Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022 og godkendelse af eksterne tilskud

Se alle bilag

Når der sker ændringer i udvalgenes bevillinger, som følge af at der overføres budget mellem fagudvalg eller inden for udvalgenes egne bevillinger, skal det godkendes af fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Ændringer af teknisk karakter samles i fire årlige sager om bevillingsmæssige ændringer, hvoraf dette er den anden i 2022.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der foretages bevillingsmæssige ændringer med en nettoeffekt på service på 27,8 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2022, jf. bilag 1.

   

 2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender modtagelse af eksterne tilskud, jf. bilag 2.

   

 3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der er gennemført administrative omplaceringer, jf. bilag 3.

   

 4. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at de tekniske bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område mellem bevillingsområder og udvalg samt korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer.

Problemstilling

For at reducere antallet af politiske sager om bevillingsmæssige ændringer samles alle administrative og tekniske bevillingsændringer, som udelukkende er af teknisk karakter, i sager om bevillingsmæssige ændringer. Bevillingsmæssige ændringer med reelt politisk indhold eller af mere principiel karakter mv. skal forelægges udvalgene og Borgerrepræsentationen i særskilte sager.

De enkelte fagudvalg skal fire gange årligt behandle sager om bevillingsmæssige ændringer inden for deres områder. Herefter samles fagudvalgenes bidrag af Økonomiforvaltningen og forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Dette er årets anden sag om bevillingsmæssige ændringer i 2022.

Løsning

Der sondres mellem forskellige typer af bevillingsmæssige ændringer:

 • bevillingsmæssige omplaceringer mellem fagudvalg og omplaceringer inden for udvalgene (bilag 1)
 • eksterne tilskudsbevillinger (bilag 2)
 • administrative omplaceringer inden for fagudvalgene (bilag 3).

Økonomi

Effekten af de bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2022 fremgår af tabel 1. Eksterne tilskud er inkluderet og fremgår også selvstændigt af tabel 2.

 

Tabel 1: Effekten af bevillingsmæssige ændringer på Service og Anlæg i 2022 (i mio. kr.)

Type ændring

 

Service

Anlæg

Ikke varige ændringer

Udgifter

31,0

0,1

Indtægter

-1,2

-0,1

Netto

29,8

0,0

Varige ændringer

Udgifter

-2,0

0,0

Indtægter

0,0

0,0

Netto

-2,0

0,0

I alt

 

27,8

0,0

De største ændringer beskrives nedenfor:

Service:

Langt den største bevægelse kan tilskrives ændring i P/L satsen 2021-22, der med dette års økonomiaftale mellem KL og regeringen opskriver Kultur- og Fritidsforvaltningens servicebevilling med 27,4 mio. kr. Den markante ændring skyldes den højere inflation, der har ramt verdensøkonomien med indgangen til 2022.

Yderligere store bevægelser på servicerammen skyldes: Midler fra Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i relation til Samdrift Amager for (10 mio. kr.), en række korrektioner vedrørende kommunale lejemål, afgivelse af opgaver til Københavns IT (KIT) til den fælles kontaktcenterløsning, omlægning/afvikling af ISDN-telefoni, ny intranetløsning til BUF samt udviklingsprojekter på shared service til ”Backlog Web” (fælles web for Københavns Kommune) og ”KK-Connect” (fælles telefoni) (i alt -4,3 mio. kr.). Herudover gives midler tilbage til kassen fra Tomorrow Festival (-1,8 mio. kr.) på grund af konkurs i selskabet bag festivalen. Konkursen har medført, at festivalen er aflyst, og den resterende bevilling gives derfor tilbage til kassen. Derudover gives der også driftsmidler fra investeringsprojektet ”Øget digital drift af græsplæner og parker” tilbage til kassen fordi de græsklipperobotter, der ellers var centrale i forslaget ikke kunne bringes i drift, og forslaget er derfor annulleret.

Endelig modtager forvaltningen DUT-midler fra staten for samlet 1 mio. kr. i 2022. Midlerne bruges i Center for Borgerservice og Myndighed til dokumentbokse til opbevaring af pas samt forskellige opgaver ved betjening af telefon og mail og vejledning i den internationale borgerservice.

Eksterne tilskud

Der modtages eksterne tilskud på i alt 546 t. kr. Københavns Kommune skal betale fondsmoms på 17,5 pct. i forbindelse med modtagelse af tilskud fra private fonde. Det udvalg, der modtager tilskud fra en fond, har samtidig ansvaret for, at der overføres 17,5 pct. af beløbet til Økonomiudvalget, der ved årets slutning betaler fondsmoms. Fondsmoms udgør 76 t. kr. for de tilskud der indgår i denne sag.

Tabel 2: Eksterne tilskud i 2022 (i 1.000 kr.)

Tilskudsgiver

Tilskudsbeløb

Fondsmoms

Augustinus Fonden

250

- 43

Dronning Margrethe & Prins Henriks Fond

100

- 18

Knud Højgaards Fond

- 75

13

Nordea Fonden

100

- 18

Politikens Fond

50

- 9

Spies Fonden

15

- 3

Statens Kunstfond

105

-

Hovedtotal

546

- 76

Det største tilskud udgøres af:

Tilskud fra Augustinus Fonden på 250 t.kr. til Urban Dance Festival på Nørrebro.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område sendes til Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 24. august 2022 og af Borgerrepræsentationen den 1. september 2022. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budget.

Søren Tegen Pedersen

/Annegrete Vallgårda

Beslutning

Indstillingen blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden). 
Til top