Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Indstilling om et af Borgerrepræsentationen udvalgshenvist medlemsforslag om en digital platform til borgeranmeldelse af natteliv

Se alle bilag
Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til forvaltningens indstilling om et af Borgerrepræsentationen henvist medlemsforslag fra Nye Borgerlige om en digital platform til borgeranmeldelse af natteliv. Der er stillet forslag om at pålægge Kultur- og Fritidsforvaltningen at udarbejde forslag til en digital platform, hvor beboere kan klage over nattelivsgener. Det er forvaltningens vurdering, at forslaget fremgår af Restaurations- og Nattelivsplan 2021, og at initiativet, hvis det ønskes, kan fremmes i de kommende budgetforhandlinger.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at initiativet om en digital klageplatform (medlemsforslagets 1. at-punkt) allerede fremgår af Restaurations- og Nattelivsplan 2021, og at initiativet kan fremmes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at initiativet om zonemøder (medlemsforslagets 2. at-punkt) allerede fremgår af Restaurations- og Nattelivsplan 2021, idet Nattelivsudvalget, i medfør af udvalgets kommissorium, har til opgave at iværksætte lokal problemløsning med nattelivsgener gennem møder med relevante aktører i lokalområder
  3. at der med denne indstilling er gjort op med det af Borgerrepræsentationen den 5. maj 2022 henviste medlemsforslag om en digital platform til borgeranmeldelse af natteliv.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 5. maj 2022 at udvalgshenvise et af Nye Borgerlige stillet medlemsforslag om en digital platform til borgeranmeldelse af natteliv til Kultur- og Fritidsudvalget, jf. bilag 1.

I medlemsforslaget stilles der forslag om, at Borgerrepræsentationen pålægger Kultur- og Fritidsforvaltningen at udarbejde et forslag til en digital platform, hvor beboere kan klage over nattelivet i de såkaldte nattelivszoner.

Derudover stilles der forslag om, at de indbragte digitale henvendelser fra platformen skal anvendes til nedsættelse af såkaldte zonemøder mellem relevante aktører til lokal problemløsning i nattelivet. Nye Borgerliges medlemssekretariat har oplyst over for Kultur- og Fritidsforvaltningen, at zonemøderne skal afholdes årligt i følgende områder: Middelalderbyen i Indre By, Metropolzonen, Nyhavn, Kødbyen og havnearealet.

Løsning

Borgerrepræsentationen har den 4. november 2021 vedtaget en ny restaurations- og nattelivsplan i Københavns Kommune, gældende for perioden 2022-2025.

Det er forvaltningens vurdering, at Nye Borgerliges forslag om en digital platform til borgeranmeldelse af natteliv samt forslaget om zonemøder er indeholdt i den aktuelle restaurations- og nattelivsplan i Københavns Kommune.

Det bemærkes videre, at Nye Borgerlige har anmodet Kultur- og Fritidsforvaltningen om et budgetnotat til Budget 2023, der redegør for omkostningerne ved en digital platform for nattelivsanmeldelser samt nattelivs-zonemøder. Forvaltningen behandler anmodningen i form af et budgetnotat på en screeningsbevilling til videre undersøgelse og udvikling af en digital platform for nattelivsanmeldelser samt et budgetnotat på en basisbevilling til etablering af zone-møder. Dette er Nye Borgerlige indforstået med.

Digital platform til borgeranmeldelse af natteliv

Af Restaurations- og Nattelivsplan 2021, side 9, fremgår en vision om at skabe én indgang til kommunen, herunder en ambition om at skabe en digital løsning for at lette borgernes klagegang på nattelivsområdet (initiativ nr. 11, klage-app), jf. bilag 2.

Det er ligeledes beskrevet i Restaurations- og Nattelivsplan 2021, side 9, at initiativet om en klage-app kræver videre undersøgelse og finansiering før initiativet kan iværksættes. Der blev imidlertid ikke bevilliget midler til initiativet om en klage-app i forbindelse med Budget 2022, jf. bilag 3.

Forvaltningen bemærker, at initiativet om en digital klageplatform allerede fremgår af Restaurations- og Nattelivsplan 2021, og at initiativet kan fremmes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger, jf. ovenfor, og ikke kan iværksættes medmindre, der afsættes finansiering til videre undersøgelse og udvikling heraf.

Zonemøder

I forbindelse med vedtagelsen af Restaurations- og Nattelivsplan 2021 nedsatte Borgerrepræsentationen Københavns Nattelivsudvalg som et særligt udvalg. Det fremgår af Nattelivsudvalgets opgaveportefølje, at udvalget kan igangsætte lokale indsatsgrupper, hvis formål er at facilitere lokal problemløsning gennem møder med relevante lokale aktører i nattelivet. Det er beskrevet i Nattelivsudvalgets kommissorium, at indsatsgruppemøderne kan inkludere lokale aktører i form af beboere, restauratører, kulturvirksomheder, natteværter, støjvagter, politi samt øvrige myndigheder, jf. bilag 4.

Det er således forvaltningens vurdering, at Nattelivsudvalget, i medfør af udvalgets kommissorium, har til opgave at iværksætte lokal problemløsning i nattelivsområder, der involverer relevante aktører i lokalområdet. Det bemærkes, at forvaltningen ifølge kommissoriet alene initierer det første møde i en lokal indsatsgruppe. En løbende administrativ understøttelse i form af sekretariatsbetjening af de lokale indsatsgrupper vil kræve tilførsel af en basisbevilling.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen vil arbejde videre med sagen i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.

 Søren Tegen Pedersen

/Aravni Jakobsen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

Chef for Myndighed og Internationalisering, Aravni Elisabeth Jakobsen, og kontorchef for kontrol, IT-sikkerhed og bevillingsnævn, Peter Andreas Heiberg, deltog under punktets behandling.

Til top