Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Høringssvar til Kommuneplanstrategi 2023

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte 2. udkast til udvalgets høringssvar vedrørende den kommende Kommuneplanstrategi 2023 "Fremtidens klimavenlige hovedstad".

Udkastet er tilrettet på baggrund af udvalgets bemærkninger og tilkendegivelser ved behandlingen af 1. udkast den 27. april 2023. Blandt andet indgår nattelivszoner, vigtigheden af at arealer til kulturfunktioner indtænkes på linje med idrætsfaciliteter i byudviklingen samt vigtigheden af kultur- og fritidspolitikken i forhold til integration og fastholdelse af international arbejdskraft.

Kommuneplanstrategien danner baggrund for den kommende kommuneplan, men har ikke bindende virkning for kommunen. Det er imidlertid væsentligt allerede i strategien at komme med politiske pejlemærker, som kan afspejles i kommuneplanen.

Med afsæt i kultur- og fritidspolitikken peges der på, at temaet ”Plads til kultur- og fritidstilbud”, som handler om, at der bør afsættes mere plads til kultur- og fritid, skaber en god ramme for senere arealudlæg til kultur- og fritidsfaciliteter. ”Understøttelse af aktiviteter i byens uderum”, der handler om bedre brug af byens ude- og mellemrum, giver god mulighed for at skabe mere spontant og midlertidig aktivitet. ”Den levende by”, handler om understøttelse af særlige bymiljøer, hvor det vurderes, at kultur og fritid kan få større vægt også i de nye byudviklingsområder.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udkast til udvalgets høringssvar (bilag 2) til Økonomiudvalget til Kommuneplanstrategi 2023 "Fremtidens klimavenlige hovedstad".

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 14. marts 2023 at sende udkast til Kommuneplanstrategi 2023 "Fremtidens klimavenlige hovedstad"(bilag 1) i otte ugers intern høring i fagudvalg, råd og lokaludvalg. 

Løsning

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med kommunens øvrige seks forvaltninger og på baggrund af den forudgående borgerinddragelse udarbejdet et udkast til Kommuneplanstrategi 2023. Forslaget er bygget op omkring følgende fem temakapitler:

 • Kapitel 2: Hovedstadens byudvikling og mobilitet
 • Kapitel 3: Boliger og sammenhængende by
 • Kapitel 4: En by med erhverv og studiemiljø
 • Kapitel 5: Klimaby med plads til natur, kultur og fritid
 • Kapitel 6: Udvikling med respekt for byens sjæl

Fælles for fokusområderne er, at de på hver deres måde trækker tråde til centrale udfordringer og muligheder på kultur- og fritidsområdet. Vedlagte høringssvar (bilag 2) er udarbejdet med afsæt i centrale kultur- og fritidspolitiske temaer og principielle udfordringer. Afsættet er dermed i vid udstrækning Kultur- og Fritidspolitikken 2023-2026, Arealplan for Kultur- og Fritidsområdet samt centrale indsatsområder i Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

Indledningsvis indeholder høringssvaret bemærkninger til kultur- og fritidsområdets vægtning i de forskellige kapitler i strategien. Derefter er høringssvaret disponeret tematisk for bedst muligt at tale ind i de af Økonomiudvalget vedtagne temaer og især temaerne ”Boliger og sammenhængende by”, ”Klimaby med plads til natur, kultur og fritid” og ”Udvikling med respekt for byens sjæl” med følgende tre overordnede temaer samt indhold:

 • Plads til kultur- og fritidstilbud. Herunder,
  • at der afsættes tilstrækkelige arealer til kultur- og fritidsfaciliteter- og aktiviteter, og at kommende Arealplaner for kultur- og fritidsområdet gentænkes, så også arealer til kulturfunktioner indtænkes på linje med idrætsfunktioner
  • at der afsættes arealer, og at kultur- og fritidsfaciliteter tænkes ind fra starten i udviklingen af nye byområder
  • at kultur- og fritidsfaciliteter fordeles ligeligt på tværs af bydele og bruges til at binde byen sammen
  • at tilgængeligheden for borgere med funktionsnedsættelser til kultur- og fritidstilbud forbedres

 • Understøttelse af aktiviteter i byens uderum. Herunder,
  • at udendørs byrum og arealer i højere grad udnyttes til kultur- og fritidsaktiviteter
  • at der åbnes op for mere af havnen til rekreativ brug
  • at mulighederne for brugen af midlertidige byrum til kultur- og fritidsliv forbedres

 • Den levende by. Herunder,
  • at udviklingen af de nye byudviklingsområder som Østhavnen og Nordhavn bygger videre på områdernes kulturarv
  • at særlige steder både i nye og eksisterende bydele bevares for at understøtte særlige bymiljøer og kreative erhverv
  • at der arbejdes for et varieret og bæredygtigt natteliv fx ved hjælp af nattelivszoner
  • at turismen i højere grad spredes udover både bydele og årstider
  • at de internationale borgeres adgang til kultur- og fritidsliv understøttes for at styrke integrationen og fastholde international arbejdskraft.

Baggrund
Borgerrepræsentationen skal ifølge Planloven offentliggøre en ny kommuneplanstrategi inden udgangen af 2023. Formålet med kommuneplanstrategien er at fastlægge den strategiske retning for byens fysiske udvikling frem mod 2035. Der er også nøgletal for byudviklingen og et overblik over, hvad der undersøges frem mod revision af kommuneplanen. Derudover indeholder udkastet en lovpligtig oversigt over kommune- og lokalplanlægning, siden sidste kommuneplan blev vedtaget.

Kommuneplanstrategiens overordnede visioner, mål og strategiske retning følges op af en fuld revision af kommuneplanen, hvori kommuneplanstrategiens indhold udmøntes. Kommuneplanen fremlægges til politisk vedtagelse ultimo 2024.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen tilretter udkastet til høringssvar efter udvalgets bemærkninger, hvorefter høringssvaret oversendes til Økonomiforvaltningen.

Økonomiforvaltningen vil på baggrund af høringssvarene fra den interne høring udarbejde en hvidbog og et revideret forslag til Kommuneplanstrategi 2023 frem mod behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i juni 2023.

Herefter følger otte ugers offentlig høring forventeligt i august og september 2023 inden vedtagelse i december 2023.

Søren Tegen Pedersen

                                                                                                                                                               /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Indstillingen blev godkendt. Høringssvaret tilrettes jf. Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger og tilkendegivelser. 

Til top