Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Revideret budget for bevilling til Fribytterne SØ

Se alle bilag

Søspejder-gruppen Fribytterne SØ på Amager Strandvej 45, fik med Budget 2022 en bevilling på 2.277.000 kr. til kloakering og istandsættelse af spejdergruppens hytte. Beløbet, der skal disponeres er 2.664.090 kr. incl. momskompensation.

Økonomien blev fastsat på baggrund af et budget udarbejdet af spejdergruppen. Det har efterfølgende vist sig, at det ikke er muligt at gennemføre det samlede projekt inden for den afsatte projektøkonomi. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til revideret budget og aktivitetsplan indsendt af foreningen samt udsættelse af finansiering af kloakering til Overførselssagen 2022/23.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender revideret budget og aktivitetsplan fra Fribytterne SØ samt forvaltningens forslag om forprojektering af kloak.

Problemstilling

Fribytterne SØ har indsendt revideret budget og aktivitetsplan for anvendelse af tilskud på 2.664.90 kr. til kloakering og istandsættelse af spejdergruppens hytte.

Spejderhytten ligger på kommunal grund, hvorfor Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) selv ønsker at udføre kloakeringen.

Aktiviteterne overstiger dog det afsatte beløb, hvorfor bevillingen i Budget 2022 ikke er tilstrækkelig til både forundersøgelser, kloakering og istandsættelse af bygning.

Løsning

For bevillingen på 2.664.090 kr. foreslår forvaltningen, at Fribytterne SØ kan anvende dem som beskrevet i ansøgning, bilag 1, og som fremgår af tabel 1, 3. spalte.

 

 

 

 

Tabel 1. Overblik over ændringer i anvendelse af tilskud.

 

I Beløb givet i Budget 2022

II Reviderede beløb jf. ansøgning, bilag 1

III Forslag incl. midler til forprojektering af kloak

Nyt hegn og låge

664.000 kr.

880.496 kr.

880.496 kr.

Kloakering*

456.000 kr.

0

100.000 kr.**

Oprindeligt: Udskiftning af tag, facader og port (kun tag i nyt forslag)

995.000 kr.

407.487 kr.

407.487 kr.

Støbning af gulv, ny port, isolering, nye vinduer og døre

706.000 kr.

1.247.687 kr.

1.247.687 kr.

Modernisering af toilet

42.000 kr.

50.000 kr.

0***

Buffer til uforudsete udgifter

 

78.420 kr.

28.420 kr.

* Kloakering og vandledning forventes at koste ca. 3 mio. kr. Der foreslås henvist et budgetønske til forhandlinger om Overførselssagen 2022/23, når forundersøgelsen er afsluttet.

**Forvaltningens forslag til reservering af midler til forprojektering.

*** Toiletmodernisering er Fribytternes laveste prioritering og bør afvente ny kloakering.

 

Kloakering i praksis

KEID estimerer, at forundersøgelser til kloakering og vandledning beløber sig til 100.000 kr. Der er pt. drøftelser med KEID omkring finansieringen af dette. For at sikre sagens fremdrift foreslås 100.000 kr. reserveret til formålet. Såfremt KEID løfter udgiften, går beløbet tilbage som en reserve til foreningen.

KEID ejer arealet, som foreningen benytter og ønsker selv at udføre forundersøgelser og eventuel kloakering af området. I forbindelse med forundersøgelsen af kloakeringsmulighed, undersøges mulighederne for samtidigt at etablere direkte vandledning til Sundby Kajakklub, som i dag får vand fra Sundby Sejlforening. Vandføringen kan sandsynligvis med fordel etableres i samme udgravning som kloakken.

Aftaleforhold

Fribytterne SØ har brugsaftale med forvaltningen for arealet ved Amager strand, som foreningen benytter. Aftalen har været en del af forvaltningens taskforce-arbejde, hvor ældre erhvervslejekontrakter er blevet kommunaliseret.

Øvrige tilskud fra forvaltningen

Fribytterne SØ er godkendt som folkeoplysende forening og modtager medlemstilskud og lokaletilskud.

Området og andre brugere

Som nabo til Fribytterne SØ ligger Sundby Kajakklub og Sundby Sejlforening. Sundby Kajakklub har ligesom Fribytterne SØ heller ikke kloakering, men septiktank. Sundby Kajakklub får vand fra Sundby Sejlforenings ledning, hvilket medfører lavt vandtryk og i perioder med høj belastning, at der ikke er vand nok til begge foreningers aktiviteter og brug.

I forbindelse med forvaltningens og KEID's forhandlinger med foreningerne om kommunalisering af arealerne og dermed KEID's overtagelse af dem, er det aftalt, at der udføres kloakering. Ligeledes er det aftalt med Sundby Kajakklub og Sundby Sejlforening, at der etableres selvstændig vandledning til Sundby Kajakklub.

KEID estimerer, at det vil koste 2-3 mio. kr. at etablere vandledning og kloak som beskrevet ovenfor.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen indgå aftale med Fribytterne SØ og fremlægge resultatet af forundersøgelse om kloakeringsmuligheder for Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Søren Tegen Pedersen

                                                      /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

Plan- og tilskudschef, Mads Kamp Hansen, og kontorchef for tilskud, Marianne Kruckow, deltog under punktets behandling.

 

 

Til top