Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Kultur- og Fritidsudvalgets anden kvartalsprognose 2022

Se alle bilag

Kultur og Fritidsudvalget skal godkende anden kvartalsprognose for 2022. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. Dertil kommer merforbrug som følge af COVID-19 og flygtningesituationen på grund af krigen i Ukraine på i alt 19,5 mio. kr.  

De 3,8 mio. kr. afspejler en række underliggende mer-/mindreforbrug, som uddybes i sagen. Heraf knytter ca. 13,0 mio. kr. sig til sager, der vil blive søgt håndteret i forbindelse med budgetforhandlingerne 2023.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender anden kvartalsprognose 2022.

     2. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at foretage mindre tekniske ændringer i prognosen efter udvalgets godkendelse.

Problemstilling

I henhold til cirkulære for budgetopfølgning 2022 skal de enkelte fagudvalg hver især godkende kvartalsprognosen for deres område, inden disse behandles i Økonomiudvalget som en del af kommunens samlede kvartalsprognose. Dette er den anden af tre prognoser i 2022.

Løsning

Af kvartalsprognosen fremgår Kultur- og Fritidsforvaltningens skøn for, hvordan regnskabsresultatet for hele året forventes at blive (bilag 1). Kvartalsprognosen er opdelt på styringsområder, dvs. service, anlæg og overførsler. Der er en vis usikkerhed forbundet med anden prognose, hvilket skyldes at forårets organisationsændring endnu ikke er fuldt implementeret i systemerne, samt at forvaltningen endnu ikke kender den fulde effekt af implementering af ny prisstruktur for udlejning af overskudskapacitet.

Service

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. på servicebevillingen i 2022 ekskl. udgifter til COVID-19 og udgifter relateret til flygtningesituationen i Ukraine. Forvaltningen forventer i hele 2022 udgifter som følge af COVID-19 på service for 16,5 mio. kr. og udgifter som følge af situationen i Ukraine på 3,0 mio. kr. Samlet giver det et forventet merforbrug på service på ca. 15,7 mio. kr. i 2022 svarende til en afvigelse på 1,0% af det samlede budget på 1.609 mio. kr.

I tabel 1 fremgår det forventede regnskabsresultat på serviceområdet inkl. og ekskl. udgifter relateret til COVID-19 og Ukrainesituationen.

Tabel 1. Forventet regnskab på service inkl. og ekskl. COVID-19 og Ukraineudgifter

1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Afvigelse

Service ekskl. COVID-19 og Ukraine

1.608.900

1.605.100

3.800

Udgifter som følge af COVID-19

0

16.500

- 16.500

Udgifter som følge af Ukrainesituationen

0

3.000

-3.000

Service total

1.608.900

1.624.600

-15.700

De forventede udgifter til COVID-19 på 16,5 mio. kr. i hele 2022 er dels opgjort som realiserede tab i første og anden kvartal og dels forventede mindreindtægter i resten af år 2022. Udgifterne skyldes, at nedlukningen og ændret forbrugeradfærd trods ophævede restriktioner har betydet, at en række indtægter, som er forbundet med aktiviteterne i forvaltningen, fortsat ikke kan realiseres. Det drejer sig eksempelvis om færre turister i byen, som betyder lavere indtægter på museer og i turistinformationen.

Forvaltningens opgørelse over de realiserede økonomiske konsekvenser af COVID-19 for 1. og 2. kvartal samt forventning til hele 2022 fremgår af bilag 3.

Forvaltningens udgifter som følge af situationen i Ukraine udgør 3,0 mio. kr. og omhandler opgaver i relation til indkvartering, indrejseregistrering og løbende støttebehov og aktiviteter for børn og unge.

Det forventede nettomindreforbrug ekskl. COVID-19 og Ukraineudgifter er fordelt ud på forskellige typer af overførsler, som fremgår nedenfor i tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over forventet afvigelse på servicebevillingen ekskl. COVID-19 og Ukraineudgifter

Område

Beløb 1.000 kr.

