Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: Uddeling af fondsmidler fra Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat 2021

Se alle bilag
Kultur- og Fritidsudvalget skal, som legatbestyrelse for Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, godkende uddelinger til delformålet om sygdomsforskning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget, som legatbestyrelse, godkender uddeling af legater til ansøgning nr. 1-5 og meddeler afslag til de øvrige seks ansøgninger, jf. indstilling fra Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (bilag 1).

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal som legatbestyrelse tage stilling til de indkomne ansøgninger til Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B.

Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. B, har i følge fundatsen tre formål, men det er ikke længere muligt at uddele til "trængende gamle husassistenter eller institutioner, som virker herfor". Dels er hvervet som husassistenter ikke længere aktuelt, og dels blev Det Kvindelige velgørende selskab opløst dem 28. oktober 2004.  Dette formål kan derfor ikke længere opfyldes.

Der uddeles derfor udelukkende til de to øvrige formål, skandinavisk samarbejde og videnskabelig sygdomsforskning, særlig kræft-, tuberkulose- og gigtforskning.

Løsning

Eftersom Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke har den nødvendige faglige indsigt til at kunne bedømme ansøgningerne til legatet, har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at Kultur- og Fritidsforvaltningen kan indgå en aftale med Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (herefter KU) om bedømmelse af ansøgninger til mindelegatet. KU fungerer således som bedømmelsesudvalg.

Legater skal anvendes til medicinsk forskning, særligt inden for fagområderne kræft, tuberkulose og gigtforskning. Konkret gives legaterne til forskningsprojekter med en samlet varighed på op til to år og kan efter modtagers behov anvendes til såvel løn/drift (apparatur) som til rejser og udlandsophold i forbindelse med projektet.

Der er nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af tre fagkyndige professorer ved KU, heriblandt prodekan for forskning, Mogens Holst Nissen. Bedømmelsesudvalget mødes hvert år i april/maj og vælger ud fra de indkomne ansøgninger kandidater, hvis ansøgninger indsendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Afhængig af årets afkast udvælger Kultur- og Fritidsudvalget hvert år i august/september et antal ansøgere, som hver tildeles et legat.

Pr. 1. januar 2022 er der ca. 1,1 mio. kr. til rådighed for uddeling til delformålet om sygdomsforskning.

Ansøgninger og bevillinger 2022
Bedømmelsesudvalget har i henhold til den godkendte proces for udpegning af ansøgere udvalgt tre kandidater internt i fagmiljøerne på Københavns Universitet og anbefaler disse kandidater til at modtage legatstøtte.

Desuden har Kultur- og Fritidsforvaltningen modtaget otte ansøgninger fra forskere, der ikke er tilknyttet KU. Disse ansøgninger er blevet videresendt til bedømmelsesudvalget, der anbefaler to af disse ansøgere til at modtage legatstøtte, mens de øvrige ansøgere indstilles til afslag.
I alt indstilles der uddelt legater for 1,1 mio. kr.

Bedømmelsesudvalgets indstilling om tildeling af legater i 2022 fremgår af tabellen nedenfor.

Den samlede liste over alle ansøgninger med tildelinger med tilhørende begrundelser samt indstillinger om afslag vedlægges som bilag 1. 

 

Ansøgere:

Ansøgning/projekt

Indstilling/kr.

1

Per Hölmich

Behandling af knæ osteoarthritis med stamceller fra mikrofragmenteret fedtvæv – Identifikation af højpotente stamceller

300.000 kr.

2

Sally Dabelsteen

The role of Galectin 1 in oral cancer development, progression, and treatment

300.000 kr.

3

Christian Damgaard

Parodontalbehandling af patienter med leddegigt: Et interventionsstudie

300.000 kr.

4

Anna Sofie Kappel Buhl

ABL-klasse Imatinib farmakokinetisk/-dynamisk Monitoreringsstudie (AIM)

105.000 kr.

5

Tue Wenzel Kragstrup

Anti-inflammatory properties of GLP1 analogues - new links between autoimmune disease, diabetes and obesity

95.000 kr.

 

I alt

 

1.100.000 kr.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen sørge for henholdsvis at meddele afslag og udbetale de bevilgede legatportioner.

 

Søren Tegen Pedersen

       /Marius Hansteen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden). 
Til top