Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Temadrøftelse om Kødbyen

Se alle bilag

I Budget 2021 blev der vedtaget en hensigtserklæring om Kødbyen: Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal udarbejde modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelsesefterslæb og i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen sikre, at modellerne udarbejdes i respekt for de kulturelle destinationer, som Kødbyen har i dag.

Med udgangspunkt i de nuværende rammer for udvikling og udlejning, kan Kultur- og Fritidsudvalget drøfte Kødbyens rolle i forhold til bl.a. kultur, turisme og kreative erhverv.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter potentialer og udfordringer i forhold til Kødbyen som ramme om bl.a. kulturelle aktiviteter, turisme og kreative erhverv.

Problemstilling

Den 25. august 2021 drøftede Økonomiudvalget indstilling om håndtering af vedligeholdelsesefterslæb i Kødbyen. Kultur- og Fritidsudvalget fik en orientering om drøftelsen i notat den 26. august 2021. Det fremgik af sagen til Økonomiudvalget, at Kultur- og Fritidsforvaltningen vil inddrage Kultur- og Fritidsudvalget i en drøftelse om Kødbyens fremtid og betydning i forhold til kreative erhverv, turisme og kultur- og erhvervsområdet. Den 26. april 2022 havde Økonomiudvalget en drøftelse af fortsat kommunalt ejerskab af Kødbyen. Økonomiudvalgets drøftelse pegede på et fortsat kommunalt ejerskab af Kødbyen, og Økonomiforvaltningen vil udarbejde et budgetnotat til Budget 2023 med en finansieringsplan for nedbringelse af vedligeholdelsesbehovet i Kødbyen.

Som en del af arbejdet med Kødbyens kulturelle destinationer har Kultur- og Fritidsforvaltningen bedt Iris Group (konsulentvirksomhed der bl.a. udarbejder erhvervsøkonomiske analyser) om at udarbejde en analyse, der viser Kødbyens betydning for København. Samlet konkluderer analysen fra 2021, at Kødbyen fremstår som velfungerende – både som erhvervsområde, som kulturmiljø og rekreativt område med en vifte af kvaliteter, som mange andre byer bruger mange ressourcer på at udvikle. Området har potentiale til at spille en fremtrædende rolle for kreativitet, innovation og som turismedestination i de kommende år. Men Kødbyen udgør også et skrøbeligt miljø, hvor ændringer i lejersammensætning, husleje mv. kan forrykke en kritisk balance, der kan have stor betydning for, om kreative virksomheder og iværksættere også i fremtiden vil slå sig ned og bidrage til områdets fortsatte udvikling og fornyelse. Kultur- og Fritidsudvalget fik analysen i et notat den 18. marts 2021. Analysen er vedlagt som bilag 1.

Løsning

Formålet med drøftelsen er at genbesøge visionen om ”Kød og Kreativitet” og om den fortsat skal være rammen for den fremtidige udvikling og udlejning af Kødbyen. Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse kan omfatte, om der fremadrettet skal lægges større vægt på og prioritering af dele af Kødbyens mange funktioner og lejere, f.eks. flere by- og nattelivsaktiviteter, mere kreativt erhverv, kunst og kultur, og/eller om Kødbyen i højere grad også skal bruges til kommunal anvendelse.

Visionen for Kødbyen og dens mange funktioner
Kødbyens udvikling har været og er styret af de politisk vedtagne visioner i Borgerrepræsentationen og strategier fra 2005 og 2011 med overskriften ”Kød og Kreativitet (vedlagt som bilag 2 og 3). Der har været fokus på at opretholde Kødbyen som en fødevarehub og at udvikle et kreativt erhvervsmiljø.