Eksterne tilskudsmidler

7.000

Lov- og kontraktbundne midler

4.300

Decentral opsparing

5.500

Forventet merforbrug

-13.000

Total – nettomindreforbrug

3.800

Nettomindreforbruget på de 3,8 mio. kr. er udspecificeret i bilag 2.

Eksterne tilskudsmidler og lov- og kontraktbundne midler vil blive søgt overført med Overførselssagen 2022-23.

Det forventede merforbrug på 13,0 mio. kr. på service består af en række mer-/mindreforbrug, hvoraf nogle ligger uden for forvaltningens kontrol.

Merforbruget drejer sig om 3,0 mio. kr. til administration og systemunderstøttelse af pasudlevering i Borgerservice, som følge af ny lovgivning. Sagen blev ikke løftet til Overførselssagen, fordi der fortsat var usikkerhed om beløbets størrelse og statens kompensation (Det Udvidede Totalbalanceprincip/DUT). Tilsvarende forventes merudgifter på 6,7 mio. kr. til opgavevaretagelse i forbindelse med overgang til MitID i Borgerservice og International Citizen Service. Ligeledes forventer forvaltningen en mindreindtægt på 1,7 mio. kr., som følge af reduceret udstedelse af fysiske sundhedskort i Borgerservice efter overgang til digitalt sundhedskort.   

Disse sager vil blive fremlagt i forbindelse med Budget 2023, når der er klarhed om DUT-kompensationen, og de forventes at kunne indgå i kategorien ”need to”.

Yderligere kommer mindreindtægter på 1,6 mio. kr. i svømmehallerne som følge af, at en række private svømmeskoler er blevet til folkeoplysende foreninger, der får stillet faciliteter til rådighed mod gebyr fremfor at betale for leje. Der vil for denne sag blive udarbejdet et budgetnotat, med henblik på at beløbet kan indgå i forhandlingerne om Budget 2023.

Mindreforbruget på decentral opsparing omhandler ca. 5,0 mio. kr., der erfaringsmæssigt skønnes overført i form af decentral opsparing i institutionerne, samt 0,5 mio. kr. til papirarkivering i Københavns Stadsarkiv, som også søges overført i decentral opsparing.

Overførsler

I tabel 3 fremgår det forventede regnskabsresultat på overførsler, og der forventes ingen udgifter relateret til COVID-19 eller Ukraine.

Tabel 3. Forventet regnskab på overførsler

1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Afvigelse

Overførsler

568.800

568.800

0

Bevillingen overførsler forventes at balancere.

Anlæg

I tabel 4 fremgår det forventede regnskabsresultat på anlæg, og der forventes ingen udgifter relateret til COVID-19 eller Ukraine.

Tabel 4. Forventet regnskab på anlæg

1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Afvigelse

Anlæg - udgifter

90.000

90.000

0

Anlæg - indtægter

-1.900

-1.900

0

Anlæg total

88.100

88.100

0

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede udgiftsbudget på anlæg er på 90,0 mio. kr., hvilket er inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner på i alt -21,8 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget har et anlægsmåltal på i alt 110,6 mio. kr. inklusiv forventede korrektioner.

Det forventede udgiftsbudget afspejler en revurdering af forvaltningens eksekveringsevne på baggrund af den nuværende situation med forsinkelser grundet stigende priser og udfordringer med at skaffe blandt andet håndværkere. Forskellen på 20,6 mio. kr. i måltal afgives til kassen.

Der forventes ingen afvigelser på indtægtsbevillingen.

Økonomi

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Videre proces 

Kultur- og Fritidsudvalgets prognose indgår i kommunens samlede prognose for 2. kvartal, der behandles på Økonomiudvalgets møde den 24. august 2022.

 

Søren Tegen Pedersen

/Annegrete Vallgårda 

 

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

Økonomi- og digitaliseringschef, Annegrete Vallgårda, og kontorchef for Budget og opfølgning, Kristian Bay Knudsen, deltog under punktets behandling.

Til top