelser.

 

Søren Tegen Pedersen

/Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at vælge model 3 for en ny aftale med Villa Kultur.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 2. at-punkt.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede om, at der udarbejdes et budgetnotat, om hvordan øgede indtægter ved KEIDs udlejning til kulturaktører kan tilfalde kultur- og fritidsområdet.

Plan- og tilskudschef, Mads Kamp Hansen, og kontorchef for tilskud, Marianne Kruckow, deltog under punktets behandling.

Til top