Kødbyen understøtter dermed direkte og indirekte en række politiske beslutninger på kultur-, fritids- og erhvervsområdet i København. Det gælder bl.a. Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023, Restaurations- og Nattelivsplan 2021, Erhvervsstrategi 2021-2023 og Mad- og Måltidsstrategien fra 2019. Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har haft ansvar for at sikre en lejersammensætning, som understøtter den politiske vision for Kødbyens udvikling. Det har ifølge analysen fra Iris Group haft høj prioritet, at nye lejere i Kødbyen er inden for fødevareerhvervet eller inden for de kulturelle og kreative erhverv, og at det er virksomheder, der ønsker at bidrage positivt til områdets udvikling. Lejerne oplever, at en vellykket ”kuratering” af lejere med afsæt i strategien ”Kød og kreativitet” har bidraget til at skabe et særegent miljø.

KEID udlejning og Kødbyens lejere
Det meste af Kødbyen er udlejet til private lejere (restauranter, gallerier, teatre, fødevarevirksomheder, kreative virksomheder m.fl.), og 40 % af det udlejede areal i Den Brune Kødby, og ca. 9 % af det udlejede areal i Den Hvide Kødby, er udlejet til de fire fagforvaltninger. Udover de offentlige institutioner er Kødbyen i dag hjemsted for 418 virksomheder og foreninger, der i alt har ca. 2.250 beskæftigede. 22 % af alle virksomheder i Kødbyen er iværksættervirksomheder, der allerede i deres første leveår har bidraget til at skabe nye arbejdspladser i Københavns Kommune.

Det er KEID, som står for udlejningen i Kødbyen. Ledige lejemål, kommunale såvel som erhvervslejemål sendes altid først i udbud hos forvaltningerne, inden lejemålet udbydes til det private marked. KEID træffer på baggrund af de indkomne ansøgninger beslutning om, hvilke erhvervslejere der får adgang til Kødbyen inden for lokalplanens rammer. Kultur- og Fritidsforvaltningen kan løbende orientere Kultur- og Fritidsudvalget om nye ledige lejemål, som sættes i udbud blandt forvaltningerne. Kultur- og Fritidsudvalget har bl.a. den 3. marts 2022 drøftet medlemsforslag om placering til foreningen Maker i Kødbyen (H17).

Hvis der ønskes øget fokus på lejersammensætningen i Kødbyen, kan drøftelsen omhandle, om denne proces er den optimale for Kødbyen, eller om der er behov for en tættere kuratering af erhvervslejerne.

Støtte til aktiviteter i Kødbyen
Kultur- og Fritidsudvalget har løbende støttet en række organisationer og initiativer, som er realiseret i samarbejde med Kødbyen, herunder Screen Base Copenhagen, Teater Sort/Hvid, Art Hub Copenhagen og CPH Food Space. Kort med kulturaktører i Kødbyen er vedlagt som bilag 4.

Langt de fleste virksomhedsledere, som er interviewet af Iris Group, giver udtryk for en positiv holdning til den udvikling, området har gennemgået de senere år. De fleste lejere mener, at strategien med at satse på fødevarer og kreativitet har været god, og der udtrykkes stor ros for arbejdet med at sikre en lejersammensætning, der aktivt bidrager til at realisere visionerne for området. Samtlige lejere giver dog også udtryk for, at Kødbyen har en række uudnyttede potentialer. Det gælder både Kødbyens rolle som motor for innovation og kreativ vækst i København og som attraktion, der tiltrækker danske og udenlandske turister til Vesterbro og fungerer som rekreativt åndehul for københavnerne. De peger på følgende:

  • En fortsat indsats for at styrke lejersammensætningen
  • Bedre udnyttelse af fællesarealer
  • Udløse Kødbyens kulturelle og kreative kræfter
  • Tættere samspil med det øvrige Vesterbro

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre på baggrund af udvalgets drøftelser.

Søren Tegen Pedersen

/Aravni Jakobsen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget var enige om at undersøge mulighederne for at udarbejde et medlemsforslag til Borgerrepræsentationen fra udvalget om en kulturvision for Kødbyen.

Forvaltningen vender tilbage med en model for orientering af udvalget om ledige lejemål i Kødbyen.

Chef for Myndighed og Internationalisering, Aravni Elisabeth Jakobsen, og specialkonsulent Mette Broholm deltog under punktets behandling.

Til top